MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 07.12.00

 

Fraværende : Torill Elverum Leithe, Jostein Olav Grande og Robert Eriksson.
Varamedlemmer : Bjørn Aarstad og Tomas Hallem

Til stede : 10 representanter

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtetidspunkt : Kl. 10.00 – 11.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel

PS 0186/00 00/00507              SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV.

PS 0187/00 00/02571               PALMEN RESTAURANT A/S. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ØL OG VIN.

PS 0188/00 98/04338              AVGIFTER ETTER GRAVFERDSLOVEN § 21.

PS 0189/00 98/02404               BANKAVTALE

PS 0190/00 00/00123              ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 7.12.2000

 

 

Sak nr.: 0186/00

SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISK VERV.

Behandling:

Senterpartiet v/Tomas Hallem satte fram slikt forslag til nytt pkt. 2:

2. Kommunestyret oppnevner Karin Rekve som nytt medlem i hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg og Inge Olav Bjartan som nytt 5. varamedlem for Senterpartiet til dette hovedutvalget.

Kommunestyret oppnevner Jon Olav Skrove som nytt medlem i hovedutvalget for kultur i stedet for Karin Rekve og Inge Olav Bjartan som nytt 3. varamedlem for Senterpartiet til dette hovedutvalget.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at pkt. 1 i tilrådinga og Senterpartiets forslag til nytt pkt. 2 vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Jostein Olav Grande om fritak som medlem
  i hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg for resten av inneværende kommunevalgperiode.
 2. Kommunestyret oppnevner Karin Rekve som nytt medlem i hovedutvalget for helse,sosial,
  pleie og omsorg og Inge Olav Bjartan som nytt 5. varamedlem for Senterpartiet til dette
  hovedutvalget.

Kommunestyret oppnevner Jon Olav Skrove som nytt medlem i hovedutvalget for kultur i
stedet for Karin Rekve og Inge Olav Bjartan som nytt 3.varamedlem for Senterpartiet til
dette hovedutvalget.

Sak nr.: 0187/00

PALMEN RESTAURANT A/S. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR ØL OG VIN.

Behandling:

Det ble framlagt brev fra lensmannen i Verdal og brev fra sosiallederen i Verdal med uttalelse til foreliggende søknad.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Palmen Restaurant A/S v/Adnan Ismail Ahmed som bevillingsinnehaver gis alminnelig
  bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin i restaurantens lokaler i Nordgata 22 på Verdalsøra.
 2. Bevillingen gis for resten av inneværende bevillingsperiode, dvs. fram til 30. juni 2004.
 3. Kommunestyret godkjenner Adnan Ismail Ahmed som skjenkestyrer for virksomheten.
  Kommunestyret godkjenner Najah Fami El-Khatieb som stedfortreder for skjenkestyreren fra det tidspunkt hun dokumenterer bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
 4. Kommunestyret godkjenner slik skjenketid:

Mandag - Lørdag: Fra kl. 12.00 til kl. 23.30.

Søndag: Fra kl. 12.00 til kl. 23.00.

5. Kommunestyret fastsetter bevillingsavgiften for år 2001 til kr. 3.000,-.(minsteavgift).

 

 

Sak nr.: 0188/00

AVGIFTER ETTER GRAVFERDSLOVEN § 21.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar Fellesrådets forslag til avgifter etter Gravferdslovens §21 fra 01.01.2001:

Bruk av gravkapell

- for personer med bopel i kommunen Kr. 0,-.

- for personer uten bopel i kommunen " 1.600,-.

Kremasjon

- for personer med bopel i kommunen Kr. 1.000,-.

- for personer uten bopel i kommunen " 2.000,-.

 

Festeavgift

- reservering av grav Kr. 600,-, for 10 år

- feste av grav etter friperiode(20år) " 600,-, for 10 år

- feste av urnegrav etter friperiode (20 år) " 500,-, for 10 år

- ved gravlegging av personer uten bopel i kommunen betales festeavgift fra første dag

(Jfr Gravferdslovens §6)

- det innføres ikke festeavgift ved Vera kirkegård

 

Sak nr.: 0189/00

BANKAVTALE

Behandling:

Formannskapet vedtok enstemmig med hjemmel i Kommunelovens § 31,nr. 3 å lukke møtet under kommunekassereren gjennomgang av foreliggende tilbud på hovedbankavtale.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune inngår bankavtale med Sparebank1 Midt-Norge for perioden 01.01.01 til 31.12.03. Etter avtaleperioden kan avtalen fornyes ett år av gangen.
 2. Rådmannen får fullmakt til å forhandle med Sparebank1 Midt-Norge om det endelige avtaleutkast. Avtalen underskrives av ordføreren når denne er ferdigforhandlet.

 

Sak nr.: 0190/00

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 7.12.2000

Behandling:

 1. Personalsaker.
 2. Rådmannen ga en kort orientering om det arbeidet som pågår.

 3. Romsituasjonen i Rådhuset/Helsesentret.
 4. Rådmannen orienterte kort om at det er nedsatte et utvalg som skal vurdere romsituasjonen i Rådhuset/Helsesentret.

 5. Møte med Aker Maritime.

Ordføreren opplyste at fylkesordfører, ordfører og rådmann i dag vil møte ledelsen for Aker Verdal og lederen i Aker Maritimes Offshoreavdeling, Jarle Tautra.