OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

FORMANNSKAPET

Møte 17.03.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

 

 

Saksliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0049/00 98/04069

SAKSPROTOKOLL: ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ADMINISTRATIV ORGANISASJONSPLAN. NY BEHANDLING

PS 0050/00 99/03417

SAKSPROTOKOLL: INNSTILLING FRA NEDSATT UTVALG TIL Å VURDERE EVENTUELL NEDLEGGELSE AV KOMMUNALE NEMNDER.

PS TEK 0051/00 99/03075

SAKSPROTOKOLL: VERDALSØRA BARNESKOLE - UTVIDELSE AV GARDEROBER

PS 0052/00 00/00507

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV FRA MARS OG UT ÅRET 2000.

PS 0053/00 00/00025

SAKSPROTOKOLL: VENNSKAPSFORBINDELSE - ABJA KOMMUNE I ESTLAND

PS 0054/00 00/00570

SAKSPROTOKOLL: FORSKRIFT SOM UNNTAR PRODUKT- OG PRISOPPLYSN... FRA REKLAMEFORBUDET NÅR OPPL. GIS SOM GR.L FOR BEST. AV ALKOHOLH. DRIK

PS 0055/00 99/00332

SAKSPROTOKOLL: TILLEGGSSAK. SPØRSMÅL FRA FRP V/ROBERT ERIKSS... OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER SØRGATA SAMEIE

PS 0056/00 00/00123

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER

 

Sak nr.: 0049/00

SAKSPROTOKOLL: ORGANISASJONSUTVIKLING - VERDAL 2000 ADMINISTRATIV ORGANISASJONSPLAN. NY BEHANDLING

Behandling:

Innstilling fra Administrasjonsutvalget og uttalelse fra Arbeidsmiljøutvalget ble utdelt til formannskapets medlemmer.

Ordføreren satte fram slikt forslag:

"Formannskapet er positive til de krav og forutsetninger som ligger til grunn for den administrative omorganisering som rådmannen foreslår. Formannskapet slutter seg til rådmannens innstilling med følgende endringer:

 1. Som rådmannens innstilling.
 2. Avdelingsstruktur som framlagt med følgende endring:
 1. Innen 01.01.2001 overføres tiltak funksjonshemmede til pleie og omsorgsdistriktene og integreres med de øvrige tjenestene innen institusjon og hjemmebasert omsorg.

b. Innen 01.01.2001 slås avdeling for sosiale tjenester og helsestasjon sammen slik at avdelingen resultatenheten får en mer hensiktsmessig størrelse samt bedre samkjøring av tjenestene.

Helse- og sosialetaten får da fire avdelinger/resultatenheter.

 1. Som rådmannens innstilling.
 2. Som rådmannens innstilling.
 3. Formannskapet vil understreke viktigheten av at alle endringer skjer i tråd med intensjonene i Hovedavtalen og har tillit til at rådmannen følger opp dette."

Fremskrittspartiet v/Robert Eriksson satte fram følgende 2 forslag:

Forslag 1:

"Nytt strekpunkt 2.

Avdelingsstrukturen innen Helse- og sosial organiseres slik:

Forslag 2:

"Nytt punkt 5.

 1. Det nedsettes et Ad-hoc utvalg som vurderer konkurranseutsetting der følgende prinsipp legges til grunn:
 1. Det bes om at konkurranseutsetting vurderes innen følgende områder:

Knut Tveita satte fram følgende 2 forslag:

"Forslag 1.

Verdal kommune opprettholder fire etater som i dag. Det vil si at kulturetaten ikke slås sammen med annen etat.

Forslag 2.

For å opprettholde en så rasjonell og god organisasjon som mulig, og der alle ressurser, personellmessige som økonomiske blir utnyttet mest hensiktsmessig, omorganiseres ikke pleie- og omsorgsavdelingen, men består som i dag med egen pleie- og omsorgsleder som øverste leder."

Saken ble deretter tatt opp til votering. Votering ble foretatt i slik rekkefølge og med følgende resultat:

 1. Fremskrittspartiets forslag nytt pkt. 2.
  Det ble votert over hvert strekpunkt, der strekpunkt 1, 2, 3 og 4 ble forkastet med 10 mot 1 stemme, mens strekpunkt 5 ble forkastet med 9 mot 2 stemmer.
 2. Fremskrittspartiets forslag nytt pkt. 5.
  a. Forslaget forkastet med 9 mot 2 stemmer.
  b. Forslaget forkastet med 9 mot 2 stemmer.
 3. Knut Tveitas forslag 1.
  Forslaget forkastet med 8 mot 3 stemmer.
 4. Knut Tveitas forslag 2.
  Forslaget forkastet med 9 mot 2 stemmer.
 5. APs forslag punktvis.
  Pkt. 1. (Lik pkt. 1 i rådmannens tilråding) Vedtatt med 8 mot 3 stemmer.
  Pkt. 2 a. Vedtatt med 10 mot 1 stemme. Pkt. 2 b. Enstemmig vedtatt.
  Pkt. 3. (Lik pkt. 3 i rådmannens tilråding). Enstemmig vedtatt.
  Pkt. 4. (Lik pkt. 4 i rådmannens tilråding). Enstemmig vedtatt.
  Pkt. 5. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende overordnet administrativ organisasjonsstruktur:

1. En etatsstruktur bestående av 3 etater.

Ny etatsstruktur iverksettes senest 01.01.2001.

2. Kommunestyret vedtar avdelingsstruktur som framlagt med følgende endringer:

 1. Innen 01.01.2001 overføres tiltak funksjonshemmede til pleie og omsorgsdistriktene og integreres med de øvrige tjenestene innen institusjon og hjemmebasert omsorg.
 2. Innen 01.01.2001 slås avdeling for sosiale tjenester og helsestasjon sammen slik at avdelingen resultatenheten får en mer hensiktsmessig størrelse samt bedre samkjøring av tjenestene.

  Helse- og sosialetaten får da fire avdelinger/resultatenheter.

3. Kommunestyret slutter seg til stab/støttefunksjoner som framlagt.

 1. Kommunestyret gir rådmannen gis fullmakt til å gå videre med å tilpasse detaljene i ny struktur.
 2. Kommunestyret vil understreke viktigheten av at alle endringer skjer i tråd med intensjonene i Hovedavtalen og har tillit til at rådmannen følger opp dette.

Sak nr.: 0050/00

SAKSPROTOKOLL: INNSTILLING FRA NEDSATT UTVALG TIL Å VURDERE EVENTUELL NEDLEGGELSE AV KOMMUNALE NEMNDER.

Behandling:

Ordføreren opplyste at "det faste utvalg for plansaker" skulle vært oppført under lovbestemte utvalg i innstillingen. Ved en feil er dette blitt utelatt.

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag:

Endring av pkt. 1 i rådmannens forslag om reduksjon av dokumenter til folkevalgte:

"Hovedutskrifter etter møter i hovedutvalgene, administrasjons- og arbeidsmiljøutvalget, formannskapet og kommunestyret gjøres tilgjengelig for de ulike medlemmer ved at de fremlegges i påfølgende møte."

Endring i pkt. 3 i rådmannens forslag om reduksjon om dokumenter til folkevalgte:

"Alle adekvate opplysninger og vedlegg skal tilsendes medlemmene sammen med møteinnkalling."

Forslaget om endring av pkt. 1 ble ved votering enstemmig vedtatt, mens forslaget om endring av pkt. 3 ble vedtatt med 8 mot 3 stemmer.

For øvrig ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar utvalgets innstilling og rådmannens forslag til reduksjon av

dokumenter til folkevalgte med den endring som er vedtatt av formannskapet.

Sak nr.: 0051/00

SAKSPROTOKOLL: VERDALSØRA BARNESKOLE - UTVIDELSE AV GARDEROBER

Behandling:

FRP v/Robert Eriksson satte fram følgende forslag:

"Saken utsettes og oversendes Plan- og Byggekomiteen til ny behandling."

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og oversendes Plan- og Byggekomiteen til ny behandling

Sak nr.: 0052/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM PERMISJON FRA KOMMUNALE VERV FRA MARS OG UT ÅRET 2000.

Behandling:

Ordføreren foreslo Turid Nordli som fast medlem i hovedutvalg for kultur i Rolf Rotmos permisjonsperiode.

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at pkt. 1 i tilrådinga og ordførerens forslag vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Rolf Rotmo om permisjon som medlem og

nestleder i hovedutvalget for kultur og som varamedlem til kommunestyret fra mars og ut året 2000.

2. Kommunestyret oppnevner Turid Nordli som fast medlem i hovedutvalget i permisjonsperioden. APs gruppe vil i kommunestyrets møte 27.03.00 fremme forslag på ny nestleder i hovedutvalg for kultur.

Sak nr.: 0053/00

SAKSPROTOKOLL: VENNSKAPSFORBINDELSE - ABJA KOMMUNE I ESTLAND

Behandling:

Ordføreren satte fram følgende forslag:

"Formannskapet finner ikke å ville utvide antall vennskapskommuner. Ordføreren gis fullmakt til å besvare henvendelsen."

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet finner ikke å ville utvide antall vennskapskommuner. Ordføreren gis fullmakt til å besvare henvendelsen.

Sak nr.: 0054/00

SAKSPROTOKOLL: FORSKRIFT SOM UNNTAR PRODUKT- OG PRISOPPLYSN... FRA REKLAMEFORBUDET NÅR OPPL. GIS SOM GR.L FOR BEST. AV ALKOHOLH. DRIK

Behandling:

Ordføreren foreslo at det ikke avgis noen uttalelse fra kommunens side til det tilsendte høringsnotat med utkast til ny 9-3 i Forskrift av 11. desember 1999 om omsetning av alkoholholdig drikk.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det avgis ikke noen uttalelse fra Verdal kommune til det tilsendte høringsnotat med utkast til ny 9-3 i Forskrift av 11. desember 1999 om omsetning av alkoholholdig drikk.

Sak nr.: 0055/00

SAKSPROTOKOLL: TILLEGGSSAK. SPØRSMÅL FRA FRP V/ROBERT ERIKSS... OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER SØRGATA SAMEIE

Behandling:

Det ble framlagt følgende dokumenter:

Ordføreren besvarte de framsatte spørsmål slik:

Spørsmål 1.

På grunn av endringer av saksframlegget ble de to vedleggene oversett.

Spørsmål 2.

Vi har fulgt gjeldende forskrift vedtatt av Verdal kommunestyre.

Spørsmål 3.

Ny revidert rammeforskrift er nå ute til høring. Ny rammeforskrift forventes vedtatt sentralt høsten 2000. Vurdering av lokal forskrift vil bli gjort når sentrale forskrifter foreligger. Dette vil tidligst skje høst/vinter 2000/2001.

Robert Eriksson anmodet om at den tidligere klagesak ble opptatt til ny behandling, men dette ble avvist av ordføreren som anså klagebehandlingen av saken som avsluttet.

Vedtak:

Sak nr.: 0056/00

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER

Behandling:

 1. Plassering av småbåthavn.
  Bjørn Iversen opplyste at det er tenkt avholdt et åpent møte angående framtidig plassering av småbåthavn.
 2. Foreløpig opplegg for formannskapets studietur til Holsterbro i Danmark.
  Det ble framlagt forslag til program. Det framkom ingen vesentlige merknader til opplegget for turen. Formannskapet ber administrasjonen arbeide videre med saken.
 3. Besøk fra Nord-Trøndelag fylkeskommune 28. mars.
  Ordføreren ønsket en avklaring om hvem som skal være med på møte fra det politiske nivå samt innspill om saker som ønskes tatt opp. Formannskapet vedtar at ordføreren, Thor Bertil Granum og Jostein Olav Grande skal være med på møtet.

Vedtak: