MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 28.09.00

Fraværende : Thor Bertil Granum, Jostein Olav Grande, Robert Eriksson og Arne Holan.

Varamedlemmer : Brit Fredriksen.

Til stede : 8 medlemmer.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl. 12.00 til kl. 14.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0141/00 00/01921

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERING OM RUSSITUASJONEN PÅ INNHERRED.

PS 0142/00 00/00106

SAKSPROTOKOLL: SKOLESTRUKTUREN FOR BARNETRINNET

PS 0143/00 00/01305

SAKSPROTOKOLL: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2000-2003.

PS 0144/00 00/01375

SAKSPROTOKOLL: POSTENS FRAMTIDIGE SALGS- OG EKSPEDISJONSNETT

PS 0145/00 00/02009

SAKSPROTOKOLL: MØTEPLANER FOR 01.01.2001 - 31.12.2001 FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP, HOVEDUTVALG, ADM. OG ARBEIDSMILJØ.UTV.

PS 0146/00 00/02022

SAKSPROTOKOLL: GODTGJØRING SOM OVERFORMYNDER.

PS 0147/00 00/02031

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING SANDVIKA FJELLSTUE

PS 0148/00 98/04338

SAKSPROTOKOLL: AVGIFTER ETTER GRAVFERDSLOVEN § 21.

PS TEK 0149/00 98/01417

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG BOLIGFE... GRUSTAK/TINDVEGEN ANBUDSINNSTILLING

PS 0150/00 00/01971

SAKSPROTOKOLL: HØRINGSUTTALELSE OM NOU 2000:... OPPGAVERFORDELINGEN MELLOM STAT, REGION OG KOMMUNE

PS 0151/00 00/00123

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER

PS 0152/00 00/02035

SAKSPROTOKOLL: SKATTEUTVALGETS ROLLE I FORHOLD TIL EIENDOMSSKATT

PS 0153/00 00/01982

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT *******************************************************************

 

Sak nr.: 0141/00

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERING OM RUSSITUASJONEN PÅ INNHERRED.

Behandling:

Kristin Aakerhus og Inger Indersund fra Foreningen mot Stoff var til stede å orienterte og

besvarte spørsmål i tilknytning til foreningens arbeide.

Sak nr.: 0142/00

SAKSPROTOKOLL: SKOLESTRUKTUREN FOR BARNETRINNET

Behandling:

Ordføreren satte fram følgende forslag:

"Saken utsettes og tas opp i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen."

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og tas opp i forbindelse med behandlingen av økonomiplanen.

Sak nr.: 0143/00

SAKSPROTOKOLL: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2000-2003.

Behandling:

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Plan for kompentanseutvikling 2000 – 2003 for helse-og sosialetaten vedtas.
 2. Gjennomføring av planen holdes innenfor etatens årlige budsjettrammer.

 

 

 

 

Sak nr.: 0144/00

SAKSPROTOKOLL: POSTENS FRAMTIDIGE SALGS- OG EKSPEDISJONSNETT

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar vedtaket i Posten Norge BA til orientering.

Sak nr.: 0145/00

SAKSPROTOKOLL: MØTEPLANER FOR 01.01.2001 - 31.12.2001 FOR KOMMUNESTYRET, FORMANNSKAP, HOVEDUTVALG, ADM. OG ARBEIDSMILJØ.UTV.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til møteplan for år 2001 for hovedutvalgene,

administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget, formannskapet og kommunestyret

Sak nr.: 0146/00

SAKSPROTOKOLL: GODTGJØRING SOM OVERFORMYNDER.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar at forretningsførende overformynder Jon Birger By fra 01.10.00
 2. tilstås en godtgjøring tilsvarende 10 % av ordførerens godtgjøring pr. 01.05.00, dvs. en godtgjøring på f.t. kr. 42.700,-, pr. år.

  Justering av godtgjøringen skjer i tråd med justering av satsene i det det kommunale

  regulativ for kommunale ombudsmenn.

 3. Godtgjøringen dekkes over Overformynderiets budsjett.
 4. Praktiske spørsmål om kontortid og andre arbeidsforhold blir å avklare særskilt med

rådmannen.

 

Sak nr.: 0147/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING SANDVIKA FJELLSTUE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga vedtatt med den endring at siste setning under pkt. 1 utgår. Dette som følge av uttalelse fra lensmannen i Verdal og Næringsmiddeltilsynet i Sør-Innherred som ble referert av ordføreren.

Vedtak:

 1. Formannskapet imøtekommer søknaden fra Sparebanken Midt-Norge v/Øyvind Mellbye
 2. om bevilling for å drive serveringsvirksomhet i Sandvika Fjellstue.

 3. Kjell Woll Sigurdsen og Kjell B. Gylland godkjennes som henholdsvis styrer og sted-

fortreder for serveringsvirksomheten. Det forutsettes at disse avlegger etablererprøven innen 31. desember 2000.

Sak nr.: 0148/00

SAKSPROTOKOLL: AVGIFTER ETTER GRAVFERDSLOVEN § 21.

Behandling:

Trude Holm satte fram følgende forslag:

"For å om mulig øke kremasjonsprosenten i kommunen, bør avgiften for bruk av gravkapell og kremasjonsavgiften være den samme."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret. Videre vedtok formannskapet at Trude Holms forslag oversendes rådmannen til nærmere vurdering. Formannskapet ber rådmannen til kommunestyrets møte legge fram en oversikt over vedtatte satser i nabokommunene.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar fellesrådets forslag til avgifter etter gravferdslovens § 21 fra 01.01.2001 i saken som har følgende ordlyd:

 

"Bruk av gravkapell

 
 

* for personer med bopel i kommunen:

Kr. 0,-

 

* for peroner uten bopel i kommunen:

Kr. 1.600,-

 

Kremasjon

 
 

* for personer med bopel i kommunen:

Kr. 1.000,-

 

* for personer uten bopel i kommunen:

Kr. 2.000,-

 

Festeavgift

 
 

* Reservering av grav:

Kr. 600,- for 10 år

 

* Feste av grav etter friperiode (20 år):

Kr. 600,- for 10 år

 

* Feste av urnegrav etter friperiode (20 år):

Kr. 500,- for 10 år

 

* Ved gravlegging av personer uten bopel i kommunen betales
festeavgift fra første dag (Jfr. Gravferdslovens § 6).

 
 

* Det innføres ikke festeavgift ved Vera kirkegård.

 

Sak nr.: 0149/00

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNALTEKNISKE ANLEGG BOLIGFELT GRUSTAK/TINDVEGEN - ANBUDSINNSTILLING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Formannskapet vedtar at firmaet Anton Letnes A/S velges som utførende entreprenør i forbindelse med veg og ledningsarbeider Tinden Boligfelt/Tindvegen, under forutsetning av at det oppnås enighet om tilfredstillende kontrakt.
 2. Formannskapet gir rådmannen fullmakt til å gjennomføre kontraktsforhandlinger og å underskrive kontrakt med valgt entreprenør.

Sak nr.: 0150/00

SAKSPROTOKOLL: HØRINGSUTTALELSE OM NOU 2000:... OPPGAVERFORDELINGEN MELLOM STAT, REGION OG KOMMUNE

Behandling:

Ordføreren satte fram følgende forslag:

"Som medlemmer av utvalget oppnevnes: Bjørn Iversen, leder, Knut Tveita, Trude Holm

og Turid Krizak.

Formannskapssekretæren oppnevnes som utvalgets seksetær."

Ved votering ble tilrådinga og ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Det nedsettes et utvalg på inntil 5 folkevalgte representanter fra formannskapet og/eller formannskapets varamedlemmer.

Utvalget bør bestå av representanter som sitter i de forskjellige hovedutvalg, med begrunnelse i alternativ 3. Uttalelsen må foreligge senest 20. oktober 2000.

2. Som medlemmer oppnevnes:

Bjørn Iversen, leder, Knut Tveita, Trude Holm og Turid Krizak.

Formannskapssekretæren oppnevnes som utvalgets sekretær

Sak nr.: 0151/00

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER

Behandling:

 1. Stor-Frostating.
 2. Ordføreren opplyste at møte i Stor-Frostating avholdes i Meråker 20.10.00.

  Ordføreren anmodet om at flest mulig av formannskapets medlemmer blir med og at påmelding skjer til rådmannen.

 3. Verdal som Nyskapnings-og Utviklingskommune.
 4. Rådmannen opplyste at søknad er utarbeidet og vil bli undertegnet og sendt departementet med det aller første.

 5. Stilling som kultur-og oppvekstsjef.
 6. Rådmannen opplyste at kunngjøringstekst er utarbeidet og at stillingen blir kunngjort med det første.

 7. Behandling av Strategisk Næringsplan.

Planen vil bli behandlet av formannskapet i møte 11. oktober d.å.

Sak nr.: 0152/00

SAKSPROTOKOLL: SKATTEUTVALGETS ROLLE I FORHOLD TIL EIENDOMSSKATT

Behandling:

Ved votering sluttet formannskapet seg enstemmig til Skatteutvalgets vurdering.

Vedtak:

Formannskapet slutter seg til Skatteutvalgets forslag/vurdering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak PS 0153/00

 

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV SKATT

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. §6.,2A / 5A, jfr. forv.l. §13. - Unntak på grunn av dokumentets innhold/personlige forhold

 

Vedtak: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx