MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 16.05.01
 
 
Fraværende :  Knut Tveita, Torill Elverum Leithe og Jostein Olav Grande
Varamedlemmer : Jostein Dahle, Tone Skrove Haugan og Tomas Hallem
Til stede : 11 representanter
Dessuten møtte : Rådmannen
Møtetidspunkt :  Kl. 09.15 – Kl. 11.00
  
 

Sakliste

  
Utvalgssaksnr/type Sakstittel
0062/01 VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
0063/01 VENNSKAPSBESØK I ROUGSØ KOMMUNE I DANMARK 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
0064/01 NOU 2001:3 : VELGERE, VALGORDNING, VALGTE - HØRING
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
0065/01 VERDAL SOS RASISME VERDAL SOM ANTIRASISTISK SONE
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
0066/01  OPPNEVNING AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I IBAS
Klikk her for å lese saksframlegget.
0067/01  KOMMUNALE BYGG - VURDERING AV SALG
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
0068/01  ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET I MØTE 16.05.01
Klikk her for å lese saksframlegget.
 
 
 
Sak nr.: 0062/01
VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2000
  
Behandling:
Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar tilrådinga.
  
  
Vedtak:
Kommunestyret tar årsrapporten for Verdal kirkelige fellesråd til orientering.
  
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0063/01
VENNSKAPSBESØK I ROUGSØ KOMMUNE I DANMARK 2001.
  
Behandling:
Turid Krizak satte fram følgende forslag:
  
"Verdal kommune deltar ikke ved årets vennskapsbesøk i Rougsø kommune. Dette på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon."
  

Ved alternativ votering mellom Krizaks forslag og tilrådinga, ble Krizaks forslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

 
   
Vedtak:
Verdal kommune deltar ikke ved årets vennskapsbesøk i Rougsø kommune. Dette på grunn av kommunens vanskelige økonomiske situasjon.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0064/01
NOU 2001:3: VELGERE, VALGORDNING, VALGTE - HØRING
  
Behandling:
Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.
 
 
Vedtak:
Formannskapet tar saken til orientering.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0065/01
VERDAL SOS RASISME VERDAL SOM ANTITASISTISK SONE.
  
Behandling:
Ordføreren satte fram slikt forslag:
  
"Verdal kommune erklæres som antirasistisk sone. Formannskapet slutter seg for øvrig i denne sammenheng til tidligere vedtak som er fattet i kommunale organ."
  
Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret slutter seg til ordførerens forslag.
 
  
Vedtak:
Verdal kommune erklæres som antirasistisk sone. Formannskapet slutter seg for øvrig i denne sammenheng til tidligere vedtak som er fattet i kommunale organ.
 
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0066/01
OPPNEVNING AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I IBAS.
  
Behandling:
Ordføreren satte fram følgende forslag:
 

"1. Formannskapet fremmer forslag om gjenvalg på Jostein Olav Grande som varamedlem for det kommunale medlem i styret i IBAS med funksjonstid 2 år

2. Da kommunens medlem i styret ikke ønsker gjenvalg, gis Tomas Hallem og ordføreren fullmakt til å arbeide videre med å finne nytt kommunalt styresmedlem."

  
Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
 
  
Vedtak:
 1. Formannskapet fremmer forslag om gjenvalg på Jostein Olav Grande som varamedlem for det kommunale medlem i styret for IBAS med funksjonstid 2 år.
 2. Da kommunens medlem i styret ikke ønsker gjenvalg, gis Tomas Hallem og ordføreren fullmakt til å arbeide videre med å finne nytt kommunalt styresmedlem.
 
Sakliste
  
  
 
Sak nr.: 0067/01
KOMMUNALE BYGG - VURDERING AV SALG
  
Behandling:
Formannskapet innstiller enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.
  
  
Vedtak:
 1. Den framlagte rapport " Vurdering av kommunale bygg for salg" datert 2.april 01, legges til grunn for vurdering/ salg av kommunale eiendommer.
 2. Rådmannen bes utarbeide en plan for bosetting av flyktninger i henhold til de forpliktelser kommunen har påtatt seg, for på den måten snarest avklare behov for evt. egen boligmasse til formålet.
 3. Rådmannen gis fullmakt til å i verksette salg av eiendommer som foreslått i rapporten.
 4. Formannskapet ber administrasjonen arbeide videre med salg av Lysgård og Fritidssentret.
  
Sakliste
 
 
 
Sak nr.: 0068/01
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET I MØTE 16.05.01.
 
Behandling:
 1. Kommunestyrets møte 28. mai 2001.
  Ordføreren opplyste at det til dette møte kun foreligger 2 saker til behandling.
  Ut fra dette foreslo ordføreren at dette møte utgår.
  Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.
 2.  

  V e d t ak:
  Kommunestyrets møte 28. mai 2001 utgår.

 3. Formannskapets deltakelse 17. mai.
  Ordføreren oppfordret formannskapets medlemmer om å delta i barnetoget og borgertoget.
 4.  

 5. Møte på Stiklestad 15. mai i forbindelse med kommunens søknad om status som nyskapnings-og utviklingskommune.
  Ordføreren orienterte fra dette møte hvor det ble gitt følgende orienteringer:
 • fra KRD/SND
 • fra interimsstyret for Verdal Vekst A/S v/Kjell Morten Myrvang
 • fra næringssjefen med presentasjon av forprosjekt nyskapnings-og utviklingskommunen Verdal.

 

 1. Generalforsamling i NABOER A/S.
  Rådmannen orienterte om hvilke saker som ble tatt opp på generalforsamlingen
 2.  

 3. Møter i formannskapet som prosjektgruppe for "Utviklingsprosjekt Verdal kommune 2001."
  Pressen har anmodet om at drøftingene i Prosjektgruppens skal foregå i "åpent møte"
  Ordføreren tok opp saken. Formannskapet vedtok at drøftingene skal foregå i " lukket møte.
 
Sakliste