MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 16.11.00

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Torill Elverum Leithe og Jostein Olav

Grande.

Varamedlemmer : Bjørn Aarstad, Brit Fredriksen og Tomas Hallem.

Til stede : 11 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl. 10. 00 til kl. 13.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0172/00 00/01666

BUDSJETT 2001

PS 0173/00 98/01993

REGLER FOR BRUK AV EGENMELDING

PS 0174/00 99/03436

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM KOMMUNENE VERDAL, FROSTA OG LEVANGER . ETABLERING AV PÅERMANENT INTERKOMMUNAL LEGEVAKT NATT VED INNHERRED SYKEHUS

PS 0175/00 99/00458

VERDAL OG OMEGN RIDEKLUBB. SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV RIDEHALL - KOMMUNAL GARANTI.

PS 0176/00 00/01490

ØKSESKULPTUR VERDAL

PS 0177/00 98/01434

EROSJONSSIKRING OG MIJLØTILTAK I/VED HAUGSLIBEKKEN/HOLTEBEKKEN/MINSÅSBEKKEN

PS 0178/00 98/01435

FESTNINGSGALLERI SØR ETABLERING AV ADKOMST OG REHABILITERING

PS TEK 0179/00 00/02398

RENOVASJONSGEBYR ÅR 2001

PS 0180/00 99/02503

VERDAL VEKST

PS 0181/00 00/00123

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 16.11.2000

 

Sak nr.: 0172/00

BUDSJETT 2001

Behandling:

Det ble framlagt følgende dokumenter:

 1. Protest fra beboere i Ness ang. forslag om skolenedlegging.
 2. Brev datert 09.11.00 fra Foreldreutvalg for grunnskolen i Verdal.
 3. Momenter for innstilling i budsjettsak.

Ordføreren satte fram følgende forslag:

"Formannskapet tar rådmannens forslag til budsjett 2001 til orientering og vil arbeide videre frem mot innstillingsmøte 23.11.00."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar rådmannens forslag til budsjett 2001 til orientering og vil arbeide videre frem mot innstillingsmøte 23.11.00.

Sak nr.: 0173/00

REGLER FOR BRUK AV EGENMELDING

Behandling:

Ved votering ble administrasjonsutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Verdal kommune innfører som en prøveordning for 2 år utvidet rett til bruk av egenmelding slik at egenmelding kan nyttes for inntil 6 ganger i løpet av en 12 måneders periode.
 2. Kommunens permisjonsreglement endres i samsvar med rådmannens forslag ovenfor.
 3. Prøveordningen iverksettes fra 01.01.01.
 4. Rådmannen legger i samråd med Bedriftshelsetjenesten fram en evaluering av prøveordningen innen utløpet av 3. kvartal 2002.

 

Sak nr.: 0174/00

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID MELLOM KOMMUNENE VERDAL, FROSTA OG LEVANGER. ETABLERING AV PERMANENT INTERKOMMUNAL LEGEVAKT NATT VED INNHERRED SYKEHUS

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag:

"Saken utsettes og ses i sammenheng med behandlingen av budsjettet for 2001."

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og ses i sammenheng med behandlingen av budsjettet for 2001."

Sak nr.: 0175/00

VERDAL OG OMEGN RIDEKLUBB. SØKNAD OM TILSKUDD TIL BYGGING AV RIDEHALL - KOMMUNAL GARANTI.

Behandling:

AP v/Thor Bertil Granum satte fram følgende forslag:

"Kommunestyret finner ikke å kunne gå inn for den omsøkte garanti."

Ved alternativ votering mellom innstillingen fra hovedutvalget for kultur og Arbeiderpartiets forslag innstiller formannskapet med 10 mot 1 stemme på at Arbeiderpartiets forslag vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Kommunestyret finner ikke å kunne gå inn for den omsøkte garanti.

Sak nr.: 0176/00

ØKSESKULPTUR VERDAL

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Thor Bertil Granum satte fram slikt forslag:

"Saken utsettes inntil videre."

Ved votering ble Arbeiderpartiets forslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Saken utsettes inntil videre.

Sak nr.: 0177/00

EROSJONSSIKRING OG MIJLØTILTAK I/VED HAUGSLIBEKKEN/HOLTEBEKKEN/MINSÅSBEKKEN

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Verdal kommune garanterer for et distriktstilskudd på kr. 90.000,- for erosjonssikring og miljøtiltak i Haugslibekken/Holtebekken/Minsåsbekken i henhold til plan utarbeid av NVE, datert 14.03.00.
 2. Distriktsandelen finansieres på følgende måte:

- Grunneierandel: Rydding og klargjøring kr. 30.000 Revegetering " 5.000

Påføring av gytesubstrat " 20.000

- Verdal kommune: " 35.000 Sum kr. 90.000

3. Kommunens andel av distriktsandelen finansieres over tjeneste 3601 Elveforbygning i budsjett for år 2001.

Sak nr.: 0178/00

FESTNINGSGALLERI SØR ETABLERING AV ADKOMST OG REHABILITERING

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Forening til bevaring av De Værdalske Befestninger (DVB) har gjort en imponerende og oppofrende jobb med forsvarsanleggene og formidlingen av forsvarshistorien.
 2. DVB anmodes om å arbeide videre med plan for rehabilitering av Festningsgalleri Sør og markering av unionsoppløsningen 2005.
 3. Planer skal før gjennomføring godkjennes/bearbeides av Verdal kommune v/teknisk etat før de ulike arbeider evt. settes i gang.
 4. Rehabiliteringen skal følge tjenlige antikvariske retningslinjer for anlegg eller deler av anlegg hvor disse er av historisk betydning.
 5. Før delanlegg startes opp må finansiering forefinnes
 6. Kommunal finansiering evt. ut over vanlige driftsmidler ved teknisk etat eller fra post 0.478.414 Ulike natur og miljøtiltak må behandles politisk.

Sak nr.: 0179/00

RENOVASJONSGEBYR ÅR 2001

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas ordinært renovasjonsgebyr for 2001 til kr.1560,- eks.mva. Det gis mulighet for differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon.
 2. Med hjemmel i forurensingslovens §34 vedtas følgende gebyr for slamtømming:

3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjons Representanskap godkjenner

det framlagte forslag til budsjett for selskapet.

Sak nr.: 0180/00

VERDAL VEKST

Behandling:

Teknisk sjef redegjorde om saken.

Formannskapet fremmer slik innstilling overfor kommunestyret:

"Kommunestyret oppnevner følgende medlemmer fra Verdal kommune til interimsstyret :

Ordføreren

Jostein Olav Grande

Teknisk sjef.

Vedtak:

Kommunestyret oppnevner følgende representanter fra Verdal kommune til interimsstyret:

Ordføreren

Jostein Olav Grande

Teknisk sjef

Sak nr.: 0181/00

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 16.11.2000

Behandling:

 1. Verdal kommunes Økonomiplan for perioden 2001 – 2004.
 2. Økonomiplanen ble utdelt til formannskapets medlemmer. Økonomisjefen gikk kort gjennom planen og de endringer som er gjort siden planen ble framlagt tidligere i høst.

 3. Stillingen som kultur-og oppvekstsjef i Verdal kommune.
 4. Rådmannen orienterte om kunngjøringen, innkomne søknader samt videre prosedyre fram til ansettelse.

 5. Styrings-og informasjonshjulet for helse-og sosialtjenesten.
 6. Ovennevnte sak ble framlagt til behandling i hovedutvalget for helse, sosial, pleie og

  omsorg i møte 15.11.00. Rådmannen opplyste at det i denne saken er nyttig informasjon

  som formannskapet bør merke seg.

 7. Henvendelser til Verdal kommune.

Robert Eriksson ba ordføreren innskjerpe overfor adminstrasjonen at det blir gitt skriftlig svar på skriftlige henvendelser til kommunen i samsvar med Forvaltningslovens bestemmelser.

Ordføreren opplyste at dette vil bli fulgt opp.