OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

FORMANNSKAPET

Møte 08.06.00

 

Fraværende : Knut Tveita, Anne Grete Wold Olsen, Torill Elverum Leithe, Jostein Olav Grande og Robert Eriksson.

Varamedlemmer : Brit Fredriksen.

Til stede : 7 medlemmer. Tone Skrove Haugan møtte etter behandlingen av sak nr. 98/00.
Til stede: 8 representanter.

Roy Stangvik møtte kl. 12.30 og deltok under behandling av sakene 102/00, 108/00 og 110/00.
Til stede: 9 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl. 10.00 til kl. 14.30.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0097/00 98/01796
UTBEDRING AV VENTILASJON I SKOLEBYGG

PS 0098/00 00/01068
VERDALSKALK : SØKNAD OM KJØP AV AREAL VED VERDAL HAVN

PS 0099/00 00/01241
TERJE HAANES.SØKNAD OM TOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET

PS 0100/00 99/02718
BYGGMESTER GRANDE: TOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET

PS TEK 0101/00 98/01669
REGNSKAPSTALL FOR OPPARBEIDELSE AV VEKTERGATA OG JERNBANEGATA/NORDÅKEREN

PS 0102/00 00/00569
BUDSJETTSITUASJONEN APRIL 2000

PS 0103/00 99/00161
ØKONOMIREGLEMENT - REVIDERING

PS 0104/00 98/04069
ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ORGANISERING AV TEKNISK ETAT

PS 0105/00 98/04069
ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ORGANISERING AV HELSESTASJON OG TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

PS 0106/00 00/00171
SAGA PARK HOTELL. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 01/07 2000 - 30/06 2004

PS 0107/00 00/01364
LAVETTEN. SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 01/07 2000 - 30/06 2004

PS 0108/00 00/01096
B KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPTAK AV BARN I BARNEHAGER FRA 1.8.00   

PS 0109/00 00/01359
NORD-TRØNDELAG VASKERI BA OG INNHERRED PRODUKTER AS SAMMENSLÅING

PS 0110/00 00/00123
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 8. JUNI 2000

 

Sak nr.: 0097/00

UTBEDRING AV VENTILASJON I SKOLEBYGG

Behandling:

Teknisk sjef orienterte kort om saken.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 

1. Kommunestyret vedtar de foreslåtte utbedringer vedrørende ventilasjonsanlegg skolebygg.

2. Tiltaket finansieres slik:

1.Driftsbudsjett 1.5500.1900.                   Vaktmestertjeneste kr 50.000

2.Investeringsbudsjett 0.2000 .2020.2101 Skolebygg 2000     " 100.000

3.Salg av tomteareal industriområdet                                        " 300.000

                                                                                             kr 450.000

3. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

 

Sak nr.: 0098/00

VERDALSKALK : SØKNAD OM KJØP AV AREAL VED VERDAL HAVN

Behandling:

Stein Solum fra firmaet Verdalskalk A/S orienterte om bedriften og planene framover.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken tas foreløpig til orientering og oversendes havnestyret til uttalelse.

 

Sak nr.: 0099/00

TERJE HAANES. SØKNAD OM TOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET

Behandling:

Rådmannen trakk sin tilråding og foreslo at saken utsettes for innhenting av nærmere opplysninger.

Ved votering ble rådmannens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes for innhenting av nærmere opplysninger.

Sak nr.: 0100/00

BYGGMESTER GRANDE: TOMT PÅ INDUSTRIOMRÅDET

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Byggmester Grande AS får tilbud om å kjøpe 8 mål tomt i forlengelse til deres eksisterende tomt langs Havfruvegen. Tomteprisen er kr 135,20 pr m2. Tomten forfaller til betaling tre måneder etter at tildeling er gitt.

2. Byggmester Grande AS må selv søke om konsesjon på eiendommen.

3. Kjøper betaler alle omkostninger i forbindelse med tomteervervet.

4. Standard kjøpekontrakt av 14.mars 1988 leges til grunn ved salget av tomt til Byggmester Grande AS.

 

Sak nr.: 0101/00

REGNSKAPSTALL FOR OPPARBEIDELSE AV VEKTERGATA OG JERNBANEGATA/NORDÅKEREN

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen i sak nr. 74/00 fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

Sak nr.: 0102/00

BUDSJETTSITUASJONEN APRIL 2000

 

Behandling:

Ordføreren foreslo at tilrådinga suppleres med følgende nytt punkt 3:

"3. Administrasjonen bes legge fram forslag til balanseringstiltak som blir å behandle på
ekstraordinært formannskapssmøte mandag 19. juni kl. 15.00 før sluttbehandling i
kommunestyret 26. juni."

FRP v/Roy Stangvik satte fram følgende forslag til nytt punkt 3:

"På bakgrunn av at helse, sosial, pleie og omsorg har svært stramme økonomiske rammer, og ut i fra etatens store og krevende oppgaver, bes administrasjonen framlegge alternative forslag for å gi sektoren 1.3 en tilleggs bevilgning på 1,2 mill. kr. til første kommunestyremøte 26. juni d.å."

Ved votering ble rådmannens tilråding og ordførerens forslag til nytt punkt 3 enstemmig vedtatt. Forslaget fra Fremskrittspartiet oversendes rådmannen til vurdering.

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar den framlagte gjennomgang av budsjettsituasjonen ved utgangen av april 2000 til etterretning.
 2. Målsettingen om at etatene må tilpasse sitt driftsnivå til de vedtatte rammer ligger fast. Kommunestyret legger til grunn at hovedutvalgene følger opp budsjettsituasjonen innenfor sine respektive ansvarsområder, og gjennomfører de tiltak som er nødvendig for å holde det vedtatte budsjett.
 3. Administrasjonen bes legge fram forslag til balanseringstiltak som blir å behandle på
  ekstraordinært formannskapsmøte mandag 19. juni kl. 15.00 før sluttbehandling i kommunestyret 26. juni.

Videre vedtok formannskapet at forslaget fra FRP oversendes administrasjonen til vurdering.

Sak nr.: 0103/00

ØKONOMIREGLEMENT - REVIDERING

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar det framlagte forslag til økonomireglement for Verdal kommune.

Sak nr.: 0104/00

ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ORGANISERING AV TEKNISK ETAT

Behandling:

Det ble framlagt notat, datert 28.02.00 fra teknisk sjef til rådmannen.

Bjørn Iversen tok opp forslag i samsvar med innstillingen i sak nr. 91/00 fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar det framsatte forslag fra Bjørn Iversen.

Vedtak:

 

Sak nr.: 0105/00

ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ORGANISERING AV HELSESTASJON OG TILTAK FUNKSJONSHEMMEDE

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen i sak nr. 29/00 fra hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg.

Vedtak:

 1. Tiltak funksjonshemmede organiseres som egen avdeling i helse- og sosialetaten fra 1.1.2001.

2. Helsestasjonen organiseres som egen avdeling i helse- og sosialetaten fra 1.1.2001.

 

Sak nr.: 0106/00

SAGA PARK HOTELL. SØKNAD OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 01/07 2000 - 30/06 2004

Behandling:

Det ble framlagt uttalelse fra lensmannen i Verdal. På bakgrunn av lensmannens uttalelse foreslo ordføreren at den inntatte forutsetning i punkt 1 og 2 i rådmannens tilråding utgår.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga med ordførerens endringsforslag vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 

 1. Selskapet Saga Park Hotell A/S v/daglig leder Berit Musum gis alminnelig bevilling for
  skjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin i hotellets
 2. Spisesal
  Bar
  Galleri
  Møterom
  Showrom

  for perioden 1. juli 2000 til 30. juni 2004.

 3. Kommunestyret godkjenner som:
 4. Bevillingsinnehaver: Selskapet Saga Park Hotell A/S v/daglig leder Berit Musum.
  Skjenkestyrer: Berit Musum.
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Marit Rendum

 5. Kommunestyret godkjenner slik skjenketid:

For øl og vin; Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.

For brennevin:Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.

Sak nr.: 0107/00

LAVETTEN. SØKNAD OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 01/07 2000 - 30/06 2004

Behandling:

Det ble framlagt uttalelse fra lensmannen i Verdal. På bakgrunn av lensmannens uttalelse foreslo ordføreren at den inntatte forutsetning i pkt. 1 og 2 i rådmannens tilråding utgår.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga med ordførerens endringsforslag vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Selskapet "Lavetten" v/daglig leder Inge M. Skavdal gis alminnelig bevilling for skjenking av øl med
  alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, vin og brennevin i spisesalen i hovedbygningen i Vaterholmen Leir samt bevilling for utendørs skjenking av øl og vin på et nærmere avgrenset område utenfor hovedbygningen inne i Leiren.
 2. Bevillingen gis for perioden 1.juli 2000 til 30. juni 2004.

 3. Kommunestyret godkjenner

 

 1. Kommunestyret godkjenner slik skjenketid:
 2. For øl og vin: Fra kl. 08.00 til kl. 02.00.
  For brennevin: Fra kl. 13.00 til kl. 01.00.
  For utendørs skjenking: Hverdager: Fra kl. 12.00 til kl. 23.00.
  For Søn-og Helligdager Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.

 3. Bevillingsavgiften for år 2000 settes til kr. 3.000,-.(minsteavgift).

 

 

Sak nr.: 0108/00

KLAGE PÅ VEDTAK OM OPPTAK AV BARN I BARNEHAGER FRA 1.8.00

Behandling:

Unntatt offentlighet

Vedtak:

Unntatt offentlighet

 

Sak nr.: 0109/00

NORD-TRØNDELAG VASKERI BA OG INNHERRED PRODUKTER AS SAMMENSLÅING

Behandling:

Ordføreren satte fram følgende forslag:

"Verdal kommunestyre gir selskapets generalforsamling myndighet til å godkjenne endelig
avtale, basert på intensjonsavtalen av 18.05.2000 ved slutten av dette år."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar ordførerens forslag.

Vedtak:

Verdal kommunestyre gir selskapets generalforsamling myndighet til å godkjenne endelig avtale, basert på intensjonsavtalen av 18.05.2000 ved slutten av dette år.

 

Sak nr.: 0110/00

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 8. JUNI 2000

Behandling:

Uravstemningen i forbindelse med tariffoppgjøret pr. 01.05.00.

Personalsjefen var til stede og redegjorde om saken.

 

Vedtak:

Saken legges fram til endelig behandling i formannskapets ekstraordinære møte 19.05.00.