OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

FORMANNSKAPET

Møte 13.04.00

 

Fraværende : Anne Grete Wold Olsen, Torill Elverum Leithe og Robert Eriksson.

Varamedlemmer : Tone Skrove Haugan og Roy Stangvik.

Til stede : 10 representanter.

Dessuten møtte : Rådmannen

Møtetidspunkt : 09.00 – 10.00.

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0067/00 00/00816

FINANISIERING AV DYPVANNSKAI GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

PS 0068/00 98/04069

ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000. FORSLAG VEDTATT OVERSENDT FORMANNSKAPET TIL NÆRMERE VURDERING

PS 0069/00 98/04358

KOMMUNEDELPLAN STIKLESTAD -99.

PS 0070/00 99/00157

TALETID VED KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV BUDSJETT OG TILSVARENDE SAKER.

PS 0071/00 99/02861

GODTGJØRING TIL MEDLEMMER AV SKATTETAKSTNEMNDA OG OVERSKATTETAKSTNE

 

Sak nr.: 0067/00

FINANISIERING AV DYPVANNSKAI GODKJENNING AV LÅNEOPPTAK

Behandling:

 

Innstillingen fra Levanger og Verdal Havneråd i sak nr. 2/00 ble utdelt.

Innstillingen lyder slik:

Levanger og Verdal Interkommunale Havnevesen gis godkjenning av låneopptak på inntil kr. 10.000.000,- til bygging av dypvannskai. Videre gis godkjenning for opptak av byggelån innenfor kaianleggets totale utbyggingskostnad på kr. 80.000.000,-, med forbehold om finansiering går i orden.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar innstillingen i sak nr. 2/00 fra Levanger og Verdal Interkommunale Havneråd.

 

Vedtak:

 

Levanger og Verdal Interkommunale Havneråd gis godkjenning av låneopptak på inntil kr. 10.000.000,- til bygging av dypvannskai. Videre gis godkjenning for opptak av byggelån innenfor kaianleggets totale utbyggingskostnad på kr. 80.000.000-, med forbehold om finansiering går i orden.

Sak nr.: 0068/00

ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000. FORSLAG VEDTATT OVERSENDT FORMANNSKAPET TIL NÆRMERE VURDERING

Behandling:

 

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 

Formannskapet vedtar at de 3 oversendte forslag går til rådmannen til videre oppfølging.

 

Sak nr.: 0069/00

KOMMUNEDELPLAN STIKLESTAD -99.

Behandling:

 

I forbindelse med Riksantikvarens innsigelse til siste forslag til Kommunedelplan Stiklestad ble det den 27.03.00 holdt meklingsmøte hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag. På møte deltok representanter fra

Ordføreren orienterte fra meklingsmøtet.

Ordføreren framsatte følgende forslag:

" 1.Kommunestyret vedtar punkt 1 innstillingen i sak nr. 152/99 fra hovedutvalget for

landbruk, miljø og teknisk.

2.Formannskapet tar orienteringen fra meklingsmøtet til orientering."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at kommunestyret vedtar punkt 1 i ordførerens forslag. Pkt. 2 i ordførerens forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 

Kommunestyret vedtar planutvalgets forslag til Kommunedelplan for Stiklestad – 99, sist korrigert 07.12.99.


Sak nr.: 0070/00

TALETID VED KOMMUNESTYRETS BEHANDLING AV BUDSJETT OG TILSVARENDE SAKER.

Behandling:

Turid Krizak satte fram slikt forslag:

"Kommunestyret vedtar å opprettholde § 11 i kommunestyrets reglement om begrenset taletid."

 

Jostein Olav Grande satte fram følgende forslag:

"§11 i kommunestyrets reglement endres i trå med skissen til rådmannen i f-sak nr. 70/00.

Ved alternativ votering innstiller formannskapet med 8 mot 2 stemmer på at kommunestyret vedtar forslaget framsatt av Jostein Olav Grande.

 

Vedtak:

 

§11 i kommunestyrets reglement endres i trå med skissen til rådmannen i f-sak nr. 70/00.

 

Sak nr.: 0071/00

GODTGJØRING TIL MEDLEMMER AV SKATTETAKSTNEMNDA OG OVERSKATTETAKSTNE

Behandling:

 

Roy Stangvik anmodet som medlem av skattetakstnemnda om å få fratre under behandlingen av denne sak. Formannskapet imøtekom anmodningen og Roy Stangvik fratrådte.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedta av kommunestyret.

 

Vedtak:

 

  1. Kommunestyret vedtar at medlemmer av skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda gis slik møtegodtgjøring:

Leder: 0,75 promille av ordførerens lønn pr. 01.01.00 - Kr. 298,90 pr. møte.

Medlemmer: 0,50 promille av ordførerens lønn pr. 01.01.00 - Kr. 199,26 pr. møte.

I tillegg ytes ytes erstatning for eventuelt tap i arbeidsinntekt og skyssgodtgjøring i

henhold til gjeldende reglement for kommunene.

2. Møtegodtgjøringen dekkes over post 1.1000.1000.0802.