OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

FORMANNSKAPET

Møte 11.05.00

 

Fraværende : Torill Elverum Leithe, Jostein Olav Grande, Robert Eriksson, Arne Holan og Turid Krizak.

Varamedlemmer : Bjørn Aarstad og Tor Petter Abelsen.

Til stede : 8 representanter.

Bjørn Aarstad ble gitt permisjon kl. 12.00 og deltok ikke ved behandling av sak nr. 83, 84, 85 og 86.

Til stede: 7 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen.

Møtetidspunkt : Kl. 10.00 til kl. 14.00.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS TEK 0072/00 00/00228
KONSEKVENSUTREDNING.MASSEUTTAK I SJØ. ØRIN NORD

PS TEK 0073/00 00/00919
FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER I H.H.T. PBL § 69 NR. 4

PS TEK 0074/00 98/01352
VERDAL STASJONSOMRÅDE. FINANSIERINGSPLAN.

PS TEK 0075/00 98/01997
STABILISERINGSTILTAK MOT KVIKKLEIRESKRED I RØESGRENDA - FINANSIERING

PS 0076/00 00/00133
VEDLIKEHOLDSBEHOV - AULAEN - FINANSIERING AV SCENETEKNISK UTSTYR.

PS 0077/00 99/01248
AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL I.L. OM DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 2001 - 31. DES. 2004

PS 0078/00 00/00975
VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - ÅRSMELDING 1999

PS 0079/00 00/00984
SØKNADER OM BEVILLING FOR UTESKJENKING AV ØL OG VIN. RESTAURANT SICILIANA, RESTAURANT PICCOLA ITALIA OG KRAMBUA VERDAL

PS 0080/00 99/03265
CAFE DOMUS. SØKN. OM FORNYELSE AV ALM. BEV. FOR SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNHOLD INNTIL 4,75% VOLUMPROSENT, SAMT VIN. - CAFE DOMUS

PS 0081/00 00/00646
VEDRØRENDE NORD-TRØNDELAG VASKERI BA GENERALFORSAMLING SAK 12/00 - SAMMENSLÅING MED INNHERRED PROD.A/S

PS 0082/00 98/01126
ARMFELDTS KAROLINER SØKNAD OM TILSKUDD

PS 0083/00 00/00267
ØKONOMIPLAN 2001 -2004 MÅLSETTINGER OG PRIORITERINGER

PS 0084/00 98/04069
PERSONALSAK

PS 0085/00 99/01428
SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL VED GRANFOSSHUSET.

PS 0086/00 00/00123
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 11.05.00

 

Sak nr.: 0072/00

KONSEKVENSUTREDNING.MASSEUTTAK I SJØ. ØRIN NORD

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at innstillingen i sak nr. 56/00 fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Arbeidet med melding og utredningsprogram oppstartes og gjennomføres av teknisk etat
 2. NINA engasjeres til å bistå Verdal kommune i arbeidet med melding og utredningsprogram.
 3. NINA engasjeres til å utarbeide KU: Massetak i sjø, Ørin Nord
 4. NINA får myndighet til å starte opp undersøkelsene for marine ender og laksefisk med en kostnadsramme som framlagt.
 5. Totalkostnadene forutsettes å holde seg innen en økonomisk ramme på kr. 600.000,- og belastes: Tiltak 5120 Utviklingsplan Verdalsøra og Vuku.
 6. Kostnadene forutsettes å inngå som en del av grunnlagsinvesteringene Verdal industripark og tilbakeføres sentrumsutviklingsmidlene når denne er finansiert.
 7. Den endelige kostnadsfordeling mellominteressentene skal gjenspeiles av verdiene av de

masser som kan disponeres fra massetak i sjøen.

 

Sak nr.: 0073/00

FRIKJØP AV PARKERINGSPLASSER I H.H.T. PBL § 69 NR. 4

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at innstillingen i sak nr. 61/00 fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Verdal kommunestyre vedtar at satser pr. manglende biloppstillingsplass på egen grunn eller fellesareal i medhold av vedtekt til PBL § 69.4 oppjusteres fra kr 15.000,- til kr 35.000,-

Sak nr.: 0074/00

VERDAL STASJONSOMRÅDE. FINANSIERINGSPLAN.

Behandling:

Arbeiderpartiets gruppe v/Bjørn Iversen satte fram slikt forslag:

"Pkt. 1. Som tilrådinga.

Nytt pkt. 2: Formannskapet presiserer at denne investeringen må ses i sammenheng med andre investeringer ved økonomiplanbehandlingen høsten 2000."

Ved votering ble tilrådinga og Arbeiderpartiets forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Prosjektet Verdal stasjonsområde forsøkes finansiert i henhold til framlagt finansieringsplan innenfor en totalramme på 14,9 mill. kr.
 2. Formannskapet presiserer at denne investeringen må ses i sammenheng med andre investeringer ved økonomiplanbehandlingen høsten år 2000.

Sak nr.: 0075/00

STABILISERINGSTILTAK MOT KVIKKLEIRESKRED I RØESGRENDA - FINANSIERING

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at innstillingen i sak nr. 65/00 fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Verdal kommune garanterer for et distriktstilskudd på kr.3.500.000,- for "Stabileringstiltak mot kvikkleireskred i Røesgrenda", i henhold til NVE sin plan for sikringsarbeidet datert 04.05.99. Det forutsettes at anlegget er i full gang i år slik at tilskuddet fra Statens Naturskadefond på kr.1.600.000,- blir opprettholdt..
 2. Distriktstilskuddet på kr.3.500.000,- finansieres slik:

Sak nr.: 0076/00

VEDLIKEHOLDSBEHOV - AULAEN - FINANSIERING AV SCENETEKNISK UTSTYR.

Behandling:

Det ble framlagt brev, datert 03.05.00 fra Nord-Trøndelag Fylkeskommune, Utdanningsetaten.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at innstillingen i sak nr. 31/00 fra hovedutvalget for kultur vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Det scenetekniske utstyret ved aulaen utbedres i samsvar med tidligere gjennomførte kontroll av Norsk sceneteknikk. Utbedringen skjer innenfor en totalramme på 400.000 kroner. Det forutsettes at utgiftene fordeles med like stor andel på Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal kommune.
 2. Kommunens andel av utgiftene finansieres ved bruk av tidligere avsatte midler til Vinne fritidsklubb og Verdal kino. Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Sak nr.: 0077/00

AVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG VERDAL I.L. OM DRIFT AV SENTRALIDRETTSANLEGGET FOR PERIODEN 1. JANUAR 2001 - 31. DES. 2004

Behandling:

Bjørn Aarstad satte fram slikt forslag:

" Saken utsettes og sendes tilbake til hovedutvalget for kultur. Blant annet bør innkreving av baneleie klarlegges i avtalen."

Ved votering ble Aarstads forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og sendes tilbake til hovedutvalget for kultur. Blant annet bør innkreving av baneleie klarlegges i avtalen.

Sak nr.: 0078/00

VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅD - ÅRSMELDING 1999

Behandling:

Representanter fra Verdal Kirkelige Fellesråd var til stede og orienterte om fjorårets drift og utsiktene framover.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Kommunestyret tar årsrapporten for Verdal Kirkelige Fellesråd til orientering.

Sak nr.: 0079/00

SØKNADER OM BEVILLING FOR UTESKJENKING AV ØL OG VIN. RESTAURANT SICILIANA, RESTAURANT PICCOLA ITALIA OG KRAMBUA VERDAL

Behandling:

Det ble framlagt uttalelse fra

Ved votering innstiller formannskapet med 7 mot 1 stemme på at punktene 1, 2 og 3 vedtas av kommunestyret.

Formannskapet innstiller enstemmig på at punkt 4 i tilrådinga vedtas av kommunestyret

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Restaurant Siciliana om uteskjenking av øl
 2. med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin på areal utenfor restauranten i Volhaugveien 16.( som vist på vedlagte kartskisse). Dette under forutsetning av at det fra teknisk etat /statens vegvesen ikke framkommer innsigelser av trafikkal karakter.

  Det forutsettes at skjenkearealet fysisk avgrenses og at skjenkingen ellers foregår som angitt av lensmannen i Verdal.

 3. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Restaurant Piccolo Italia om uteskjenking av
 4. øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin på areal utenfor restauranten i Nordgata 22. (som vist på vedlagte kartskisse). Dette under forutsetning av at det fra teknisk etat/statens vegvesen ikke innkommer innsigelser av trafikal karakter.

  Det forutsettes at skjenkearealet fysisk avgrenses og at skjenkingen ellers foregår som angitt av lensmannen i Verdal.

 5. Kommunestyret fastsetter følgende skjenketid for begge restauranter for utendørs
 6. skjenking av øl og vin:

  Hverdager: Fra kl. 12.00 til kl.23.00.

  Søn-og helligdager: Fra kl. 13.00 til kl. 23.00.

   

 7. Kommunestyret finner ikke å kunne imøtekomme søknaden fra Krambua Verdal A/S om

uteskjenking av øl og vin på det omsøkte areal. Dette begrunnes slik.

Arealet hvor det søkes om uteskjenking på er tenkt nyttet som nødutgang/rømningsveg i

tilfelle det skulle oppstå brann aller annen ulykke i 2. etasje av bygget. Kommunestyret

finner det ikke forsvarlig at det her plasseres bord og stoler som i en nødssituasjon vil

kunne hindre personer i å komme seg ut.

Sak nr.: 0080/00

CAFE DOMUS. SØKN. OM FORNYELSE AV ALM. BEV. FOR SKJENKING AV ØL MED ALKOHOLINNHOLD INNTIL 4,75% VOLUMPROSENT, SAMT VIN. - CAFE DOMUS

Behandling:

Det ble framlagt brev, datert 08.05.00 fra Cafe Domus hvor det søkes om endring av skjenketiden på hverdager (mandag – fredag) slik: Fra kl. 12.00 til kl. 19.00.

Det ble videre framlagt uttalelse til søknaden fra sosiallederen i Verdal.

På bakgrunn av brevet fra Cafe Domus endret rådmannen punkt 4 i sin tilråding til å lyde slik:

"4. Skjenketiden godkjennes som omsøkt slik: Mandag – Fredag: Fra kl. 12.00 – kl. 19.00.

Lørdager: Fra kl. 12.00 – kl. 15.00."

Ordføreren satte satte fram følgende forslag til nytt punkt 5:

" Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Cafe Domus om uteskjenking av øl med alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin på et nærmere avgrenset område på Minsaas

Plass.

Kommunestyret fastsetter slik skjenketid for utendørs skjenking:

Hverdager: Fra kl. 12.00 til kl. 19.00.

Lørdager: Fra kl. 12.00 til kl. 15.00."

Ved votering innstiller formannskapet med 7 mot 1 stemme på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret har ingen innvendinger til til at Cafe Domus, Verdal utøver eksisterende
 2. bevilling i nye lokaler i 1. etasje i Domus Varehus fra 1. juni 2000.

   

 3. Cafe Domus, Verdal gis fortsatt alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkohol-
 4. innhold inntil 4,75 volumprosent samt vin i sine lokaler i 1. etasje i Domus Varehus.

  Bevillingen gis for perioden 1.juli 2000 til 30. juni 2004.

 5. Kommunestyret godkjenner som:
 6. Bevillingsinnehaver: Verdal Samvirkelags Cafe Domus v/daglig leder Ottar

  Wang.

  Skjenkestyrer Ottar Wang.

  Stedfortreder for skjenkestyrer:Marthe Pedersen. Godkjennes fra det tidspunkt hun har

  dokumentert kunnskaper om alkoholloven i form av

  bestått prøve.

 7. Skjenketiden godkjennes som omsøkt slik: Mandag – Fredag: Fra kl. 12.00 til kl. 19.00

Lørdager: Fra kl. 12.00 til kl. 15.00.

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden om bevilling for uteskjenking av øl med

alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent og vin på et nærmere avgrenset område på Minsaas Plass.

Kommunestyret fastsetter slik skjenketid for utendørs skjenking:

Mandag - Fredag: Fra kl. 12.00 til kl. 19.00.

Lørdag: Fra kl. 12.00 til kl. 15.00.

Sak nr.: 0081/00

VEDRØRENDE NORD-TRØNDELAG VASKERI BA GENERALFORSAMLING SAK 12/00 - SAMMENSLÅING MED INNHERRED PROD.A/S

Vedtak:

Formannskapet tar saken til orientering.

Sak nr.: 0082/00

ARMFELDTS KAROLINER SØKNAD OM TILSKUDD

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Søknad fra Prosjekt Armfeldts karolinere om et tilskudd på kr. 10.000,- imøtekommes.

Utgiften dekkes over post 1.1000.1000. 4709 Andre tilskudd.

Sak nr.: 0083/00

ØKONOMIPLAN 2001 -2004 MÅLSETTINGER OG PRIORITERINGER

Behandling:

Rådmannen innledet om saken. Formannskapets medlemmer stilte en del spørsmål som ble besvart av rådmannen

Saken ble deretter drøftet av formannskapet. Formannskapet tar på nåværende tidspunkt saken til orientering.

Saken går til kommunestyret til videre behandling.

Vedtak:

Saken går til kommunestyret til videre behandling.

Sak nr.: 0084/00

B-sak

Behandling:

Vedtak:

Sak nr.: 0085/00

SØKNAD OM ALMINNELIG BEVILLING FOR SKJENKING AV ØL VED GRANFOSSHUSET.

 

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet med 6 mot 1 stemme på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret godkjenner Helgåa Elveeierlag som bevillingsinnehaver og imøtekommer søknaden om alminnelig bevilling for skjenking av øl med alkoholinnhold
 2. inntil 4, 75 volumprosent i Granfosshuset og på et fysisk avgrenset område utenfor

  Granfosshuset i tidsrommet 1. juni 2000 til 31. august 2000.

  Dette under forutsetning av at det ikke framkommer innsigelser av politimessig karakter.

  Bevillingen kan ikke utøves før skjenkestyrer har dokumentert bestått kunnskapsprøve

  om alkoholloven.

 3. Kommunestyret godkjenner Ivar Nonset som skjenkestyrer fra det tidspunkt han framlegger dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
 4. I henhold til alkohollovens § 1-7c, første ledd finner kommunestyret ut fra skjenkestedets størrelse å gjøre unntak fra kravet om stedfortreder for skjenkestyreren

 5. Kommunestyret godkjener slik skjenketid: Fra kl. 14.00 til kl. 21.00.

Ved spesielle arrangement godkjennes skjenketid fra kl. 14.00 til kl. 01.00.

Sak nr.: 0086/00

ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 11.05.00

Behandling:

 1. Bygging av dypvannskai.

Ordføreren orienterte fra møte den 05.05.00 med representanter fra Kommunal-og Regionaldepartementet om arbeidet sentralt med søknaden om statlige midler til

bygging av dybvannskai i Verdal.