MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 02.04.01

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Torill Elverum Leithe og Arne Holan.

Varamedlemmer : Bjørn Aarstad, Jostein Dahle og Tor-Petter Abelsen.

Til stede : 11 medlemmer.

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtetidspunkt : Kl. 14.00 – 15.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

 

0042/01 BUDSJETT 2001 - FYLKESMANNENS GODKJENNING
Klikk her for å lese saksframlegget.

0043/01 TAKSTERING I FORBINDELSE MED EIENDOMSSKATT 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.

RIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2001

 

Sak nr.: 0042/01

BUDSJETT 2001 - FYLKESMANNENS GODKJENNING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Kommunen skal gjenvinne økonomisk handlefrihet dvs.
  2. - Ha tilbakebetalt akkumulerte underskudd og ha et reelt O-budsjett i løpet av 2003.

    - Budsjettere med et netto driftsresultat på 3-4 % for 2005.

  3. Ressursene som går til kommunens tjenesteproduksjon skal gjøres størst mulig etter at kapital- og administrasjonsutgifter er inndekket – tilgjengelige ressurser til tjenesteproduksjonen skal optimaliseres i forhold til kommunene ulike målgrupper og funksjoner.
  4. Verdal kommune skal satse på kompetanseutvikling hos sine medarbeidere som strategi for omstilling, effektivisering og utvikling av konkurransedyktige offentlige tjenester.
  5. Konkrete tiltak/målsettinger som kommer fram gjennom prosjektet innarbeides i økonomiplanen.

Sak nr.: 0043/01

TAKSTERING I FORBINDELSE MED EIENDOMSSKATT 2001

Behandling:

Skattenemndas leder Arnold Grytbakk og kommunekasserer Rolf Baglo orienterte og besvarte spørsmål i tilknytning til skattetakstnemndas arbeide med eiendomsskatt.

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag:

"1. Formannskapet ber skattetakstnemnda legge fram revidert skatteliste, slik at listen også inneholder navn og ikke bare gårds-og bruksnummer.

2. Ny skatteliste framlegges innen 14 dager."

Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og FRP’s forslag ble tilrådinga vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Formannskapet tar skatteliste for eiendomsskatt for år 2001 til orientering.

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0044/01

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2001

Behandling:

  1. Ny møtedato for å avsi kjennelse over Samemanntallet.

I henhold til endring i Forskrift om Sametingsvalg skal nå samevalgstyre innen 1. juni i valgåret avholde møte for å avsi kjennelser over samemanntallet.

Ordføreren foreslo at formannskapet som samevalgstyre gjør slikt vedtak:

"Kjennelsesmøte" over manntallet vedr. Samemetingsvalget avholdes mandag 28. mai 2001 kl. 17.00 i kommunestyresalen."

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

"Kjennelsesmøte"over manntallet vedr. Sametingsvalget avholdes mandag 28. mai kl. 17.00 i kommunestyresalen.