OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

FORMANNSKAPET

Møte 02.03.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

Sakliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0036/00 00/00023

SAKSPROTOKOLL: ORGANISERING AV LIKNINGSFORVALTNINGEN - HØRING

PS 0037/00 99/02187

SAKSPROTOKOLL: VERDAL BOLIGBYGGELAG: KJØP AV TILLEGGSA... OG 19/574

PS 0038/00 98/01725

SAKSPROTOKOLL: OPPNEVNING AV KOMMUNAL REPRESENTANT OG VARAREPRESENATNT TIL STYRET FOR IBAS.

PS 0039/00 00/00449

SAKSPROTOKOLL: NY LOV OM ENDRING I KOMMUNE- OG FYLKESIN... - HØRING

PS 0040/00 00/00366

SAKSPROTOKOLL: ETABLERERPRØVEN - SERVERINGSLOVEN

PS 0041/00 99/00332

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER SØRGATA SAMEIE

PS 0042/00 99/03013

SAKSPROTOKOLL: ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBET... FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV

PS 0043/00 00/00464

SAKSPROTOKOLL: MØTEGODTGJØRELSE FOR UTVALG I FORBINDELSE MED... AV TUSENÅRSSKIFTET OG FRAMTIDIG LOKALISERING AV VERDAL BIBLIOTEK.

PS 0044/00 00/00405

SAKSPROTOKOLL: KASSEKREDITTLÅN 2000

PS 0045/00 00/00455

SAKSPROTOKOLL: ÅRSRAPPORT 1999

PS 0046/00 99/00001

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT ÅR 2000 FYLKESMANNENS GODKJENNING

PS 0047/00 00/00471

SAKSPROTOKOLL: VALG AV POLITISKE REPRESENTANTER T... INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTTFORURENSNING 2000 - 2002

PS 0048/00 00/00123

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER

 

Sak nr.: 0036/00

SAKSPROTOKOLL: ORGANISERING AV LIKNINGSFORVALTNINGEN - HØRING

Behandling:

Fylkesskattesjef Tor Arne Johnsen og informasjonsmedarbeider Oddvar Auran orienterte om det pågående arbeidet med organisering av likningsetaten.

Robert Eriksson satte fram slikt forslag:

"Det tidligere nedsatte utvalg anmodes om å avgi høringsuttalelse på vegne av Verdal kommune innen fristens utløp".

Ved votering ble det framsatte forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det tidligere nedsatte utvalg anmodes om å avgi høringsuttalelse på vegne av Verdal kommune innen fristens utløp .

Sak nr.: 0037/00

SAKSPROTOKOLL: VERDAL BOLIGBYGGELAG: KJØP AV TILLEGGSA... OG 19/574

Behandling:

Ordføreren opplyste at det er gitt tilbud til Verdal Boligbyggelag i henhold til alternativ 3 i saksframlegget.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken legges med dette fram for formannskapet til orientering.

Sak nr.: 0038/00

SAKSPROTOKOLL: OPPNEVNING AV KOMMUNAL REPRESENTANT OG VARAREPRESENATNT TIL STYRET FOR IBAS.

Behandling:

Ordføreren foreslo Baard Skjørholm som kommunalt medlem i styret for IBAS. Trude Holm foreslo Jostein Olav Grande som personlig varamedlem for Baard Skjørholm.

Ved votering ble de framsatte forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet oppnevner Baard Skjørholm som medlem og med Jostein Olav Grande som personlig varamedlem til styret for IBAS.

Sak nr.: 0039/00

SAKSPROTOKOLL: NY LOV OM ENDRING I KOMMUNE- OG FYLKESIN... - HØRING

Behandling:

Ordføreren foreslo at det ikke avgis noen uttalelse fra kommunen til ny lov om endring i kommune- og fylkesinndeling.

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det avgis ikke noen uttalelse fra Verdal kommune til ny lov om endring i kommune- og fylkesinndeling.

Sak nr.: 0040/00

SAKSPROTOKOLL: ETABLERERPRØVEN - SERVERINGSLOVEN

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet vedtar at den praktiske gjennomføringen av etablererprøven for styrer av serveringssted tillegges kommunens kontrollutvalg for alkoholsaker.

Sak nr.: 0041/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM REDUKSJON AV KOMMUNALE AVGIFTER SØRGATA SAMEIE

Behandling:

Arne Holan, Jostein Dahle og Brit Fredriksen fratrådte som inhabile da de deltok ved behandling av saken i hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vedtaket i hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk i møte 25.03.99 i sak

nr. 31/99 opprettholdes.

Vedtaket kan ikke påklages.

Sak nr.: 0042/00

SAKSPROTOKOLL: ØKONOMISK DEKNING AV FORELDREBET... FUNKSJONSHEMMEDE BARN MED STORT BISTANDSBEHOV

Behandling:

Helse- og sosialsjefen orienterte og besvarte spørsmål i tilknytning til saken.

Trude Holm foreslo at saken utsettes og oversendes hovedutvalget for undervisning til behandling.

Turid Krizak satte fram slikt forslag:

"Kommunestyret opprettholder vedtak i kommunestyresak 99/91 Betalingsordninger i barnehager i Verdal".

Ved votering ble Trude Holms utsettelsesforslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og oversendes hovedutvalget for undervisning til behandling før behandling i formannskapet og kommunestyret.

Sak nr.: 0043/00

SAKSPROTOKOLL: MØTEGODTGJØRELSE FOR UTVALG I FORBINDELSE MED... AV TUSENÅRSSKIFTET OG FRAMTIDIG LOKALISERING AV VERDAL BIBLIOTEK.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Leder og medlemmer i utvalgene i forbindelse med markering av tusenårsskiftet og framtidig lokalisering av bibliotek tilstås møtegodtgjørelse, etter pkt. 5.4 i "Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår" for utvalgsmøter og møteaktivitet ellers i den sammenheng.

Sak nr.: 0044/00

SAKSPROTOKOLL: KASSEKREDITTLÅN 2000

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Det tas opp inntil 15 mill. kroner i kassekreditt i Sparebank 1 – Midt-Norge, avd. Verdal.

Vilkårene er fastsatt gjennom bankavtalen.

Sak nr.: 0045/00

SAKSPROTOKOLL: ÅRSRAPPORT 1999

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar rådmannens årsrapport for 1999 til etterretning.

Sak nr.: 0046/00

SAKSPROTOKOLL: BUDSJETT ÅR 2000 FYLKESMANNENS GODKJENNING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar fylkesmannens brev om kommunens budsjett for år 2000 til orientering.

Sak nr.: 0047/00

SAKSPROTOKOLL: VALG AV POLITISKE REPRESENTANTER T... INTERKOMMUNALE UTVALG MOT AKUTTFORURENSNING 2000 - 2002

Behandling:

Thor Bertil Granum satte fram slikt forslag:

"Ordføreren velges som Verdal kommunes representant til Inntrøndelag Interkommunale utvalg Mot Akuttforurensning 2000-2002."

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at forslaget vedtas av kommunestyret.

Vedtak:

Ordføreren velges som Verdal kommunes representant til Inntrøndelag Interkommunale utvalg Mot Akuttforurensning 2000-2002.

Sak nr.: 0048/00

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER

Behandling:

 1. Sak vedr. "Tidsforbruk i kommunestyrets møter".
  Robert Eriksson ba om at denne saken snarest blir framlagt på nytt til politisk behandling. Ordfører/rådmann opplyste at dette vil bli gjort.
 2. Prosjekt vedr. aldersdements.
  Trude Holm spurte om kommunen har fått noen invitasjon til å delta i et slikt prosjekt. Rådmannen opplyste at han vil undersøke om kommunen har fått tilbud om å delta.
 3. Besøk av fylkesordfører, fylkesrådmann og etatslederne.
  Rådmannen opplyste at nevnte personer vil besøke Verdal kommune den 28. mars. Rådmannen ønsker innspill fra formannskapets medlemmer om saker som ønskes tatt opp.
 4. Økonomiseminar relatert til økonomiplanen for formannskapets medlemmer.
  Rådmannen opplyste at administrasjonen arbeider med opplegget for seminaret. Rådmannen ber om innspill om temaer som ønskes tatt opp på møte.
 5. Flytting av formannskapsmøte.
  På grunn av møtekollisjon for ordfører og rådmann utgår formannskapsmøte 16. mars. Møtet avholdes fredag 17. mars.
 6. Kunngjøring av legestillinger.
  Rådmannen opplyste at 2 legestillinger er lyst ledige og at det i alt har meldt seg 7 søkere.
 7. Nedsetting av diverse prosjektgrupper.
  Rådmannen opplyste at det er nedsatt administrative prosjektgrupper vedr.:
  * Fellesareal på Stekke.
  * Samordning av diverse tjenester i rådhuset.
  * Framtidig kostforsyning i Verdal kommune.
  * Plan for psykisk helse 2000-2003.

Vedtak: