MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 18.01.01

 

Fraværende : Thor Bertil Granum, Jostein Olav Grande og Robert Eriksson.

Varamedlemmer : Bjørn Aarstad og Tomas Hallem

Til stede : 10 representanter

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtetidspunkt : Kl. 10.00 til kl. 14.00.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0001/01 00/02742

SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK FOR OMBYGGING. LEVANGER OG VERDAL INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN

PS 0002/01 00/01418

SAKSPROTOKOLL: BASISAVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE ... FYLKESKOMMUNE. PLEIE OG OMSORG.

PS 0003/01 00/00507

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM I KOMMUNESTYRET... 2001

PS 0004/01 99/02861

SAKSPROTOKOLL: MØTEGODTGJØRELSE FOR PROSJEKTKOMITEENE FOR UTBYGGING VED ØRMELEN BO-OG HELSETUN, STEKKE OG VUKU BO-OG HELS

PS 0005/01 00/01666

SAKSPROTOKOLL: DETALJBUDSJETT SENTRALE STYRING... OG FELLESUTGIFTER

PS 0006/01 00/02714

SAKSPROTOKOLL: REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE

PS 0007/01 00/02723

SAKSPROTOKOLL: HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

PS 0008/01 00/02571

SAKSPROTOKOLL: PALMEN RESTAURANT A/S. SØKNA... SERVERINGSBEVILLING.

PS 0009/01 00/00467

SAKSPROTOKOLL: REHABILITERINGSPLAN 2000-2003.

PS 0010/01 00/02478

SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV NAVN PÅ SKOLE

PS PE 0011/01 00/02179

SAKSPROTOKOLL: PE-SAK. STILLING SOM KULTUR- OG OPPVEKSTSJEF

PS PE 0012/01 98/05246

SAKSPROTOKOLL: ARBEIDSAVTALE FOR RÅDMENN *******************************************************************

PS 0013/01 01/00104

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET

 

Sak nr.: 0001/01

SAKSPROTOKOLL: GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK FOR OMBYGGING. LEVANGER OG VERDAL INTERKOMMUNALE HAVNEVESEN

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Levanger og Verdal Interkommunale Havnevesen gis godkjenning av låneopptak på inntil kr. 8.000.000 til renovering og ombygging av bygning på Levanger havneområde.

Sak nr.: 0002/01

SAKSPROTOKOLL: BASISAVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble innstillingen i sak nr. 70/00 fra hovedutvalget for helse,sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Det framlagte forslag til basisavtale for samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune, godkjennes.

2. Den videre oppfølging og fornyelse av avtalen delegeres til rådmannen.

Sak nr.: 0003/01

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM FRITAK SOM MEDLEM I KOMMUNESTYRET... 2001

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

1. Kommunestyret imøtekommer i medhold av Kommunelovens 15,nr. 2 søknaden fra Lars Børre Hallem om fritak som medlem i kommunestyret fram til til august 2001.

2. Berit Rotmo rykker inn som fast medlem i kommunestyret i nevnte tidsrom.

Sak nr.: 0004/01

SAKSPROTOKOLL: MØTEGODTGJØRELSE FOR PROSJEKTKOMITEENE FOR UTBYGGING VED ØRMELEN BO-OG HELSETUN, STEKKE OG VUKU BO-OG HELS

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Medlemmer, som ikke er ansatt i kommunen, i Prosjektkomiteene for utbygging ved Ørmelen Bo-og Helsetun, Stekke og Vuku Bo-og Helsetun tilstås møtegodtgjørelse etter pkt. 5.4 i "Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår", dvs. for tiden kr. 211,25 pr. møte.

Sak nr.: 0005/01

SAKSPROTOKOLL: DETALJBUDSJETT SENTRALE STYRING... OG FELLESUTGIFTER

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet vedtar rådmannens forslag til detaljbudsjett for sentrale styringsorgan og fellesutgifter.

Sak nr.: 0006/01

SAKSPROTOKOLL: REGLEMENT FOR HOVEDUTVALGENE

Behandling:

Turid Krizak satte fram slikt forslag:

"Saken utsettes og oversendes hovedutvalgene til uttalelse."

 

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og oversendes hovedutvalgene til uttalelse.

Sak nr.: 0007/01

SAKSPROTOKOLL: HOVEDUTVALG FOR KULTUR OG OPPVEKST

Behandling:

Turid Krizak satte fram følgende forslag:

"Saken utsettes og vurderes i forbindelse med gjennomgangen av organiseringa av kommunens tjenesteproduksjon"

Ved votering ble utsettelsesforslaget forkastet med 7 mot 3 stemmer og debatten fortsatte.

Bjørn Aarstad satte fram slikt forslag:

"1. Det velges et underutvalg for hovedutvalg for kultur og oppvekst på 5 personer med varamedlemmer. Utvalget behandler alle saker som har med kultur å gjøre, bortsett fra budsjett og økonomiplan.

2. Utvalget sammensettes som andre hovedutvalg/formannskap, dvs. Arbeiderpartiet med 3 representanter, de øvrige partier 2 representanter.

3. Underutvalget velges for resten av inneværende valgperiode."

Ordføreren foreslo at den tidligere oppnevnte valgnemnd fremmer forslag på 11 medlemmer med varamedlemmer til hovedutvalget for kultur og oppvekst samt 5 medlemmer med varamedlemmer til det foreslåtte underutvalg til å behandle saker som har med kultur å gjøre. Valgnemndas innstilling blir å forelegge kommunestyret til behandling i møte 29.01.01.

Saken ble så tatt opp til votering. Det ble først votert over Aarstads forslag med slikt resultat:

Pkt. 1 Vedtatt med 7 mot 3 stemmer.

Pkt. 2 - Vedtatt med 6 mot 4 stemmer.

Pkt. 3 - Enstemmig vedtatt.

Deretter ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret velger et underutvalg for hovedutvalg for kultur og oppvekst på 5 medlemmer med varamedlemmer. Utvalget behandler alle saker som har med kultur å gjøre, bortsett fra budsjett og økonomiplan.
 2. Utvalget sammensettes som andre hovedutvalg/formannskap., dvs. Arbeiderpartiet med 3 medlemmer, de øvrige partier 2 representanter.
 3. Underutvalget velges for resten av inneværende valgperiode.
 4. Den tidligere oppnevnte valgnemnd fremmer forslag på 11 medlemmer med varamedlemmer til hovedutvalget for kultur-og oppvekst samt 5 medlemmer med vara-edlemmer til det foreslåtte underutvalg til å behandle saker som har med kultur å gjøre.

Valgnemndas innstilling forelegges kommunestyret til behandling i møte 29.01.01.

Sak nr.: 0008/01

SAKSPROTOKOLL: PALMEN RESTAURANT A/S. SØKNA... SERVERINGSBEVILLING.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Restaurant Palmen A/S v/Adnan Ismael Ahmed gis serveringsbevilling for å drive serveringsvirksomhet i restaurantens lokaler i Woxholtgården i Nordgata 22 på Verdalsøra.
 2. Formannskapet godkjenner Adnan Ismael Ahmed og Najah Fami El-Khatieb som henholdsvis styrer for virksomheten og stedfortreder for styreren.

Sak nr.: 0009/01

SAKSPROTOKOLL: REHABILITERINGSPLAN 2000-2003.

Behandling:

Formannskapet innstiller på at kommunestyret vedtar innstillingen i sak nr. 01/01 fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg.

Vedtak:

 1. Plan for rehabilitering 2000 2003 for Verdal kommune vedtas med følgende endringer:
 1. I merknader til tiltaksplanens pkt. 3.2 skal det stå: "I samarbeid med trygdekontoret".
 2. I merknader til tiltaksplanens pkt. 21.1 skal det stå: "4 stillinger medisinsk rehabilitering. Kommunestyrets budsjettvedtak for 2001 får betydning for samlet bemanning og tidspunkt for gjennomføring. Faglig sammensetning skal også vurderes. I tillegg 1 miljøterapeutstilling innen rusomsorg."
 3. I tillegg til merknader i kap. 4 Tiltak i planperioden pkt. 13.2 skal det stå:

Det tas sikte på å imøtekomme behovet for hente/bringetjeneste for de skisserte brukergruppene på Stekke fra år 2002.

 1. Rådmannen får fullmakt til å foreta de språklige tilpasninger som er nødvendig for et endelig plandokument.

Sak nr.: 0010/01

SAKSPROTOKOLL: ENDRING AV NAVN PÅ SKOLE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdalsøra skole skifter navn til Verdalsøra barneskole.
Navneendringen iverksettes straks.

Sak nr.: 0011/01

SAKSPROTOKOLL: PE-SAK. STILLING SOM KULTUR- OG OPPVEKSTSJEF

Behandling:

Det ble framlagt følgende dokumenter:

 1. Brev, datert 11. januar 2001 fra Norsk Lærerlag.
 2. Brev, datert 17. januar 2001 fra Verdal kommunale Fagforening.

Begge disse dokumenter er unntatt fra offentlighet(Off.lovens 6, nr.4).

Formannskapet foretok først en prøvevotering.

Deretter ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. I stillingen som Kultur-og Oppvekstsjef tilsettes

Arvid Vada.

Varaperson: Bjørn Ness.

B. Rådmannen får fullmakt til å avtale tiltredelsestidspunktet i stillingen.

Sak PS PE 0012/01

 

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: ARBEIDSAVTALE FOR RÅDMENN

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. 5. - Unntak for interne dokumenter

 

Vedtak:

 

 

Sak nr.: 0013/01

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET

Behandling:

 1. Organisering av likningsetaten.
 2. Det ble framlagt brev, datert 08.01.01 fra Skattedirektoratet angående ny organisering av likningsforvaltningen .

 3. Kinobygget A/S.
 4. Inngått intensjonsavtale, datert 16.01.01 mellom Kinobygget A/S og Verdal kommune ble framlagt.

 5. Lokaler i Rådhusområdet.
 6. Rådmannen orienterte om det pågående arbeidet om bruk av lokaler i Rådhusområdet.

 7. Formannskapsmøte 01.02.01.
 8. Etter forslag fra ordføreren var formannskapet enig i at nevnte møte utgår.

 9. Bespisning på formannskapets møter.
 10. Ordføreren tok opp denne saken. Rådmannen anmodes om å finne en praktisk måte å ordne bespisning på . Utgiftene dekkes privat av formannskapets medlemmer.

 11. Konferanse i regi av KLP.
 12. Rådmannen orienterte kort fra konferansen. Representanter fra KLP vil i løpet av mars møte i formannskapet for å orientere om forsikringsordninger.

 13. Vegføringer på Stiklestad.

Bjørn Iversen orienterte formannskapet om kostnader / nødvendige prioriteringer fra kommunens side i forbindelse med det videre arbeide med vegføringer på Stiklestad.

Vedtak: