MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 11.10.01

 

Fraværende : Gerd Janne Kristoffersen, Jostein Olav Grande, Turid Krizak og Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Tomas Hallem og Brita Kleven Thorsvik.
Til stede : 9 medlemmer.

Anne Grete Wold Olsen og Torill Elverum ble gitt permisjon etter sak nr. 108/01.
Til stede: 7 medlemmer.

Tomas Hallem ble gitt permisjon etter sak 112/01.
Til stede: 7 medlemmer.

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtetidspunkt : Kl. 14.00 – 17.00.

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0108/01 BUDSJETTSITUASJONEN INNEN UTGANGEN AV AUGUST 2001
Klikk her for å se saksframlegget
0109/01 SALG AV LYSGÅRD
Klikk her for å se saksframlegget
0110/01 KJØP AV EIENDOMMEN RUNDHAUGEN 18/185
Klikk her for å se saksframlegget
0111/01 LIKESTILLINGSUTVALGETS VIDERE SKJEBNE.
Klikk her for å se saksframlegget
0112/01 OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM I KOMMUNALE UTVALG
Klikk her for å se saksframlegget
0113/01 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET
Klikk her for å se saksframlegget
0114/01 VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP/BERETNING FOR ÅR 2000.
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0108/01

BUDSJETTSITUASJONEN INNEN UTGANGEN AV AUGUST 2001

Behandling:

Innstilling fra hovedutvalget for kultur og oppvekst ble utdelt til formannskapets medlemmer.

Rådmannen gikk gjennom sitt notat av 26.09.01 angående budsjettsituasjonen ved utgangen av august 2001.

Deretter ble de enkelte hovedkapitler gjennomgått. Etatssjefene besvarte spørsmål fra formannskapets medlemmer.

Formannskapet vedtok enstemmig i medhold av Kommunelovens § 31, nr. 3 at gjennomgangen av kapitlet oppvekst-og kulturformål skulle skje i lukket møte.

Etter denne gjennomgangen ble møte igjen åpnet og de øvrige kapitler ble gjennomgått.

Thor Bertil Granum satte fram følgende forslag til nytt punkt 4(identisk med det forslag Gjermund Haga satte fram i siste møte i hovedutvalget for kultur og oppvekst):

"4. Kommunestyret ser alvorlig på den mangelfulle effektueringen av budsjettvedtak for 2001 på skolesektoren."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at rådmannens tilråding og Granums forslag til nytt pkt. 4 vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunestyret tar budsjettsituasjonen ved utgangen av august til etterretning.
 2. Kommunestyret ber rådmannen nøye følge opp etatene for å redusere overforbruket så mye som mulig resten av året.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagte liste.
 4. Kommunestyret ser alvorlig på den mangelfulle effektueringen av budsjettvedtak for 2001 på skolesektoren.

 

Sak nr.: 0109/01

SALG AV LYSGÅRD

Behandling:

 

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret..

 

Vedtak:

 

 1. Lysgård og del av garasjen selges til Verdal Boligselskap AS for 1.400.000,-.
 2. Verdal Boligselskap AS må dekke alle omkostninger i forbindelse med eiendomsoverdragelsen.
 3. Verdal kommune forplikter seg til å leie boligen til bosetting av flyktninger i 10 år.
 4. Inntekter av salget blir å postere slik:
  kr 1.400.000,- til inntektskonto 0.5000.3100.6700
  og
  kr 1.400.000,- avsatt til bundet kapitalfond 0.5000.3100.5500

 

Sak nr.: 0110/01

KJØP AV EIENDOMMEN RUNDHAUGEN 18/185

Behandling:

 

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

 

 1. Kommunen kjøper eiendommen Rundhaugen 18/185 for 35,- pr m2. Eiendommen overdras fritt for pengeheftelser.
 2. Kommunen dekker alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen slikt som oppmålingsomkostninger og tinglysingsomkostninger skjøte.
 3. Kjøpesummen totalt ca kr 60.800,- belastes konto 0.5000.3101.2800.5122 og dekkes av kapitalfond 0.5000.3101.9500

 

 

Sak nr.: 0111/01

LIKESTILLINGSUTVALGETS VIDERE SKJEBNE.

Behandling:

 

Ordføreren satte fram slikt forslag:

"Saken utsettes inntil det er foretatt en gjennomgang av kommunale nemder m.v. våren 2002."

Ved votering ble ordførerens forslag vedtatt med 6 mot 1 stemme.

 

Vedtak:

 

Saken utsettes inntil det er foretatt en gjennomgang av kommunale nemnder m.v. våren 2002."

 

 

Sak nr.: 0112/01

OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM I KOMMUNALE UTVALG.

Behandling:

 

Brita Kleven Thorsvik foreslo følgende varamedlemmer for SV/Venstre til hovedutvalget for kultur og oppvekst:

 1. Randi Lykke
 2. Ingunn Barli
 3. Lars Gunnar Marken.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at Brit Kleven Thorsviks forslag vedtas av kommunestyret.

Navn på nytt medlem til Overformynderiet vil bli framsatt i kommunestyrets møte 29.10.01.

 

Vedtak:

 

I. Kommunestyret oppnevner følgende varamedlemmer for SV/ Venstre til hovedutvalget for kultur og oppvekst:

 1. Randi Lykke
 2. Ingunn barli
 3. Lars Gunnar Marken.

II. Navn på nytt medlem til Overformynderiet vil bli framsatt i kommunestyrets møte 29.10.01.

 

 

 

Sak nr.: 0113/01

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET

Behandling:

 

 1. Statsbudsjett for år 2002.
 2. Økonomisjefen redegjorde kort fra orienteringen som fylkesmannen har gitt til kommunene om Statsbudsjettet for 2002.

  Han kom videre inn på en del tallmateriale som er av betydning for den videre behandling av kommunens budsjett for år 2002/økonomiplan for 2002 –2005.

 3. Arealdisponering i Rådhusområdet.
 4. Rådmannen orienterte kort om planene for nytt spiserom i Paviljongbygget og om de bygningsmessige omgjøringer som foregår i Helsesenteret.

 5. Utviklingsprosjekt 2001.
 6. Rådmannen opplyste at samtlige delprosjekter nå er i gang. På grunnlag av delprosjektene vil rådmannen lage en samlerapport som vil bli lagt fram til politisk behandling ved slutten av året. Delprosjektet "Lederutvikling" og delprosjektet "Servicekontor" vil begge bli sluttført i februar 2002 og vil deretter bli lagt fram til politisk behandling.

  Rådmannen minnet i denne sammenheng formannskapet om seminaret som avholdes 19. oktober med fokus på budsjett og økonomiplan. I tillegg til formannskapets medlemmer er rådmannens ledergruppe, virksomhetsledere og tillitsvalgte innkalt til seminaret.

 7. TV-Aksjonen 2001.

Ordføreren viste til brev, datert 28.09.01 fra fylkeskoordinator Ingrid Næss der politikere bl.a. blir anmodet om å melde seg som bøssebærere.

 

Sak nr.: 0114/01

VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP/BERETNING FOR ÅR 2000.

Behandling:

 

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

 

Kommunestyret tar Verdal Fjellstyres regnskap for år 2000 til orientering.