OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

FORMANNSKAPET

Møte 19.06.00

 

Fraværende : Knut Tveita og Robert Eriksson.

Varamedlemmer : Ingen

Til stede : 8 i sak 111 og 9 i sak 112

Dessuten møtte : Rådmannen.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS PE 0111/00 99/03346
TARIFFREVISJONEN 01.05.2000

PS 0112/00 00/00569
BUDSJETTSITUASJONEN APRIL 2000

Sak nr.: 0111/00

TARIFFREVISJONEN 01.05.2000

Behandling:


Formannskapet sluttet seg enstemmig til rådmannens tilråding.

Vedtak:


Verdal kommune svarer JA til Riksmeklingsmannens forslag til løsning ved tariffrevisjonen pr. 01.05.2000.

Sak nr.: 0112/00

BUDSJETTSITUASJONEN APRIL 2000

Behandling:


Rådmannen gjennomgikk notat av 15. juni 2000 om budsjettsituasjonen ved utgangen av april 2000. Supplering av tidligere notat av 23. mai 2000.

Ordføreren satte fram slikt forslag til nytt pkt. 6.

" Formannskapet vil understreke viktigheten av at de skisserte tiltak gjennomføres i tett dialog med de ansatte og de ansattes organisasjoner."

Bjørn Iversen satte fram slikt forslag til nytt pkt. 7.

"Formannskapet understreker viktigheten av at befolkningen holdes løpende orientert om endringene i tjenestetilbudet og årsakene til dette"

Det ble deretter gått over til votering:

Pkt. 1 i rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt
Pkt. 2 i rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt.
Pkt. 3 i rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt.
Pkt. 4 i rådmannens forslag. Enstemmig vedtatt.
Pkt. 5 Vedtatt mot 1 stemme.
Pkt. 6 Enstemmig vedtatt.
Pkt. 7 Enstemmig vedtatt.


Vedtak:


  1. Kommunestyret tar den framlagte gjennomgang av budsjettsituasjonen ved utgangen av april 2000 til etterretning.
  2. Det innføres ansettelsesstopp. Denne gis en streng håndheving. Rådmannen får fullmakt til å praktisere ordningen.
  3. Alle med budsjettansvar må pålegges streng budsjettdisiplin. All innkjøp av varer og tjenester må vurdere svært kritisk.
  4. Det innføres tilnærmet investeringsstopp. Kun kritiske og helt nødvendige investeringer iverksettes. Unntatt fra dette er investeringer som finansieres ved statlige midler(omsorgsboliger) og selvfinansierende investeringer innen teknisk(vann, kloakk og feiing)
  5. Målsettingen om at etatene må tilpasse sitt driftsnivå til de vedtatte rammer ligger fast. Rammene for etatene reduseres som det framgår av rådmannens notat. Kommunestyret legger til grunn at hovedutvalgene følger opp budsjettsituasjonen innenfor sine respektive ansvarsområde, og gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å holde det vedtatte budsjett. Hovedutvalgene må vedta eventuelle reduksjoner i møte før sommerferien.
  1. Formannskapet vil understreke viktigheten av at de skisserte tiltak gjennomføres i tett dialog med de ansatte og de ansattes organisasjoner.
  2. Formannskapet understreker viktigheten av at befolkningen holdes løpende orientert om
    endringene i tjenestetilbudet og årsakene til dette

.

Rett utskrift bevitnes

Trond Selseth
økonomikonsulent