MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 14.11.01

 

Fraværende : Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Ingen.
Til stede : 10 representanter.
Dessuten møtte :  Rådmannen.
Møtetidspunkt : kl. 09.00 – 10.30.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0118/01 INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG (IKA) - IKS
Klikk her for å se saksframlegget
0119/01 SØKNAD OM FRITAK SOM KOMMUNALT MEDLEM I STYRET FOR VERDAL KIRKELIGE 1999 - 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0120/01 FORLIKSRÅDETS FASTE MØTEDAGER I 2002.
Klikk her for å se saksframlegget
0121/01 VERDAL ASVO AS. AVTALE OM KOMMUNALT MOTTAKSSTED FOR TEKNISKE HJELPEMIDLER OG AKTUELLE TJENESTER I DEN FORBINDELSE.
Klikk her for å se saksframlegget
0122/01 VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL VERDAL BOLIGBYGGELAGS ORGANER
Klikk her for å se saksframlegget
0123/01 VALG AV VARAMEDLEM TIL DET LOKALE STYRET I SPAREBANK 1-MIDT-NORGE.
Klikk her for å se saksframlegget
0124/01 BUDSJETT 2001 - INVESTERINGER PLEIE OG OMSORG
Klikk her for å se saksframlegget
0125/01 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET.

 

 

Sak nr.: 0118/01

INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

 1. Verdal kommune godkjenner selskapsavtalen for Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS.
 2. Kommunestyret oppnevner ordføreren som kommunens representant i Representantskapet.

 

 

Sak nr.: 0119/01

SØKNAD OM FRITAK SOM KOMMUNALT MEDLEM I STYRET FOR VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD

Behandling:

Ordføreren foreslo Trude Holm som ny kommunal representant i styret iVerdal Kirkelige Fellesråd.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at pkt. 1 i tilrådinga og ordførerens forslag vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer i medhold av Kommunelovens §15, nr. 2 søknaden fra Inger Åse Lyngsaunet om fritak som medlem i Verdal Kirkelige Fellesråd for resten av inneværende valgperiode.
 2. Kommunestyret oppnevner Trude Holm som ny kommunal representant i styret for rådet for resten av inneværende valgperiode.

 

Sak nr.: 0120/01

FORLIKSRÅDETS FASTE MØTEDAGER I 2002.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar at møtedag for Verdal Forliksråd i år 2002 fastsettes til første mandag i hver måned. Dersom denne faller på en helligdag eller offentlig høytidsdag, fastsettes møtedagen til mandagen etter som er yrkesdag.
 2. Møtested       : Kommunestyresalen i Rådhuset.
  Møtetidspunkt: kl. 09.00.

 

 

Sak nr.: 0121/01

VERDAL ASVO AS. AVTALE OM KOMMUNALT MOTTAKSSTED FOR TEKNISKE HJELPEMIDLER OG AKTUELLE TJENESTER I DEN FORBINDELSE.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

Verdal kommune gir Verdal ASVO AS inntil videre enerett til å holde lagerlokale, administrere og utøve aktuelle tjenester etter nærmere avtale i forhold til kommunale tjenester vedrørende tekniske hjelpemidler. Dette under forutsetning av at det oppnås tilfredsstillende avtale om godtgjørelse for tjenesten.

 

Sak nr.: 0122/01

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL VERDAL BOLIGBYGGELAGS ORGANER

Behandling:

Ordføreren foreslo at Arnold Grytbakk og Arvid Pedersen gjenvelges som henholdsvis kommunens medlem og varamedlem i Representantskapet og at Knut Tveita og Aslaug Vik gjenvelges som henholdsvis medlem og varamedlem til Styret.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at ordførerens forslag vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret gjenvelger Arnold Grytbakk som medlem og Arvid Pedersen som varamedlem til Representantskapet.
  Funksjonstid for det oppnevnte medlem: Fra 01.01.02 – 31.12.03.
  Funksjonstid for det oppnevnte varamedlem: Fra 01.01.02 –31-12.02.
 2. Kommunestyret gjenvelger Knut Tveita som medlem og Aslaug Vik som varamedlem til Styret.
  Funksjonstid for det oppnevnte medlem: Fra 01.01.02 – 31.12.03.
  Funksjonstid for det oppnevnte varamedlem: Fra 01.01.02 –31-12.02.

 

Sak nr.: 0123/01

VALG AV VARAMEDLEM TIL DET LOKALE STYRET I SPAREBANK 1-MIDT-NORGE.

Behandling:

Ordføreren foreslo at Turid Krizak gjenvelges som varamedlem for perioden 01.01.02 – 31.12.02.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at ordførerens forslag vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

Kommunestyret gjenvelger Turid Krizak som varamedlem med funksjonstid fra 01.01.02 til 31.12.02.

 

Sak nr.: 0124/01

BUDSJETT 2001 - INVESTERINGER PLEIE OG OMSORG

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

 1. Alle vedtatte investeringer til omsorgsboliger m.m. innen pleie og omsorg nullstilles for 2001.
 2. Budsjettet endres slik:
  Post 0.5000.2620.2300 reduseres fra kr 57.900.000,- med kr 51.900.000,- til kr 6.000.000,-.
  Post 0.5000.2620.8109 reduseres fra kr 11.900.000,- med kr 11.900.000,- til kr 0,-.
  Post 0.5000.2620.4100 reduseres fra kr 46.000.000,- med kr 40.000.000,- til kr 6.000.000,-.

 

Sak nr.: 0125/01

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET

Behandling:

 1. Budsjett for år 2002/Økonomiplan for perioden 2002 – 2005.
 2. Jostein Olav Grande anmodet rådmannen om å legge fram et notat til formannskapets budsjettmøte hvor det skisseres alternative løsninger , f. eks "rammeforskyvning" for å kunne styrke kultur-og oppvekstetaten.

  Rådmannen bekreftet at dette ville bli gjort.

 3. Personalsak.
 4. I medhold av Kommunelovens § 31, nr. 3 vedtok formannskapet enstemmig å behandle saken for lukkede dører.

  Jostein Olav Grande rettet angående saken en del spørsmål til administrasjonen v/rådmannen.

  Saken ble deretter drøftet av formannskapet uten at det ble fattet noe konkret vedtak.

 5. Forstudierapport: Muligheter i utvikling av et tettere interkommunalt samarbeid mellom kommunene Frosta,Levanger og Verdal.

Det ble reist en del spørsmål til både ordfører og rådmann i forbindelse med Forstudien og innstillingen som legges fram i dagens fellesmøte mellom formannskapene i Frosta, Levanger og Verdal.