MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 15.02.01

 

Fraværende : Jostein Olav Grande og Robert Eriksson
Varamedlemmer : Tomas Hallem
Til stede : 10 representanter

Robert Eriksson møtte under behandlingen av sak nr. 17/01.
Til stede : 11 representanter. 

Knut Tveita ble gitt permisjon etter behandlingen av sak nr. 19/01. 
Til stede: 10 representanter.

Turid Krizak ble gitt permisjon etter behandlingen av sak nr. 20/01.
Til stede: 9 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtetidspunkt : Kl. 10.00 – Kl. 15.00.

Sakliste

Utvalgssaksnr/type Sakstittel

0014/01 PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN 2001-2004.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0015/01 KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER, FASTSETTELSE AV ANTALL TERMINER
Klikk her for å lese saksframlegget.

0016/01 GODTGJØRING FOR MØTER I VALGSTYRET. GODTGJØRING TIL TELLEMANNSKAP OG STEMMESTYREMEDLEMMER.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0017/01 REGNSKAP FOR 2000
Klikk her for å lese saksframlegget.

0018/01 REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE
Klikk her for å lese saksframlegget.

0019/01 ENDRING AV NAVN PÅ MUSIKKSKOLEN
Klikk her for å lese saksframlegget.

0020/01 FRAMTIDIG LOKALISERING AV KINO OG BIBLIOTEK
Klikk her for å lese saksframlegget.

0021/01 ORGANISASJONSMESSIGE ENDRINGER I BARNEVERNTJENESTEN.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0022/01 SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0023/01 SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0024/01 KINOBYGGET A/S, FORHANDLING OM KOMMUNAL INNTREDEN.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0025/01 KOMMUNENS NÆRINGSFOND - ÅRSRAPPORT 2000.
Klikk her for å lese saksframlegget.

0026/01 NYE VEDTEKTER FOR REGIONSAMARBEID FROSTATING
Klikk her for å lese saksframlegget.

0027/01 EIENDOMSSKATT. EVENTUELT FRITAK FOR ELDRE BEBYGGELSE PÅ VERDALSØRA
Klikk her for å lese saksframlegget.

0028/01 ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 15.02.01
Klikk her for å lese saksframlegget.

0029/01 KASSEKREDITTLÅN 2001
Klikk her for å lese saksframlegget.

 

 

Sak nr.: 0014/01

PLAN FOR PSYKISK HELSEVERN 2001-2004.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg.

Vedtak:

 1. Planen vedtas med følgende endring: Planens tittel skal være "Plan for psykisk helse 2001 – 2004"
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta de språklige tilpasninger som er nødvendig for et endelig plandokument.

Sak nr.: 0015/01

KOMMUNALE EIENDOMSAVGIFTER, FASTSETTELSE AV ANTALL TERMINER

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Kommunale eiendomsavgifter innkreves over 4 terminer fra 2001. Forfall blir den 20.3, 20.6, 20.9 og 20.12.

 

Sak nr.: 0016/01

GODTGJØRING FOR MØTER I VALGSTYRET. GODTGJØRING TIL TELLEMANNSKAP OG STEMMESTYREMEDLEMMER.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter ytes ingen møtegodtgjøring.
 2. For møter ellers i valgstyret ytes en møtegodtgjøring på kr. 213,75 pr. møte.
 3. Formannskapet fasttsetter godtgjøringen til tellemannskapene til kr. 800,-, pr. teller.
 4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyremedlemmene til k. 800,-, pr. dag. For disse ytes i tillegg erstatning for evt. tap i arbeidsinntekt i henhold til kommunens gjeldende reglement.
 5. Godtgjøringen til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes posten " Andre utgifter valg."

 

Sak nr.: 0017/01

REGNSKAP FOR 2000

Behandling:

Økonomisjefen orienterte og besvarte spørsmål vedrørende regnskapet for år 2000.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar rådmannens gjennomgang av regnskapet for år 2000 til orientering.

 

Sak nr.: 0018/01

REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE

Behandling:

Ordføreren satte fram slikt forslag:

"Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til nytt reglement for hovedutvalgene med den endring som framgår av innstillingen fra hovedutvalget for undervisning."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar ordførerens forslag.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til nytt reglement for hovedutvalgene med den endring som framgår av innstillingen fra hovedutvalget for undervisning.

 

Sak nr.: 0019/01

ENDRING AV NAVN PÅ MUSIKKSKOLEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal kommunale musikkskole endrer navn til Verdal kommunale musikk- og kulturskole.

 

 

 

 

Sak nr.: 0020/01

FRAMTIDIG LOKALISERING AV KINO OG BIBLIOTEK

Behandling:

Det ble framlagt brev, datert 12.02.01 fra AMFI-sentret.

Robert Eriksson(FRP) og Arne Holan(Høyre) satte fram slikt felles forslag:

"Formannskapet ber administrasjonen framlegge egen sak der man fremlegger alternative plasseringer av framtidig lokalisering av biblioteket. Herunder fremlegges økonomiske kalkyler for de ulike alternativer."

Ordføreren satte fram følgende forslag til nytt pkt. 3:

"3. Forutsetningen er at punkt 6 i intensjonsavtalen innfris med hensyn til kostnader."

Saken ble så tatt opp til votering. Det ble først votert alternativt mellom pkt 1 i innstillingen fra hovedutvalget for kultur og FRP/Høyres forslag der formannskapet med 8 mot 2 stemmer innstiller på at pkt. 1 i innstillingen fra hovedutvalget for kultur vedtas av kommunestyret.

Deretter ble pkt. 2 i innstillingen fra hovedutvalget for kultur og ordførerens forslag til nytt pkt. 3 vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Vedtak:

 1. Bibliotek og kino samlokaliseres med en utvidelse av eksisterende kinobygning.
 2. Det inngås intensjonsavtale mellom Kinobygget AS og Verdal kommune.
 3. Forutsetningen er at punkt 6 i intensjonsavtalen innfris med hensyn til kostnader.

 

Sak nr.: 0021/01

ORGANISASJONSMESSIGE ENDRINGER I BARNEVERNTJENESTEN.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Barneverntjenesten styrkes med 1,5 årsverk fra 01.01.01. Administrasjonen utarbeider forslag til ny bemanningsplan.
 2. Budsjettet for 2001 endres slik:

Skatteinntektene økes fra 141.300.000 med kr. 314.000 til kr. 141.614.000.

Rammetilskuddet økes fra kr. 137.015.000 med kr. 112.000 til kr. 137.127.000

 

Sak nr.: 0022/01

SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING.

Behandling:

Det ble framlagt uttalelelse til søknaden fra lensmannen i Verdal og Næringsmiddeltilsynet i Sør-Innherred. Ingen av disse har noe å bemerke til at søknaden imøtekommes.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Selskapet Tande P. Drift A/S gis bevilling for å drive serveringsvirksomhet i restauranten "Tændis" Verdal i Amfisentret Verdal (tidligere restaurant Egons lokaler).

Det forutsettes at oppgitt styrer for serveringsbevillingen snarest og senest innen 1. mai d.å. framlegger dokumentasjon på bestått etablererprøve slik at godkjenning av styrer kan skje senest innen samme dato.

 

Sak nr.: 0023/01

SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING.

Behandling:

Det ble framlagt uttalelse til søknaden fra lensmannen i Verdal og sosiallederen i Verdal. Ingen av disse har noe å bemerke til at søknaden imøtekommes.

Rådmannen framsatte forslag til følgende nytt pkt. 5:

"5. Bevillingsgebyret for inneværende år settes til kr. 3.000,-.(Minstegebyr).

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga og rådmannens forslag til nytt pkt. 5 vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Selskapet Tande P. Drift A/S v/ daglig leder Ivar Johnsen gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler samt bevilling for utendørs skjenking av øl og vin innenfor det avgrensede område utenfor restauranten.
 2. Bevillingen gis for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2004.
 3. Kommunestyret godkjenner Eva R. Walberg og Heidi Mollan som henholdsvis styrer for skjenkebevillingen/stedfortreder for styreren.
 4. Kommunestyret godkjenner slik skjenketid.

For øl og vin:

De samme skjenketider godkjennes for utendørs skjenking av øl og vin.

          For brennevin:

 1. Bevillingsgebyret for inneværende år settes til kr. 3.000,-.(minstegebyr).

 

 

 

 

 

Sak nr.: 0024/01

KINOBYGGET A/S, FORHANDLING OM KOMMUNAL INNTREDEN.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet med 7 mot 2 stemmer på at pkt. 1 i innstillingen fra hovedutvalget for kultur vedtas av kommunestyret.

Formannskapet innstiller enstemmig på at punkt 2 i innstillingen fra hovedutvalget for kultur vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle fram et avtaleutkast om inntredelse i Kinobygget AS. Avtaleutkastet skal godkjennes i kommunestyret.
 2. Hovedutvalg for oppvekst og kultur får fullmakt til å oppnevne kommunale medlemmer til prosjektgruppe for Kinobygget A/S.

 

 

Sak nr.: 0025/01

KOMMUNENS NÆRINGSFOND - ÅRSRAPPORT 2000.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar den framlagte melding til orientering.

 

 

 

 

Sak nr.: 0026/01

NYE VEDTEKTER FOR REGIONSAMARBEID FROSTATING

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Vedtektene for Regionsamarbeidet Frostating godkjennes.

 

Sak nr.: 0027/01

EIENDOMSSKATT. EVENTUELT FRITAK FOR ELDRE BEBYGGELSE PÅ VERDALSØRA

Behandling:

Det ble framlagt brev, datert 12.02.01 fra Verdal Arbeiderparti.

Ordføreren satte fram slikt forslag:

"Kommunestyret finner ikke å kunne imøtekomme søknaden. Dette på grunnlag av de vurderinger og synspunkter som advokat Ola Oldren har kommet med i sitt brev av 29.01.01."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at ordførerens forslag vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Kommunestyret finner ikke å kunne imøtekomme søknaden. Dette på grunnlag av de vurderinger og synspunkter som advokal Ola Oldren har komet med i sitt brev av 29.01.01.

 

Sak nr.: 0028/01

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 15.02.01

Behandling:

 1. Orientering fra KLP.

Rådmannen opplyste at det representanter fra KLP vil møte i formannskapet den 1. mars d.å. for å orientere om forsikringsordningen.

 1. Utviklingsprosjekt i Verdal kommune.

Rådmannen orienterte kort om det arbeidet som skal igangsettes med det første.

 

Sak nr.: 0029/01

KASSEKREDITTLÅN 2001

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Det tas opp inntil 15 mill. kroner i kassekreditt i Sparebank 1 Midt-Norge, avd. Verdal. Vilkårene er fastsatt gjennom bankavtalen.