OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

FORMANNSKAPET

Møte 10.02.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

 

 

Saksliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0024/00 00/00109 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000

/ /

PS 0026/00 00/00119 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING . HOLMEN GÅRD I VUKU.

PS 0027/00 98/03213 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNENS NÆRINGSFOND - ÅRSRAPPORT 1999.

PS 0028/00 99/00154 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: ALMINNELIG EIENDOMSSKATT

PS 0029/00 99/02861 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: GODTGJØRING TIL FJELLSTYRETS MEDLEMMER FOR PERIODEN 2000 - 2003.

PS 0030/00 98/02567 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERING OM ARBEIDET MED NATURFO... FJELLOMRÅDET LIERNE - VERDAL.

PS 0031/00 00/00294 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅDS BUDSJETT FOR 2000

PS 0032/00 98/01725 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: REPRESENTANT FOR VERDAL KOMMUNE I STYRET FOR INNHERRED BO-AKTIVITETS-OG SERVICESENTER.(IBAS)

PS TEK 0033/00 99/01081 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: OMSORGSBOLIGER STEKKE: KOMMMUNAL BYGGING

PS 0034/00 98/05246 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: ARBEIDSAVTALE FOR RÅDMENN

PS 0035/00 00/00123 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET - 2000

 

Sak nr.: 0024/00

SAKSPROTOKOLL: OPPFØLGING HELHETLIG PLEIE- OG OMSORGSPLAN 2000

Behandling:

SP v/Jostein Grande satte fram slikt forslag til nytt pkt. 4:

" Formannskapet ber rådmannen utrede en etablering av tilbud til eldre plassert på Grand

Canaria i samarbeid med Leksvik kommune og evt. andre kommuner på Innherred".

Det ble votert punktvis over hovedutvalgets innstilling, der pkt. 1, 2 og 3 ble enstemmig vedtatt. Deretter ble SPís forslag til punkt 4 forkastet med 6 mot 5 stemmer.

Vedtak:

  1. Rådmannen gis fullmakt til å engasjere ekstern konsulent til å utrede driftskostnader ved ulike utbyggingsalternativer med sykehjem/bofellesskap i Vuku. Utgiftene belastes post 05000 2530 2300 5150.
  2. Rådmannen gis fullmakt til å igangsette forprosjekt ved Ørmelen Bo- og Helsetun som omfatter 18 sykehjemsplasser og 15 omsorgsboliger. Utgiftene belastes post 05000 2530 2300 5150.
  3. En plan for utbygging av de omsorgsboliger som i helhetlig plan for pleie- og omsorgstjenesten er tidfestet til 2002 og 2003, legges fram til behandling innen 1.1.2001.

Sak nr.: /

 

Behandling:

Bjørn Iversen satte fram følgende forslag:

" Råbudsjettforslaget legges fram som i dag".

Ordføreren fremsatte slikt forslag i stedet for strekpunkt 6, 7 og 8:

" Den politiske behandlingen av Økonomiplanen skjer i løpet av september".

Ved votering ble ordførerens forslag vedtatt med 9 mot 2 stemmer.

De øvrige strekpunkt ble enstemmig vedtatt.

Deretter ble Iversenís forslag forkastet med 9 mot 2 stemmer.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar følgende behandlingsprosedyre for Økonomiplan 2001-2004 og Budsjett 2001:

Som følge av formannskapets innstilling endres den vedtatte møteplan slik:

Administrasjonsutvalget/Arbeidsmiljøutvalget:

Behandler Økonomiplanen i møte Tirsdag 29. august.

Hovedutvalgene:

Behandler Økonomiplanen i møte onsdag 30. august.

Formannskapet:

Behandler Økonomiplanen i møte torsdag 7. september.

Følgende møter utgår:

Administrasjonstuvalgets møte 6. september.

Hovedutvalgenes møter 7. september.

Formannskapets møte 14. september.

Sak nr.: 0026/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING . HOLMEN GÅRD I VUKU.

Behandling:

Det ble framlagt uttalelse fra Lensmannen i Verdal. På bakgrunn av lensmannens uttalelse foreslo ordføreren at tilrådingen får slik ordlyd:

" 1. Storebrand ASA v/Henning Stordal innvilges bevilling for å drive serveringsvirksomhet

ved Holmen Gård i Vuku.

2. Formannskapet godkjenner Ellinor Indahl og Gerd Lefstad som henholdsvis styrer for

serveringsbevillingen og stedfortreder for styreren. ".

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Storebrand ASA v/Henning Stordal innvilges bevilling for å drive serveringsvirksomhet

ved Holmen Gård i Vuku.

2. Formannskapet godkjenner Ellinor Indahl og Gerd Lefstad som henholdsvis styrer for

serveringsbevillingen og stedfortreder for styreren. ".

Sak nr.: 0027/00

SAKSPROTOKOLL: KOMMUNENS NÆRINGSFOND - ÅRSRAPPORT 1999.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet tar meldingen fra tiltaksnemndas arbeidsutvalg til orientering.

Sak nr.: 0028/00

SAKSPROTOKOLL: ALMINNELIG EIENDOMSSKATT

Behandling:

AP v/Bjørn Iversen foreslo at det nedsettes et utvalg på 5 medlemmer for å få avklart en del prinsipper om hva som skal legges til grunn for eiendomsbeskatningen.

Følgende ble foreslått som medlemmer av utvalget:

Ordføreren

Thor Bertil Granum

Ingolf Bengtsen

Jostein Olav Grande

Anne Grete Wold Olsen.

Ved votering ble Iversens forslag enstemmig vedtatt og de foreslåtte medlemmer ble enstemmig valgt.

Vedtak:

  1. Det nedsettes et utvalg på 5 medlemmer for å få avklart en del prinsipper om hva som skal

legges til grunn for eiendomsbeskatningen.

2. Følgende ble oppnevnt som medlemmer av utvalget:

Ordføreren

Thor Bertil Granum

Ingolf Bengtsen

Jostein Olav Grande

Anne Grete Wold Olsen.

3. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne sekretær for utvalget.

Sak nr.: 0029/00

SAKSPROTOKOLL: GODTGJØRING TIL FJELLSTYRETS MEDLEMMER FOR PERIODEN 2000 - 2003.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet på at kommunestyret vedtar tilrådingen.

Vedtak:

Kommunestyret vedtar Fjellstyrets forslag av 26. januar 2000 angående godtgjøring til Fjellstyrets medlemmer for perioden 1. januar 2000 Ė 31. desember 2003.

Sak nr.: 0030/00

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERING OM ARBEIDET MED NATURFO... FJELLOMRÅDET LIERNE - VERDAL.

Behandling:

Fylkesmiljøvernsjef Svein Karlsen og Tor Egil Kaspersen fra miljøvernavdelingen orienterte. Det ble orientert om det arbeidet som hittil har foregått, om planens innhold og om den forestående høringsrunden og sluttbehandling av planen.

Vedtak:

Sak nr.: 0031/00

SAKSPROTOKOLL: VERDAL KIRKELIGE FELLESRÅDS BUDSJETT FOR 2000

Behandling:

AP v/Thor Bertil Granum la fra følgende forslag:

" Søknaden fra Verdal Kirkelige Fellesråd om tilleggsbevilgning på kr. 216.900,- avslås".

Ved votering innstiller formannskapet på at kommunestyret vedtar APís forslag.

Vedtak:

Søknaden fra Verdal Kirkelige Fellesråd om tilleggsbevilgning på kr. 216.900,- avslås.

Sak nr.: 0032/00

SAKSPROTOKOLL: REPRESENTANT FOR VERDAL KOMMUNE I STYRET FOR INNHERRED BO-AKTIVITETS-OG SERVICESENTER.(IBAS)

Behandling:

Det ble framlagt brev av 10.02. d.å. fra Baard Skjørholm.

Ordføreren satte fram slikt forslag:

" Saken utsettes til formannskapets møte 2. mars 2000".

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til formannskapets møte 2. mars 2000.

Sak nr.: 0033/00

SAKSPROTOKOLL: OMSORGSBOLIGER STEKKE: KOMMMUNAL BYGGING

Behandling:

Teknisk sjef orienterte og besvarte spørsmål i tilknytning til saken.

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Verdal formannskap gir prosjektkomiteen i oppdrag å føre kontraktsforhandinger med følgende anbydere:

Grunn og betong Br. Vangstad

Mur og Puss Tor Røli

Smedarbeide Søpstad smed

Aluminium og glass Grøtan

Blikkenslager Langnes og Bakkan

Tømmer/snekker Byggmester Grande

Maling/belegg Enes og Olsen

Branntetting Langnes og Bakken

Sanitær og varme S-rør

Ventilasjon Aircomfort A/S

El-anlegg E. Finstad

Telefonanlegg NTE

Heis Rieber Schindler

Sak nr.: 0034/00

SAKSPROTOKOLL: ARBEIDSAVTALE FOR RÅDMENN

Behandling:

Behandling:

Det ble framlagt brev fra KS for vedlagt arbeidsavtale for rådmann.

Saken ble deretter drøftet av formannskapet som ber ordføreren følge opp saken.

Vedtak:

Sak nr.: 0035/00

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET - 2000

Behandling:

Behandling:

  1. Lotteritilsynet Ė Lokalisering

Arne Holan viste til siste tids presseomtale om denne sak og spurte om det vil bli foretatt seg noe fra kommunens side.

Ordføreren svarte bekreftende på at det vil bli tatt nærmere kontakt om saken.

b) NSB Ė Sikring av jernbaneoverganger

Turid Krizak stilte spørsmål til ordføreren om sikring av jernbaneoverganger i kommunen.

Vedtak: