MØTEPROTOKOLL

FORMANNSKAPET

Møte 30.06.00

 

Fraværende : Bjørn Iversen, Jostein Olav Grande, Arne Holan og Turid Krizak.

Varamedlemmer : Jostein Dahle og Tomas Hallem

Til stede : 9 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtetidspunkt : Kl. 10.00 – 12.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0113/00 00/00569

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL. SENTRALE STYRINGSORGAN

PS 0114/00 99/00154

EIENDOMSSKATT

PS 0115/00 99/00154

TAKSERING I FORBINDELSE MED EIENDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK

PS 0116/00 00/01241

TERJE HAANES. SØKNAD OM TOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET

PS 0117/00 98/03213

KOMMUNENS NÆRINGSFOND. HALVÅRSRAPPORT 01.01 - 30.06. 2000

PS 0118/00 99/02353

KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. BUDSJETT.

PS 0119/00 00/00072

"SLÆPP DÆM TE!" - STATUSRAPPORT.

PS 0120/00 00/00123

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET.30.06.2000

PS 0121/00 99/01248

AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL I.L. OM DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR PERIODEN 1.1.2001-31.12.2004.

PS 0122/00 B-SAK .

 

 

Sak nr.: 0113/00

BUDSJETTSITUASJONEN VED UTGANGEN AV APRIL. SENTRALE STYRINGSORGAN

Behandling:

Det ble framlagt notat fra rådmannen angående budsjettsituasjonen for Sentraladministrasjonen. Deretter orienterte rådmannen kort om saken.

Vedtak:

Formannskapet tar rådmannens redegjørelse til etterretning.

Sak nr.: 0114/00

EIENDOMSSKATT

Behandling:

Det ble framlagt følgende dokumenter:

 1. Kommunestyrets vedtak i sak nr. 49/00.
 2. Kartskisse, datert 29.06.00.
 3. Forslag til reviderte vedtekter.

Vedtak:

Vedtektene med endelig forslag til avgrensning av områder for alminnelig eiendomsskatt og fritak legges ut til alminnelig ettersyn før de forelegges kommunestyret til behandling i møte 28.08.00.

Sak nr.: 0115/00

TAKSERING I FORBINDELSE MED EIENDOMSSKATT PÅ VERKER OG BRUK

Behandling:

Knut Tveita satte fram følgende forslag:

Formannskapet ønsker i neste møte en orientering om hvilke vurderinger som ligger til grunn for at enkelte firmaer er fritatt for beskatning."

Ved votering ble tilrådinga og Tveitas forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Formannskapet tar skatteliste for eiendomsskatt for verker og bruk for år 2000 til orientering.
 2. Formannskapet ønsker i neste møte en orientering om de vurderinger som ligger til grunn for at enkelte firmaer er fritatt for beskatning.

Sak nr.: 0116/00

TERJE HAANES.SØKNAD OM TOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Terje Haanes med firma ikke stiftet får tilbud om å kjøpe ca 8000m2 av eiendommen mellom Nessemo Avfallsbehandling og Byggmester Grande A/S. Tomteprisen er kr. 135,20 pr.m2. Tomten forfaller til betaling tre måneder etter at tildeling er gitt.
 2. Firmaet må selv søke om konsesjon på eiendommen.
 3. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med overdragelsen.
 4. Standard kjøpekontrakt av 14. mars 1988 legges til grunn ved salg av tomt.

Sak nr.: 0117/00

KOMMUNENS NÆRINGSFOND. HALVÅRSRAPPORT 01.01 - 30.06. 2000

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Den framlagte melding tas til orientering.

Sak nr.: 0118/00

KRISESENTRET I NORD-TRØNDELAG. BUDSJETT.

Behandling:

Toril Elverum Leithe som er medlem i styret for Krisesentret fratrådte som inhabil under behandlingen av saken.

Innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg ble framlagt i møte.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar forslag til budsjett 2001 for Krisesentret i Nord-Trøndelag.

 

Sak nr.: 0119/00

"SLÆPP DÆM TE!" - STATUSRAPPORT.

Behandling:

Det ble framlagt uttalelse fra hovedutvalget for undervisning , hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk samt hovedutvalget for kultur.

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for kultur enstemmig vedtatt.

Vedtak:

"Slæpp dæm te! – en statusrapport" tas til orientering.

Det legges fram ny sak til høsten hvor det tas stilling til om arbeidsstrategien skal videreføres og hvilke rammevilkår den eventuelt skal gis.

Sak nr.: 0120/00

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET.30.06.2000

Behandling:

 1. "Struktur – utvalget."
 2. Robert Eriksson ba om at administarsjonen til første møte i utvalget legger fram

  en oversikt over hvilke oppgaver kommunen er pålagt.

 3. Kronprinsens besøk i Verdal.
 4. Ordføreren redegjorde om opplegget for besøket og de kostnader som vil påløpe kommunen i forbindelse med besøket.

  Formannskapet hadde ingen innvendinger og tok ordførerens redegjørelse til etterretning.

 5. OU –prosessen.

Rådmannen orienterte kort om OU-prosessen.. Det framkom ingen vesentlige merknader til opplegget for det videre arbeidet.

Sak nr.: 0121/00

AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL I.L. OM DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR PERIODEN 1.1.2001-31.12.2004.

Behandling:

Det ble framlagt innstilling fra hovedutvalget for kultur.

Ordføreren satte fram følgende forslag:

"1. Formannskapet tar hovedutvalgets vedtak til orientering.

2.Formannskapet sender saken over til det politiske strukturutvalget til behandling."

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Formannskapet tar hovedutvalgets vedtak til orientering.
 2. Formannskapet sender saken over til strukturutvalget til videre behandling.

Sak nr.: 0122/00

B-SAK.