MØTEPROTOKOLL
  
FORMANNSKAPET
Møte 14.06.01
  
  
Fraværende : 

Anne Grete Wold Olsen, Knut Tveita, Jostein Olav Grande , Robert Eriksson og Arne Holan.

Varamedlemmer :  Tone Skrove Haugan, Tomas Hallem og Tor-Petter Abelsen.
Til stede :  9 medlemmer
Dessuten møtte :  Rådmannen
Møtetidspunkt :  Kl. 10.00 – 12.30.
  
 
Sakliste
 
 
Utvalgssaksnr/type  Sakstittel

0069/01 

SØKNAD OM MØTEKOMPENSASJON.
Klikk her for å se saksfremlegget
 

0070/01

A/S NORSKE SHELL - LEVERINGS-/SAMARBEIDSAVTALE
Klikk her for å se saksfremlegget
 

0071/01

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORNYELSESPROSJEKT
Klikk her for å se saksfremlegget
 

0072/01

UTVIKLINGSPROSJEKT 2001 - FORSTUDIE
Klikk her for å se saksfremlegget
  
0073/01   EIENDOMSSKATT. KLAGE PÅ GRENSEFASTSETTINGEN FOR GENERELL EIENDOMSSKATT
Klikk her for å se saksfremlegget
 
0074/01 SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR VERDAL BOLIGSELSKAP AS
Klikk her for å se saksfremlegget
 
0075/01 BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL 2001
Klikk her for å se saksfremlegget
 
0076/01 VERDAL SOM NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSKOMMUNE
Klikk her for å se saksfremlegget
 

0077/01

SENTRALIDRETTSANLEGGET - DRIFTSAVTALE.
Klikk her for å se saksfremlegget
 
0078/01 UTBYGGING AV 2 OMSORGSBOLIGER VED RINGVEI NORD.
Klikk her for å se saksfremlegget
 
0079/01 SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT

*******************************************************************

 
0080/01 BB  B-SAK. KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPTAK AV BARN

*******************************************************************

 
0081/01  KLAGE PÅ HENLEGGELSE AV FORHOLD ETTER VILTLOVEN
 *******************************************************************
 
0082/01 ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET I MØTE 14.06.01

 
 
 
 
Sak nr.: 0069/01

SØKNAD OM MØTEKOMPENSASJON.

 
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 
 
Vedtak:
Formannskapet vedtar at FMS Innherred sin representant i Rusgruppa gis erstatning for tap i arbeidinntekt i henhold til kommunens Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår for deltakelse ved møter i Rusgruppa og ved samarbeidsmøter med helse-og sosialetaten i denne sammenheng.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0070/01

A/S NORSKE SHELL - LEVERINGS-/SAMARBEIDSAVTALE

  
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
   
  
Vedtak:
Fremforhandlet avtale mellom "Frostatingskommunene" og A/S Norske Shell for levering av fyringsolje og diesel i bulk, samt drivstoff til biler godkjennes av Verdal kommune.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0071/01

SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORNYELSESPROSJEKT

  
 Behandling:
Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.
 
 
Vedtak:
 1. Kommunestyret tar rådmannens orientering om forskudd på rammetilskudd for år 2002 og bruken av disse midlene til orientering.
 2. Det gjøres følgende endringer i budsjettet for 2001:
 • Post 1.1000.8400.8000 Rammetilskudd økes fra kr. 137.015.000,- med kr. 2.000.000,- til kr. 139.015.000,-.
 • Post 1.1000.1209.2700 Konsulenttjenester fornyelsesprosjekt økes fra kr.0,- med kr. 750.000,- til kr. 750.000,-.
 • Post 1.3302.2420.0301 Engasjementstillinger sosialtjenesten økes fra kr. 0,- med kr. 325.000,- til kr. 325.000,-
 • Post 1.1004.1202.1500 Kursutgifter IT økes fra kr. 30.000,- med kr. 250.000,- til kr. 280.000,-.
 • Post 1.1000.1809.4900 reserverte bevilgninger økes fra kr.500.000,- med kr. 675.000,- til kr. 1.175.000,-.
    3.  Rådmannen får fullmakt til å disponere resterende midler, kr. 675.000,-. Rådmannen
         legger jevnlig fram en oversikt for formannskapet over bruken av midlene.
 
Sakliste
 
 
 
 
Sak nr.: 0072/01

UTVIKLINGSPROSJEKT 2001 - FORSTUDIE

  
Behandling:

Arbeidsmiljøutvalgets vedtak av 12.06.01 og Administrasjonsutvalgets vedtak av 12.06.01 ble framlagt for formannskapets medlemmer.

Ordføreren foreslo følgende nye punkter i tillegg til rådmannens tilråding:

  " 4. Formannskapet ber om at HMS-arbeidet prioriteres og går inn i forprosjekt 5.

    5.Formannskapet ber om at ansatte på tjenesteytende nivå blir engasjert aktivt i de prosjekter
       der dette er naturlig."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at rådmannens tilråding og ordførerens forslag vedtas av kommunestyret.

  
  
Vedtak:
 1. Omstillingsmålet på 24 mill.kr. fram til år 2005 står fast. Fordeling på de enkelte driftsår iht. forstudiens side 34.
 2. Mindre avvik på tjeneste/område kan gjennomføres ved behandling av økonomiplan
  2002 – 2005, budsjett 2002. Da basert på de konklusjoner som kommer fram i forprosjektene og de konsekvenser som disse beskriver.
 3. Forprosjekt 1-7, prioritert av rådmannen, vedtas. Rådmannen får fullmakt til å gå videre
  innenfor gitte økonomiske rammer og tidsfrister.
 4. Kommunestyret ber om at HMS-arbeidet prioriteres og går inn i forprosjekt 5.
 5. Kommunestyret ber om at ansatte på tjenesteytende nivå blir engasjert aktivt i de prosjekter der dette er naturlig.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0073/01

EIENDOMSSKATT. KLAGE PÅ GRENSEFASTSETTINGEN FOR GENERELL EIENDOMSSKATT

  

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.
  
  
Vedtak:
Kommunestyret legger til grunn at klagernes/søkernes eiendommer ligger i områder som anses utbygd på byvis i henhold til eiendomsskattelovens § 3, jfr. kommunestyrets vedtak i sak 100/00, og at det ikke foreligger særlige grunner som fritar eiendommene for eiendomsskatt.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0074/01

SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT FOR VERDAL BOLIGSELSKAP AS

  
Behandling:
Rådmannen la fram sin supplering og tilråding i saken:
  
"Nytt vedlegg:
Uttalelse av 06.06.01 fra advokatfirmaet Røstum, Bjerkan & Stav v/advokat Ola Oldren
  
Advokat Ola Oldren uttalelse til søknaden framgår av forannevnte brev.
  

Advokaten vurderer det slik at det ikke kan gis fritak med henvisning til eiendomsskattelovens § 5 bokstav d og vanskelig kan fritas etter lovens § 7 bokstav a under henvisning til konkurranseforhold og likhetsprinsipper.

Advokat Ola Oldren konkluderer ut fra dette med at det ikke foreligger lovhjemmel for generelt å frita Verdal Boligselskap A/S for eiendomsskatt.

Når det gjelder søknaden om fritak etter eiendomsskattelovens § 28 administreres dette av eiendomsskattekontoret v/kommunekassereren.

  
   
Tilråding:

Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:

Kommunestyret finner ikke å kunne imøtekomme søknaden. Dette på grunnlag av de vurderinger og synspunkter advokat Ola Oldren har kommet med i sitt brev av 06.06.01."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

  
  

Vedtak:

Kommunestyret finner ikke å kunne imøtekomme søknaden. Dette på grunnlag av de vurderinger og synspunkter som advokat Ola Oldren har kommet med i sitt brev av 06.06.01.
 
Sakliste
  
  
 
  Sak nr.: 0075/01

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL 2001

  
Behandling:
Arbeidsmiljøutvalget vedtak av 12.06.01 og administrasjonsutvalgets vedtak av 12.06.01 ble framlagt for formannskapets medlemmer.

Ordføreren framsatte følgende forslag:

   "1. Kommunestyret tar budsjettsituasjonen ved utgangen av april til orientering.

    2. Kommunestyret ber rådmannen nøye følge opp etatene for å redusere overforbruket/unngå
        budsjettoverskridelser.

    3.Kommunestyret vedtar å øke kassekreditten fra 15. mill. til 25. mill. kr.

    4.Kommunestyret vedtar å heve posten sosialhjelp med 4,5 mill. kr. Dette dekkes ved at det
       budsjetteres med et tilsvarende underskudd for år 2001. Beløpet innarbeides for dekning i   
       kommende økonomiplan.
      Rådmannen får fullmakt til å foreta de tekniske budsjettjusteringer.

    5.Kommunestyret er innforstått med at punktene 3 og 4 trenger fylkesmannens godkjenning."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar ordførerens forslag.

  
  
Vedtak:
 1. Kommunestyret tar budsjettsituasjonen ved utgangen av april til orientering.
 2. Kommunestyret ber rådmannen nøye følge opp etatene for å redusere overforbruket/unngå budsjettoverskridelser.
 3. Kommunestyret vedtar å øke kassekreditten fra 15 mill. kr. til 25 mill. kr.
 4. Kommunestyret vedtar å heve posten for sosialhjelp med 4,5 mill. kr. Dette dekkes ved at det budsjetteres med et tilsvarende underskudd for år 2001. Beløpet innarbeides for dekning i kommende økonomiplan.
  Rådmannen får fullmakt til å foreta de tekniske budsjettjusteringer.

   5.    Kommunestyret er innforstått med at punktene 3 og 4 trenger fylkesmannens godkjenning.

 
Sakliste
  
  
 
Sak nr.: 0076/01

VERDAL SOM NYSKAPINGS- OG UTVIKLINGSKOMMUNE

  

Behandling:

Knut Baglo orienterte og besvarte spørsmål i tilknytning til saken. Rådmannen endret punkt 3 i sin tilråding til å lyde:

"Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til at forprosjektet gjennomføres i henhold til prosjektspesifikasjon og hovedsak i henhold til prosjektplan datert 30.05.01."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at rådmannens tilråding med endring av pkt. 3 vedtas av kommunestyret.

  
  
Vedtak:
 1. Verdal kommunestyre stadfester status som nyskapings- og utviklingskommune i henhold til de kriterier beskrevet i brev av 6.4.01 fra KRD.
 2. Verdal kommunestyre utnevner interimsstyret/styret for Verdal Vekst AS som styringsgruppe for forprosjektet.
 3. Verdal kommunestyre gir sin tilslutning til at forprosjektet gjennomføres i henhold til prosjektspesifikasjonen og i hovedsak i henhold til prosjektplan datert 30.5.01.
 4. Verdal kommunestyre utnevner leder for interimsstyret/styret for Verdal Vekst AS, for tiden Kjell M. Myrvang, som prosjektansvarlig.
 5. Verdal kommunestyre forutsetter at handlingsplanen legges fram til behandling i januar/februar 2002.
  
Sakliste
  
  
 
Sak nr.: 0077/01

SENTRALIDRETTSANLEGGET - DRIFTSAVTALE.

  
Behandling:

Ordføreren satte fram slikt forslag:

"Verdal kommunestyre godkjenner fremforhandlet avtaleforslag, datert 07.06.01 mellom Verdal kommune og Verdal idrettslag om drift av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at ordførerens forslag vedtas av kommunestyret.

  
  
Vedtak:

Verdal kommunestyre godkjenner fremforhandlet avtaleforslag, datert 07.06.01 mellom Verdal kommune og Verdal idrettslag om drift av Sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole.

  
Sakliste
   
   
 
Sak nr.: 0078/01

UTBYGGING AV 2 OMSORGSBOLIGER VED RINGVEI NORD.

  
Behandling:
Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.
  
  
Vedtak:
 1. Det bygges 2 omsorgsboliger for funksjonshemmede ved Ringveg Nord på grunnlag av prosjekt framlagt av Arnstad-Heggenhougen-Hage a/s 21.5.2001, med alternativ 1 som utgangspunkt.
 2. Det tas følgende forbehold:
          a)  at prosjektet godkjennes av Husbanken for å kunne få oppstartingstilskudd og
               kompensasjonstilskudd

          b)  at prosjektet blir prioritert dersom kommunen må redusere den samlede utbygging   
               som framkommer i vedtatt pleie- og omsorgsplan.

    3.  Utbyggingen foretas så snart som mulig etter at Husbanken har gitt tilsagn om tilskudd.

    4.  a) Utbyggingskostnadene skal ikke overstige 2. mill. kr.. Ved utbygging etter 2001
             tillegges kostnader som følge av lønns- og prisutviklingen.

         b) Rådmannen får funnmakt til å ta opp lån innen budsjettert ramme for prosjektet og
             fremme endelig søknad til Husbanken.

  
Sakliste
  
  
 

Sak nr.: 0079/01

B-SAK. SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT

  
UNNTATT OFFENTLIGHET
Unntatt offentlighet Off.l. § 6
  
Sakliste
  
  
 
Sak nr.: 0080/01

B-SAK. KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPTAK AV BARN I BARNEHAGER FRA AUGUST 2001

  
UNNTATT OFFENTLIGHET
Unntatt offentlighet Off.l.§ 5A
  
Sakliste
   
  
 
Sak nr.: 0081/01

B-SAK. KLAGE PÅ HENLEGGELSE AV FORHOLD ETTER VILTLOVEN

   
UNNTATT OFFENTLIGHET
Unntatt offentlighet Off.l.§ 5A
  
Sakliste
  
  
 
Sak nr.: 0082/01

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET I MØTE 14.06.01

   
Behandling:
 1. Prosjektplan for utvikling av forstudie for Frosta, Levanger og Verdal kommuner.
 2. Rådmannen orienterte fra samlingen i Sandvika Fjellstue 7. og 8. juni .

  Det er planlagt at Forstudien vil bli framlagt til politisk behandling i august d.å.

 3. Naturgassbasert industri i Verdalsregionen.
 4. Rådmannen orienterte om rapporten som er utarbeidet for Gassutvalget i Verdal.

  Rapporten utsendes til formannskapets medlemmer.

 5. Generalforsamling i IBAS 13. juni 2001.
 6. Ordføreren opplyste at på gårsdagens generalforsamlingen i IBAS ble Thor Bertil Granum og Jostein Olav Grande valgt som henholdsvis kommunens medlem og varamedlem i styret for de kommende 2 år.

 7. Åpning av det nye riksveganlegget på Verdalsøra.
 8. Åpning vil bli foretatt 11. juli 2001 av samferdselsministeren. Bjørn Iversen orienterte kort om programmet i forbindelse med åpningen.

 9. Spiserom for ansatte i rådhusområdet.

Rådmannen orienterte om planene for nytt spiserom i Paviljongen.

 
Sakliste