MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 01.03.01

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Jostein Olav Grande Arne Holan og Robert

Eriksson.

Varamedlemmer : Tone Skrove Haugan og Tor-Petter Abelsen.

Til stede : 9 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtettidspunkt : Kl. 10.00 – 11.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

0030/01 TEK TILKNYTNING SKEISTJØNNA VASSLAG (JERMSTADGRENDA) - ANBUDSINNSTILLING
Klikk her for å lese saksframlegget.

0031/01 SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE OMBUD PÅ GRUNN AV FLYTTING FRA KOMMUNEN.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0032/01 NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØNN AV VELFERDSSEKRETÆR
Klikk her for å lese saksframlegget.

0033/01 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET
Klikk her for å lese saksframlegget.

 

 

Sak nr.: 0030/01

TILKNYTNING SKEISTJØNNA VASSLAG (JERMSTADGRENDA) – ANBUDSINNSTILLINNSTILLING.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Formannskapet vedtar at firmaet Anton Letnes A/S velges som utførende entreprenør i forbindelse med ledningsarbeider for tilknytning av Skeitjønna Vasslag til Verdal Vannverk. Dette under forutsetning av at det oppnås enighet om tilfredstillende kontrakt.
 2. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger og å underskrive kontrakt med valgt entreprenør.

Sak nr.: 0031/01

SØKNAD OM FRITAK FRA KOMMUNALE OMBUD PÅ GRUNN AV FLYTTING FRA KOMMUNEN.

Behandling:

Tor-Petter Abelsen foreslo Jørleiv Kvakland nytt personlig varamedlem for Hildur Børresen til

overskattetakstnemnda.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga og Abelsens forslag vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Marit Kjøllesdal om fritak som varamedlem
 2. til kommunestyret og som medlem i overskattetakstnemnda på grunn av flytting fra kommunen.

 3. Hildur Børresen rykker inn som fast medlem i overskattetakstnemnda for resten av valg-

Perioden. Jørleiv Kvakland oppnevnes som personlig varamedlem for Hildur Børresen.

 

Sak nr.: 0032/01

NORD-TRØNDELAG DØVEFORENING SØKNAD OM TILSKUDD TIL LØNN AV VELFERDSSEKRETÆR

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Nord-Trøndelag Døveforening bevilges et tilskudd for 2001 på kr. 5.000,- til delvis dekning av utgifter til lønn for velferdssekretær for døve i Nord-Trøndelag.

2. Beløpet, kr. 5.000,- dekkes over post 1.1000.1000.4709, Utgifter etter formannskapets bestemmelse.

Sak nr.: 0033/01

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET

Behandling:

 1. Orientering fra KLP Forsikring.
 2. Representanter fra KLP orienterte om selskapets virksomhet, herunder eierstruktur, organisering, pensjonsforpliktelser, premiesystem ,verdiskapning og om faktorer som er avgjørende for premien for den enkelte arbeidsgiver. Det ble i forbindelse med orienteringen utdelt en del brosjyremateriell.

  Rådmannens ledergruppe samt hovedtillitsvalgte i fagforeninger som organiserer kommunale arbeidstakere var til stede under orienteringen.

 3. Trondheimsfjorden Havnesamarbeid.
 4. Ordføreren orienterte kort om det arbeide som foregår og opplyste at lokalt næringsliv og berørte kommuner med det første vil få saken til uttalelse.

 5. Samarbeid om gass Verdal – Orkdal..

Teknisk sjef Rudolf Holmvik vil i formannskapets møte 15.03.01 orientere om det arbeidet som pågår.