MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 01.11.01

 

Fraværende : Thor Bertil Granum, Anne Grete Wold Olsen og Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Brit Fredriksen og Jostein Dahle.
Til stede : 10 representanter
Dessuten møtte : Rådmannen.
Møtetidspunkt : Kl. 13.00 – 14.30.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0115/01 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE OMBUD.
Klikk her for å se saksframlegget
0116/01 TEK VERDAL SKYSSTASJON. FINANSIERINGSPLAN.
Klikk her for å se saksframlegget
0117/01 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 1/11 2001
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0115/01

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE OMBUD.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at pkt. 1 og 2 i tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Navn på nytt varamedlem til overskattetakstnemnda, administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget vil bli framsatt i kommunestyrets møte 26.11.01.

 

Vedtak:

 

  1. Kommunestyret imøtekommer i medhold av Kommunelovens §15, nr. 2 søknaden fra Hildur Børresen om fritak som medlem i overskattetakstnemnda og som varamedlem til administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget for resten av inneværende valgperiode.
  2. Kommunestyret oppnevner Jørleiv Kvakland som nytt medlem i overskattetakstneda
  3. Navn på nytt varamedlem til overskattetakstnemnda, administrasjonsutvalget og arbeidsmiljøutvalget vil bli framsatt i kommunestyrets møte 26.11.01.

 

 

 

Sak nr.: 0116/01

VERDAL SKYSSTASJON. FINANSIERINGSPLAN.

Behandling:

 

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.

 

Vedtak:

 

  1. Kommunestyret er positiv til at Verdal Skysstasjon med tilhørende sidegater gjennomføres som planlagt i perioden 2001 – 2005.
  2. På grunn av kommunens anstrengte økonomi forutsetter kommunestyret at prosjektet gjennomføres uten belastning av kommunens ordinære drifts-og investeringsbudsjett.
  3. Rådmannen gis fullmakt til å arbeide for realisering av prosjektet, innenfor en kostnadsramme totalt 5,0 mill. kr., fordelt på 4,0 mill.kr. vann/avløp og 1,0 mill. kr. fond/frikjøp av parkeringsplasser.
  4. Kommunens engasjement forutsetter bidrag fra næringslivet som beskrevet i saken.

 

 

 

Sak nr.: 0117/01

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 1/11 2001

Behandling:

 

Økonomiplan 2002 – 2005. Budsjett 2002.

Rådmannen presenterte sitt forslag til Økonomiplan for perioden 2002 – 2005 og Budsjett for år 2002. I presentasjonen tok rådmannen for seg følgende:

  1. Utfordringer som kommunen står overfor og som spesielt er framført på side i 1 i dokumentet.
  2. Hvilke "grep" som ønskes foretatt gjennom økonomiplanen og forestående budsjettprosess – side 3 i dokumentet
  3. Rammebetingelser, herunder
    d.   Økonomiplan/budsjett for etatsområdene, herunder

Det ble underveis stilt en del spørsmål fra formannskapets medlemmer som ble besvart av rådmann og økonomisjef.

Uttalelse fra KS Nord-Trøndelag til Statsbudsjettet for år 2002.

Uttalelse vedtatt i fylkesstyret 31.10. 2001 ble utdelt til formannskapets medlemmer.