MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 23.08.01

 

Fraværende : Anne Grethe Wold Olsen, Robert Eriksson og Turid Krizak.

Varamedlemmer : Bjørn Aarstad.

Til stede : 9 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtetidspunkt : Kl. 09.30 10.15.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS TEK 0091/01 01/00975

VERDAL SVØMMEHALL - UTSKIFTING AV FLIS I SVØMMEHALL - BUDSJETTJUSTERINGER INVESTERINGSBUDSJETT 2001

Klikk her for se saksframlegget.

PS 0092/01 00/00507

SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV FOR RESTEN AV VALGPERIODEN.

Klikk her for se saksframlegget.

PS 0093/01 00/02236

VENNSKAPSBESØG I ROUGSØ KOMMUNE.

Klikk her for se saksframlegget.

PS 0094/01 01/01446

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING.

Klikk her for se saksframlegget.

PS 0095/01 01/01561

GRAVFERDSLOVENS 9 - DELEGERING AV MYNDIGHET

Klikk her for se saksframlegget.

PS 0096/01 01/01601

MØTEPLANER FOR 01.01.2002 - 31.12.2002 FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP, HOVEDUTVALG, ADM. OG ARBEIDSMILJØ.UTV.

Klikk her for se saksframlegget.

PS 0097/01 98/03213

KOMMUNENS NÆRINGSFOND. HALVÅRSRAPPORTER 2001.

Klikk her for se saksframlegget.

 

Sak nr.: 0091/01

VERDAL SVØMMEHALL - UTSKIFTING AV FLIS I SVØMMEHALL - BUDSJETTJUSTERINGER INVESTERINGSBUDSJETT 2001

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Thor Bertil Granum satte fram slikt forslag til nytt pkt. 2:

"2. Kommunestyret forutsetter at beløpet på kr. 450.000,-, tilføres Vuku Barneskole ved budsjettrulleringen høsten 2001."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at rådmannens tilråding vedtas av kommunestyret. Videre innstiller formannskapet med 8 mot 1 stemme på at Aps forslag til pkt. 2 vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre vedtar følgende budsjettjusteringer på investeringsbudsjettet for 2001:
 2. Tiltak Budsjett 2001 Rev. Rev.budsjett 2001

  Vuku barneskole 2.500.000 -450.000 2.050.000

  Verdal svømmehall 0 +450.000 450.000

 3. Verdal kommunestyre forutsetter at beløpet på kr. 450.000,-, tilføres Vuku Barneskole

ved budsjettrulleringen høsten 2001.

 

 

Sak nr.: 0092/01

SØKNAD OM FRITAK FOR POLITISKE VERV FOR RESTEN AV VALGPERIODEN.

Behandling:

AP v/Thor Bertil Granum satte fram slikt forslag:

Hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.

Formannskapet innstiller Øystein Kvello som 5.varamedlem. Tone Skrove Haugan innstilles som nytt 6.varamedlem for Arbeiderpartiet.

Hovedutvalget for kultur og oppvekst.

Turid Nordli innstilles som nytt 1. varamedlem for Arbeiderpartiet. De øvrige varamedlemmene rykker opp. Synnøve Haugnes innstilles som nytt 6. varamedlem.

Stiftelsen Stiklestad Museum.

Kristin Hildrum innstilles som nytt varamedlem for Ståle Aasgaard.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådingens pkt 1 og 2 samt APs forslag vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Hanne Marie Olsen om fritak fra politiske
 2. verv.

 3. Berit Gustad Nessø rykker inn som fast medlem i kommunestyret for resten av valgperioden.
 4. Kommunestyret oppnevner følgende nye varamedlemmer til de øvrige politiske verv som

det søkes om fritak for:

Hovedutavlget for landbruk, miljø og teknisk.

Øystein Kvello velges som 5. varamedlem. Tone Skrove Haugan velges som nytt 6. vara-

medlem.

Hovedutvalget for kultur og oppvekst.

Turid Nordli velges som nytt 1. varamedlem. De øvrige varamedlemmer rykker opp.

Synnøve Haugnes velges som nytt 6. varamedlem.

Stiftelsen Stiklestad Museum.

Kristin Hildrum velges som nytt personlig varamedlem for Ståle Aasgaard.

Sak nr.: 0093/01

VENNSKAPSBESØG I ROUGSØ KOMMUNE.

Behandling:

Jostein Olav Grande foreslo at ordføreren besvarer brevet fra Rougsø kommune.

Ved votering ble tilrådinga og Grandes forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Formannskapet tar saken til orientering.

2. Formannskapet ber ordføreren besvare brevet fra Rougsø kommune.

Sak nr.: 0094/01

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Formannskapet innvilger søknaden fra "Jannes Kafe" om serveringsbevilling for å drive
 2. serveringsvirksomhet under bingoarrangementene på Paradiso Inn på Ørmelen.

   

 3. Formannskapet godkjenner Janne Nordli og Harry Oldervik som henholdsvis styrer for

serveringsvirksomheten og som stedfortreder for styreren.

Sak nr.: 0095/01

GRAVFERDSLOVENS 9 - DELEGERING AV MYNDIGHET

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Kommunens myndighet etter gravferdslovens 9 delegeres til rådmannen som kan videre delegere myndigheten.

Sak nr.: 0096/01

MØTEPLANER FOR 01.01.2002 - 31.12.2002 FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP, HOVEDUTVALG, ADM. OG ARBEIDSMILJØ.UTV.

Behandling:

Bjørn Iversen foreslo at formannskapets møte 28. juni flyttes til 21. juni og at hovedutvalgenes møter den 27. juni flyttes til 20.juni.

Ved votering ble rådmannens tilråding vedtatt med den endringer som foreslått av Bjørn Iversen.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til møteplan for år 2002 for hovedutvalgene, administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget, formannskapet og kommunestyret med følgende endring:

Sak nr.: 0097/01

KOMMUNENS NÆRINGSFOND. HALVÅRSRAPPORTER 2001.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak: