MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 06.09.01

 

Fraværende : Ingen
Varamedlemmer : Ingen
Til stede :11 medlemmer
Dessuten møtte : Rådmannen
Møtetidspunkt : Kl. 10.00 til Kl. 14.00.

Sakliste

NYHET KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
NYHET KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0098/01 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET
Klikk her for å se saksframlegget
0099/01 ØRMELEN BO- OG HELSETUN. FORPROSJEKT.
Klikk her for å se saksframlegget
0100/01 OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000 - 2003. PRIORITERING.
Klikk her for å se saksframlegget
0101/01 FRAMTIDIG LOKALISERING AV BIBLIOTEK OG KINO
Klikk her for å se saksframlegget
0102/01 HØRING AV FORSLAG TIL NASJONALE LAKSEVASSDRAG OG LAKSEFJORDER
Klikk her for å se saksframlegget
0103/01 SØKNAD OM FORLENGELSE AV KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL BARNEHAGE MARITVOLD EIENDOM
Klikk her for å se saksframlegget
0104/01 B B-SAK. KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ OPPTAK I SKOLEFRITIDSORDNING
Klikk her for å se saksframlegget
0105/01 ETABLERINGSLÅN 2001 - TILLEGG
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak nr.: 0098/01

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET

Behandling:

 1. Budsjett 2002/Økonomiplan 2002 – 2005.
 2. Rådmannen orienterte om det arbeidet som pågår med Budsjettet for år 2000 og Økonomiplan for perioden 2002-2005.

 3. Økonomisk sosialhjelp.

Thor Bertil Granum stilte noen spørsmål til rådmannen i tilknytning til budsjettposten økonomisk sosialhjelp.
Rådmannen besvarte spørsmålene.

Denne saken ble i medhold av Kommunelovens §31, nr. 3 behandlet i lukket møte.

 

 

 

Vedtak:

 

 

 

Sak nr.: 0099/01

SAKSPROTOKOLL: ØRMELEN BO- OG HELSETUN. FORPROSJEKT.

Behandling:

Helse-og sosialsjefen orienterte og besvarte spørsmål i tilknytning til saken.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

 1. Det foretas slik utbygging ved Vinne distrikt, Ørmelen bo- og helsetun:

Utbyggingen foretas på grunnlag av nytt forprosjekt av 27.8.01 utarbeidet av Letnes Arkitektkontor AS.

 1. Det tas følgende forbehold:
 1. at prosjektet godkjennes av Husbanken for å kunne få oppstartingstilskudd og kompensasjonstilkudd.
 2. At prosjektet blir prioritert dersom kommunen må redusere den samlede utbygging som framkommer i vedtatt pleie- og omsorgsplan.
 1. Utbyggingen foretas når Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd og ellers etter den tidsplan som vil framkomme i rullert pleie- og omsorgsplan 2002 – 2005.
 2. a. Utbyggingskostnadene skal ikke overstige kr.46.710.000. Ved utbygging etter 2001 tillegges kostnader som følge av lønns- og prisutviklingen.

b. Endret investeringsbehov innarbeides i økonomiplanen 2002 – 2005.
c. Rådmannen får fullmakt til å ta opp lån til gjennomføring av prosjektet.

 

 

Sak nr.: 0100/01

SAKSPROTOKOLL: OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLA... - 2003. PRIORITERING.

Behandling:

Helse-og sosialsjefen orienterte og besvarte spørsmål i tilknytning til saken.

Jostein Olav Grande foreslo at pkt. 5 endres og gis slik ordlyd:

" 5.Vuku. Bygging av 7 omsorgsboliger i bofellesskap for aldersdemente."

Jostein Olav Grande framsatte slikt forslag til nytt pkt. 7:

"7. Vuku . Bygging av 7 omsorgsboliger i bofellesskap for personer med store pleie-og omsorgsbehov."

Saken ble tatt opp til votering der formannskapet enstemmig innstiller på at kommunestyret vedtar punktene 1, 2, 3 og 4 i innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg.

Ved alternativ votering mellom pkt. 5 i hovedutvalgets innstilling og Grandes forslag til nytt pkt. 5, ble hovedutvalgets innstilling vedtatt med 6 mot 5 stemmer. Videre innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar pkt. 6 i hovedutvalgets innstilling.

Det ble ikke votert over Grandes forslag til nytt pkt. 7 idet pkt. 5 i hovedutvalgets innstilling ble vedtatt.

 

Vedtak:

Utbygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser prioriteres slik i forhold til statlige tilskuddsordninger:

 1. Ringvei Nord, 2 omsorgsboliger for sterkt funksjonshemmede
 2. Lysgård. 7 omsorgsboliger for funksjonshemmede
 3. Reinsholm. 5 omsorgsboliger for rusmisbrukere.
 4. Renovering, ombygging og utbygging av Ørmelen Bo- og Helsetun

7 sykehjemsplasser til alderspsykiatri og 5 omsorgsboliger til personer med alvorlige psykiatriske lidelser forutsettes å gå av kvoten for Handlingsplanen for psykiatri.

 1. Vuku. Bygging av 7 omsorgsboliger i bofellesskap for aldersdemente og 7 omsorgsboliger i bofellesskap for personer med store pleie- og omsorgsbehov.
 2. Stekke 2. Bygging/ombygging til 20 omsorgsboliger fordelt på 4 bofellesskap for pleie- og omsorgstrengende i regi av Verdal boligbyggelag.

 

Sak nr.: 0101/01

SAKSPROTOKOLL: FRAMTIDIG LOKALISERING AV BIBLIOTEK OG KINO

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for kultur og oppvekst enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Prosjektgruppen får fullmakt til å arbeide videre med prosjektet Kinobygget AS med sikte på å tilpasse ominnredning/utbygging til tidligere fastsatte økonomiske ramme.
 2. Prosjektgruppen må ha avsluttet arbeidet innen 15.2.02.
 3. Eksisterende leieforhold sies opp med fraflytting pr. 1.10.03.

 

 

Sak nr.: 0102/01

SAKSPROTOKOLL: HØRING AV FORSLAG TIL NASJONALE L... OG LAKSEFJORDER

Behandling:

Trude Holm framsatte følgende forslag til nytt pkt. 3:

"3. Verdal kommune vil kreve at Verdalsvassdraget blir med på lista over nasjonale laksevassdrag."

Robert Eriksson satte fram følgende forslag til nytt pkt. 4:

"4. Verdal kommune vil gå imot de foreslåtte begrensninger for Oppdrettsnæringen i Nord-Trøndelag slik de fremkommer i innstillingen."

Ved votering ble pkt. 1 og 2 i innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt. Ved alternativ votering mellom Trude Holms forslag til pkt. 3 og pkt. 3 i hovedutvalgets innstilling, ble Trude Holms forslag enstemmig vedtatt.

Robert Erikssons forslag til nytt pkt. 4 ble forkastet med 8 mot 3 stemmer.

 

 

Vedtak:

 1. Verdal kommune støtter det pågående arbeid for å sikre levevilkår for villaksstammer i fjorder og vassdrag.
 2. Ut fra de faglige kriterier som er lagt til grunn for utvelgelse av vassdrag, vil Verdalsvassdraget i kraft av sin laksemengde, grad av uberørthet og få problemer med sykdom eller rømt oppdrettslaks, tilfredstille kriteriene til nasjonalt laksevassdrag.
 3. Verdal kommune vil kreve at Verdalsvassdraget blir med på lista over nasjonale laksevassdrag.

 

 

Sak nr.: 0103/01

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM FORLENGELSE AV KOMMUNAL G... TIL BARNEHAGE MARITVOLD EIENDOM

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Maritvold barnehage om forlengelse av kommunal garanti for lån i Husbanken.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån på kr 1.110.250,-.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks kr 1.110.250,- med tillegg av 10% av til enhver gjeldende hovedstol til dekning av påløpte renter og omkostninger. Kommunen garanti kan ikke overstige kr 1.221.275,-.
 4. Garantien reduseres i takt med nedbetaling på lånet og opphører i 2014 med tillegg på inntil 2 år.

 

 

 

 

Sak PS 0104/01

 

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: B-SAK. KLAGE PÅ VEDTAK OM AVSLAG PÅ OPPTAK

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l.§ 5A - Unntak for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt

 

Vedtak:

 

 

Sak nr.: 0105/01

SAKSPROTOKOLL: ETABLERINGSLÅN 2001 - TILLEGG

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

 

Vedtak:

Verdal kommune tar opp ett tillegg til tidligere opptatt etableringslån, på kr 1.000.000,-.