MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 24.08.00

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen og Robert Eriksson.

Varamedlemmer : Bjørn Aarstad og Roy Stangvik

Til stede : 11 medlemmer

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl. 10.00 – 12.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0123/00 99/00154

EIENDOMSSKATT PÅ "VERKER OG BRUK" TAKSERING

PS 0124/00 99/00154

EIENDOMSSKATT

PS 0125/00 00/00106

SKOLESTRUKTUREN FOR BARNETRINNET

PS 0126/00 00/00507

OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM TIL ELDRES RÅD

PS 0127/00 00/00507

OPPNEVNING AV NYTT VARAMEDLEM TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET, ARBEIDSMILJØUTVALGET OG LIGNINGSNEMNDA

PS 0128/00 00/00925

GODTGJØRING TIL FORLIKSRÅDETS MEDLEMMER.

PS 0129/00 00/01375

POSTENS FRAMTIDIGE SALGS- OG EKSPEDISJONSNETT

PS 0130/00 00/01660

VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP FOR 1999

PS 0131/00 99/03167

SØKNAD OM ENDRING AV SKJENKETID.

PS 0132/00 00/00123

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 24.08. 2000

PS 0133/00 00/01447 B-SAK

KLAGE PÅ VEDTAK ANG. TILDELING AV ØREMERKET TILSKUDD BARNEHAGEÅRET 2000/2001

 

Sak nr.: 0123/00

EIENDOMSSKATT PÅ "VERKER OG BRUK" TAKSERING

Behandling:

Lederen i Skattetakstnemnda, Arnold Grytbakk redegjorde for de vurderinger som er lagt til grunn ved at enkelte firmaer er fritatt for beskatning. Han besvarte også spørsmål fra formannskapets medlemmer.

Vedtak:

Formannskapet tar redegjørelsen til orientering.

Sak nr.: 0124/00

EIENDOMSSKATT

Behandling:

FRP v/Roy Stangvik satte fram følgende forslag:

Nytt pkt. 1.

Formannskapet viser til brev fra advokatfirmaet Røstum, Bjerkan & Stav, datert 14.04.2000, der det blir understreket at det er svært viktig at soneavgrensningen ikke framstår som vilkårlig.

Formannskapet viser videre til nevnte advokatfirma i samme brev, viser til at det er kun Verdalsøra sentrum som isolert sett oppfyller vilkårene i eiendomsskattelovens § 3.

Formannskapet innstiller på at kommunestyret, etter en nøye og helhetlig skjønnsvurdering, kun skriver ut eiendomsskatt for soneområdet Verdalsøra sentrum. Dette innebærer at de mottatte søknader om fritak for eiendomsskatt imøtekommes.

Nytt pkt. 2.

Det foreliggende utkast til reviderte vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Verdal kommune med tilhørende kartskisse datert 08.05.00 og 29.06.00 vedtas med følgende endringer:

§11, 5.avsnitt strykes og erstattes med følgende ordlyd:

"Området innenfor kommunedelplan for Verdal sentrum

Gjeldende vedtekter beholdes uendret med kun de endringer som er skissert i § 11, 5.avsnitt,

samt rådmannens innstilling til endringer i § 12 og § 13."

Saken ble tatt opp til votering. Det ble først votert alternativt mellom pkt. 1 i rådmannens tilråding og punkt 1 i FRPs forslag , der formannskapet med 9 mot 2 stemmer innstiller på at kommunestyret vedtar punkt 1 i tilrådinga

Deretter ble det votert alternativt mellom pkt. 2 i rådmannens tilråding og pkt. 2 i FRPs forslag, der formannskapet med 9 mot 2 stemmer innstiller på at kommunestyret vedtar pkt. 2 i tilrådinga.

Vedtak:

 1. Klage/søknader om fritak for eiendomsskatt:
  1. Klagen fra Trones Vel om fritak for eiendomsskatt for Nordskaget/Sognan imøtekommes ikke.
  2. Felles søknad om fritak for eiendomsskatt for enkelteiendommer tilhørende Terje Austmo, Aud Smulan, Olav Gudding, Bjørn Innhaug, Kari Bakkan Sende og Knut Langdal imøtekommes ikke.
  3. Søknader om fritak for eiendomsskatt for enkelteiendommer fra henholdsvis Aud Smulan, Bjørg og Ivar Mattingsdal og Trond Ness imøtekommes ikke.
 1. Det foreliggende utkast til reviderte vedtekter for skattetakster over faste eiendommer i Verdal kommune med tilhørende kartskisse datert 08.05. og 29.06.00 vedtas med følgende endringer:

Gjeldende vedtekter beholdes uendret med kun en skattetakstnemnd og foreslåtte endringer grunnet tilpasning til flere nemnder utgår. Vedtektene beholdes uendret i forhold til dette.

I § 13 i utkastet utgår 1. linje/ledd.

I § 12 endres siste ledd til:

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 2001 i to terminer, henholdsvis 20.06. og 20.09. og fra og med 2002 i fire terminer, henholdsvis 20.03., 20.06., 20.09. og 20.12. og innbetales til Verdal kommune.

Sak nr.: 0125/00

SKOLESTRUKTUREN FOR BARNETRINNET

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Thor Bertil Granum satte fram følgende forslag:

"Saken utsettes og oversendes "Strukturutvalget" til vurdering før behandling i formannskapet og kommunestyret."

Ved votering ble det framsatte forslag enstemmig vedtatt.

 

 

Vedtak:

Saken utsettes og oversendes "Strukturutvalget" før behandling i formannskapet og kommunestyret.

Sak nr.: 0126/00

OPPNEVNING AV NYTT MEDLEM TIL ELDRES RÅD

Behandling:

AP v/Thor Bertil Granum foreslo Helga Woll som nytt personlig varamedlem for Randi Løveng i Eldres Råd.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at pkt. 1 i tilrådinga og AP,s forslag vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret oppnevner Randi Løveng som nytt medlem i Eldres Råd for resten av
 2. inneværende valgperiode.

 3. Kommunestyret oppnevner Helga Woll som personlig varamedlem for Randi Løveng i Eldres Råd.

Sak nr.: 0127/00

OPPNEVNING AV NYTT VARAMEDLEM TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET, ARBEIDSMILJØUTVALGET OG LIGNINGSNEMNDA

Behandling:

Thor Bertil Granum satte fram slikt forslag:

Kommunestyret oppnevner følgende varamedlemmer fra AP til administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget og ligningsnemnda:

Administrasjonsutvalget.

 1. Synnøve Haugnes.
 2. Ragnhild Johansen.
 3. Kjetil Bakkan.

Arbeidsmiljøutvalget.

 1. Synnøve Haugnes
 2. Kjetil Bakkan.

Ligningsnemnda.

 1. Rolf Tømmerås.
 2. Åse Storstad.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at Aps forslag vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Kommunestyret oppnevner følgende varamedlemmer fra AP til administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget og ligningsnemnda:

Administrasjonsutvalget.

 1. Synnøve Haugnes.
 2. Ragnhild Johansen
 3. Kjetil Bakkan.

Arbeidsmiljøutvalget.

 1. Synnøve Haugnes.
 2. Kjetil Bakkan.

Ligningsnemnda.

 1. Rolf Tømmerås.

2. Åse Storstad.

Sak nr.: 0128/00

GODTGJØRING TIL FORLIKSRÅDETS MEDLEMMER.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret fastsetter slik godtgjøring til Forliksrådets medlemmer gjeldende fra

1.mai 2000:

Leder: Kr. 100,-, pr. sak.

Øvrige 2 medlemmer: Hver Kr. 50,-,pr. sak.

 

 1. Økningen av godtgjøringen dekkes over Forliksrådets budsjett.
 2. Godtgjøring til Forliksrådets medlemmer evalueres før nytt Forliksråd tiltrer

1. mai 2004.

 

Sak nr.: 0129/00

POSTENS FRAMTIDIGE SALGS- OG EKSPEDISJONSNETT

Behandling:

Ved votering ble tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar brevet til orientering.

Sak nr.: 0130/00

VERDAL FJELLSTYRES REGNSKAP FOR 1999

Behandling:

Bjørn Aarstad (leder i Fjellstyret) anså seg inhabil ved behandlingen av saken. Formannskapet sluttet seg til dette og Bjørn Aarstad fratrådte.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar tilrådinga.

Vedtak:

Kommunestyret tar Fjellstyrets regnskap for 1999 til orientering.

Dokumentene for senere år legges fram direkte for kommunestyret.

Sak nr.: 0131/00

SØKNAD OM ENDRING AV SKJENKETID.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet med 10 mot 1 stemme på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Veita Restaurant & Pub A/S om slik skjenketid for øl og vin samt brennevin for resten av bevillingsperioden:

For øl og vin: Fra kl. 12.00 til kl. 02.00 samtlige dager i uken.

For brennevin: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00 samtlige dager i uken.

 

 

 

 

Sak nr.: 0132/00

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 24.08. 2000

Behandling:

 1. OU-prosessen.
 2. Rådmannen orienterte formannskapet om innplassering av personell som følge av OU-prosessen.

  NB. Denne orientering ble gitt i lukket møte.

 3. Helhetlig Pleie-og Omsorgsplan. Status for gjennomføring.
 4. Rådmannen delte ut skisse med status for gjennomføring og ga en kort orientering om

  de enkelte prosjekt.

 5. Besøk av Kommunal-og Regionalminister Sylvia Brustad i Verdal 15.08.00.

Ordføreren orienterte om besøket og om følgende saker som det ble orientert om fra kommunens side.

 

 1. Trondheimsfjord Havn.
 2. Ordføreren opplyste at dette er et utvalg som nettopp er kommet i gang med sitt arbeide.

  Utvalget er interkommunalt og er sammensatt av representanter fra kommuner med

  hamner i Trondheimsfjorden.

 3. Stor-Frostating.
 4. Ordføreren redegjorde om denne saken og opplyste at det vil bli en møte i Meråker i slutten av oktober for samtlige formannskap i de kommuner som er representert i Frostating. I dette møte vil det videre Frostatingssamarbeide bli nærmere drøftet.

 5. Endring av datoer for møter i formannskapet.

Etter forslag fra ordføreren sluttet formannskapet seg enstemmig til at formannskapsmøte

07.09.00 flyttes til 05.09.00 og videre at formannskapsmøte 12.10.00 flyttes til 11.10.00.

 

Sak nr.: 0133/00 – B-SAK

KLAGE PÅ VEDTAK ANG. TILDELING AV ØREMERKET TILSKUDD BARNEHAGEÅRET 2000/2001

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den innkomne klage over komite for Barn og elevsaker sitt vedtak i møte 16.05.00 om tildeling av øremerket tilskudd, tas ikke til følge og komiteens tildeling opprettholdes i forhold til foreliggende klage.

Vedtaket kan ikke påklages.