MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 15.03.01

 

Fraværende : Gerd Janne Kristoffersen, Jostein Olav Grande og Arne Holan.

Varamedlemmer : Tomas Hallem og Tor-Petter Abelsen.

Til stede : 10 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl. 10.00 – 13.00.

Sakliste

 

Utvalgssaksnr/type Sakstittel

0034/01 ÅRSRAPPORT 2000
Klikk her for å lese saksframlegget.

0035/01 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - NY FORSKRIFT - HØRING
Klikk her for å lese saksframlegget.

0036/01 TEK FORBYGGING BJARTNESBEKKEN - GARANTIVEDTAK PÅ DISTRIKTSTILSKUDD
Klikk her for å lese saksframlegget.

0037/01 NOU 2001:3 VELGERE, VALGORDNING,VALGTE - HØRING.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0038/01 OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL SKYTEBANEUTVALG.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0039/01 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET
Klikk her for å lese saksframlegget.

 

 

 

Sak nr.: 0034/01

ÅRSRAPPORT 2000

Behandling:

Rådmannen og etatsledere redegjorde og besvarte spørsmål i tilknytning til årsrapporten.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar rådmannens årsrapport for 2000 til etterretning.

Sak nr.: 0035/01

OFFENTLIGE ANSKAFFELSER - NY FORSKRIFT - HØRING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal formannskap slutter seg til den utarbeidede høringsuttalelsen vedrørende forskrift om offentlige anskaffelser.

Sak nr.: 0036/01

FORBYGGING BJARTNESBEKKEN - GARANTIVEDTAK PÅ DISTRIKTSTILSKUDD

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.

Vedtak:

 1. Verdal kommune garanterer for et distriktstilskudd på kr.292.000,- for sikring av Bjartnesbekken i henhold til NVE sin plan datert 05.05.97.
 2. Distriktstilskuddet på kr.292.000,- finansieres over investeringsbudsjettets tiltak 5141 Rassikring/elveforbygning.

Sak nr.: 0037/01

NOU 2001:3 VELGERE, VALGORDNING,VALGTE - HØRING.

Behandling:

Robert Eriksson satte fram slikt forslag:

"Saken utsettes til formannskapets møte 19. april. Til dette møte oppfordres partiene til å komme med forslag til uttalelse til Valglovutvalgets innstilling."

Ved votering ble det framsatte forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 19. april. Til dette møtes oppfordres partiene til å komme med forslag til uttalelse til Valglovutvalgets innstilling.

Sak nr.: 0038/01

OPPNEVNING AV MEDLEMMER TIL SKYTEBANEUTVALG.

Behandling:

Ordføreren satte fram slikt forslag:

"Navn på kommunens medlemmer til skytebaneutvalget vil bli fremmet under kommunestyrets behandling av saken i møte 25. april."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Navn på kommunens medlemmer til skytebaneutvalget vil bli fremmet under kommunestyrets behandling av saken i møte 25. april.

Sak nr.: 0039/01

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET

Behandling:

 1. 5.4 forhandlingene i Verdal kommune.
 2. Ordføreren vil i formannskapets neste møte orientere om ovennevnte forhandlinger som nylig er avsluttet.

 3. Arbeidet i Gassutvalget.

Teknisk sjef orientere. Han kom i sin orientering inn på følgende forhold:

 1. Spørsmål fra Turid Krizak.
 2. Hun spurte om kommunen er invitert til å avgi høringsuttalelse til sykehusreformen.

  Rådmannen vil undersøke saken nærmere og vil senere underrette spørsmålsstilleren.

   

 3. Utviklingsprosjekt Verdal kommune 2001.
 4. Det ble utdelt en del dokumenter i forbindelse med nevnte prosjekt. Rådmannen orienterte kort om det framlagte materiale og minnet formannskapet spesielt om det gruppeintervju som skal foretas den 21. mars.

 5. Personalsaker.

Rådmannen orienterte formannskapet om personalsaker.

Denne orienteringen bli gitt i lukket møte.

Sak nr.: 0040/01

KONTROLLUTVALGET FOR ALKOHOLOMSETNING KONTROLLOPPLEGG FOR 2001

Behandling:

Knut Tveita satte fram slikt forslag:

"Saken tilbakesendes hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg. Saken bes lagt fram på nytt for hovedutvalget med ny vurdering av organisering/kostnader."

Ved alternativ votering mellom hovedutvalgets innstilling og Tveitas forslag , ble Tveitas forslag vedtatt med 5 mot 5 stemmer(ordførerens dobbelstemme).

Vedtak:

Saken tilbakesendes hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg. Saken bes lagt fram på nytt for hovedutvalget med ny vurdering av organisering/kostnader.

Sak nr.: 0041/01

"TÆNDIS" VERDAL. SØKNAD OM ENDRET SKJENKETID.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknaden, datert 13.03.01 fra "Tændis" Verdal om endret skjenketid for øl, vin og brennevin imøtekommes