MØTEPROTOKOLL
FORMANNSKAPET
Møte 11.10.00

 

Fraværende : Gerd Janne Kristoffersen, Thor Bertil Granum, Jostein Olav Grande,
Robert Eriksson og Turid Krizak.

Varamedlemmer : Håkon Lyngsmo , Tone Skrove Haugan og Tomas Hallem.

Til stede : 9 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl. 09.00 til kl. 12.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0154/00 00/00569
BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV AUGUST 2000

PS 0155/00 98/04832
BYGGING AV OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD

PS 0156/00 99/03013
ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBETALING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV

PS TEK 0157/00 98/01481
AVTALE MELLOM INNHERRED RENOVASJON OG VERDAL KOMMUNE OM OVERTAGELSE AV ØRIN SLAMBEHANDLINGSANLEGG - MOTTAK AV RÅSLAM TIL ØRIN

PS TEK 0158/00 98/03255
LEIRSJØ VASSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL FINANSIERING AV VANNBEHANDLINGSANLEGG OG HØYDEBASSENG

PS 0159/00 98/01434
OPPARBEIDING AV KVISLAPARKEN

PS 0160/00 00/01936
OPPARBEIDING AV SØRGATA

PS 0161/00 00/02199
SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

PS 0162/00 98/04889
ETABLERINGSLÅN 2000 - TILLEGG

PS 0163/00 99/01712
STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE

PS 0164/00 00/00123
ORIENTERINGER

 

Sak nr.: 0154/00

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV AUGUST 2000

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar tilrådinga.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar det fremlagte notat om budsjettsituasjonen ved utgangen av august 2000 til etterretning.
 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele statens kompensasjon for lønnsoppgjøret samt foreta de budsjettekniske endringer i samsvar med løsning skissert i rådmannens notat av 26.09.00.

Sak nr.: 0155/00

BYGGING AV OMSORGSBOLIGER LYSGÅRD

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg.

Vedtak:

 1. Det bygges ut 7 omsorgsboliger for funksjonshemmede på Lysgård i samsvar med forprosjekt utarbeidet av Letnes arkitektkontor AS datert 28.9.2000.
 2. Rådmannen får fullmakt til å igangsette detaljplanlegging og fremme søknad overfor Husbanken.
 3. Finansiering av prosjektet avklares ved behandling av budsjett 2001.

Sak nr.: 0156/00

ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBETALING FOR FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV

Behandling:

Det ble framlagt brev fra FFO Verdal og Det kommunale rådet for funksjonshemmede.

Trude Holm satte fram følgende forslag:

"Kommunestyret opprettholder vedtaket i kommunestyresak nr. 99/91 Betalingsordninger i barnehager i Verdal."

Ved alternativ votering mellom tilrådinga og Trude Holms forslag innstiller formannskapet med 5 mot 4 stemmer på at kommunestyret vedtar forslaget framsatt av Trude Holm.

Vedtak:

Kommunestyret opprettholder vedtaket i kommunestyresak nr. 99/91 Betalingsordninger i barnehager i Verdal.

Sak nr.: 0157/00

AVTALE MELLOM INNHERRED RENOVASJON OG VERDAL KOMMUNE OM OVERTAGELSE AV ØRIN SLAMBEHANDLINGSANLEGG - MOTTAK AV RÅSLAM TIL ØRIN

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner den framlagte avtale mellom Innherred Renovasjon og Verdal kommune som omfatter:
 1. Kjøp av Ørin slambehandlingsanlegg
 2. Mottak av råslam til Ørin kloakkrenseanlegg
 3. Levering av ferdig avvannet slam til Innherred Renovasjon
 4. Salg av areal til Innherred Renovasjon

Sak nr.: 0158/00

LEIRSJØ VASSLAG - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN TIL FINANSIERING AV VANNBEHANDLINGSANLEGG OG HØYDEBASSENG

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.

Vedtak:

 1. Verdal kommune stiller seg positiv til søknaden fra Leirsjø vasslag om kommunal garanti for et lån på kr.1.500.000,- til bygging av vannbehandlingsanlegg og høydebasseng, under forutsetning av at Verdal kommunale vannverk får benytte vann fra Leirsjø vasslag til reservevann.
 2. Verdal kommune garanterer med simpel garanti for lån kr.1.500.000,- som Leirsjø Vasslag tar opp til utbygging av vannbehandlingsanlegg og høydebasseng.
 3. Garantien gjelder for lånets hovedstol maks. 1.500.000 kroner med tillegg av 10% av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens garantiansvar kan ikke overstige kr.1.650.000,-.
 4. Garantiansvaret reduseres i takt med nedbetalingen på lånet og opphører etter 20 år med tillegg på inntil 2 år, jfr. garantiforskriftens §6.
 5. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å framforhandle forslag til avtale mellom Verdal kommune og Leirsjø vasslag. Forslag til avtale framlegges for hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk til godkjenning.
 6. Verdal kommune krever å få tilsendt årlig revidert regnskapsrapport for Leirsjø Vasslag for å sikre seg at vasslaget har en tilstrekkelig vannavgift til å dekke sine utgifter.

Sak nr.: 0159/00

OPPARBEIDING AV KVISLAPARKEN

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.

Vedtak:

 1. Kvislaparken opparbeides etter den tempoplan og kostnadsramme som er framsatt
 2. Det arbeides videre med å skaffe tilskott til parken
 3. Ut over kommunal innsats og materialer dekkes anlegget over kapitalbudsjettet tiltak Utviklingsplan Verdalsøra/Vuku

Sak nr.: 0160/00

OPPARBEIDING AV SØRGATA

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk

Vedtak:

 1. Verdal kommune i samarbeid med Verdal Samvirkelag gjennomfører prosjektet.
 2. Verdal Samvirkelag forskotterer prosjektet.
 3. Verdal kommune bistår med prosjektledelse
 4. Verdal kommunes andel av kostnadene begrenser seg til kr. 200.000,- (inkl. mva.) som tilbakebetales Verdal Samvirkelag i forbindelse med bygging av fotgjengertunnel under jernbanen.
 5. Det forutsettes at arbeidet i gata videreføres innen noen år.

Sak nr.: 0161/00

SØKNAD OM FRITAK FOR EIENDOMSSKATT

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar at Stiklestad Planteskole i medhold av eiendomsskattelovens § 7
 2. fritas for å betale eiendomsskatt.

 3. Kommunestyret vedtar at fritaket gjelder for inneværende valgperiode, dvs. for perioden

2000 – 2003.

Sak nr.: 0162/00

ETABLERINGSLÅN 2000 - TILLEGG

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Verdal kommune tar opp et tillegg til tidligere opptatt etableringslån, på kr. 1.000.000,-.

Sak nr.: 0163/00

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ove Nesbø fra firmaet Cap Gemini Ernst & Young orienterte og besvarte spørsmål i tilknytning til Strategisk Næringsplan for Verdal kommune.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar – Strategisk næringsplan for Verdal, for perioden 2000-2010.
 2. Formannskapet, som kommunens tiltaksnemnd, gis fullmakt til å følge opp planen i h.t. kap. 8 og 9.

Sak nr.: 0164/00

ORIENTERINGER

Behandling:

 1. Omsorgsboliger i Vektertunet.
 2. Tone Skrove Haugan stilte spørsmål til rådmannen om når omsorgsboligene i Vektertunet forventes å bli tatt i bruk.

  Rådmannen opplyste at godkjenning nå foreligger fra Husbanken og at boligene kan bli tatt i bruk med det første.

 3. Orientering om Statsbudsjettet.
 4. Økonomisjef Trond Selseth orienterte og besvarte spørsmål vedr. Statsbudsjettet for 2001 og dets virkninger for Verdal kommune.

 5. Havnesamarbeidet Trondheimsfjorden Havn.
 6. Bjørn Iversen orienterte om det arbeidet som pågår og om prosjektgruppas studietur til Stavanger.

 7. Verdal Næringsforums Gassutvalg.
 8. Bjørn Iversen orienterte fra Gassutvalgets siste møte og om foreliggende planer med hensyn til prosjektorganisasjon.

 9. Nord-Trøndelag Vaskeri BA. Ekstraordinær generalforsamling.

Bjørn Iversen redegjorde om denne saken og om bakgrunnen for dagens ekstraordinære generalforsamling i selskapet.