OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

FORMANNSKAPET

Møte 27.01.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

 

 

Saksliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0014/00 99/00086

SAKSPROTOKOLL: REGIONALT ARKIV. MEDLEMSKAP.

PS 0015/00 99/01995

SAKSPROTOKOLL: FELLES INNKJØPSORDNING LEVANGER/VERDAL KOMMUNER. MATVARER 2000 - 2002.

PS 0016/00 99/03096

SAKSPROTOKOLL: REGNSKAP 1999

PS 0017/00 00/00030

SAKSPROTOKOLL: VARAORDFØRERVERVET. ARBEIDSOPPLEGG. GODTGJØRELSE.

PS 0018/00 98/04816

SAKSPROTOKOLL: KRISEPLAN FOR VERDAL KOMMUNE

PS 0019/00 98/01796

SAKSPROTOKOLL: UTBYGGING VUKU SKOLE

PS 0020/00 98/01725

SAKSPROTOKOLL: REPRESENTANT FOR VERDAL KOMMUNE I ... FOR STIFTELSEN INNHERRED BO- OG AKTIVISTETS- OG SERVICESENTER (IBAS)

PS 0021/00 99/02622

SAKSPROTOKOLL: FRAMTIDIG ORGANISERING AV PLAN- OG BYGGEKOMITEEN.

PS 0022/00 00/00123

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET - 2000

PS 0023/00 98/03698

SAKSPROTOKOLL: REGIONSAMARBEID "FROSTATING" FRA 1998 -

 

Sak nr.: 0014/00

SAKSPROTOKOLL: REGIONALT ARKIV. MEDLEMSKAP.

Behandling:

Ved votering innstiller formannskapet enstemmig på at tilrådinga vedtas av formannskapet.

Vedtak:

Innstilling:

Verdal kommune godkjenner det foreliggende utkast til selskapsavtale og tegner medlemsskap i Regionalt arkiv Innherred IKS fra og med år 2000.

Sak nr.: 0015/00

SAKSPROTOKOLL: FELLES INNKJØPSORDNING LEVANGER/VERDAL KOMMUNER. MATVARER 2000 - 2002.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Som leverandører av matvarer til kommunens institusjoner velges følgende:
 2. Kolonialvarer - NKL-Link, Trondheim

  Kjøtt- og kjøttprodukter - Nær-engros, Levanger

  Fisk- og fiskprodukter - Nær-engros, Levanger

  Frukt og grønnsaker - Sverre Johnsen, Trondheim

  Melk og meieriprodukter - Tine Midt-Norge

 3. Avtalene inngås fra 01.02.00 til 31.12.02 med en opsjon på forlengelse av avtalene med 1 år.

3 Rådmannen får fullmakt til å utforme endelig avtaletekst og underskrive avtalene.

Sak nr.: 0016/00

SAKSPROTOKOLL: REGNSKAP 1999

Behandling:

Økonomisjefen og etatslederne orienterte og besvarte spørsmål i tilknytning til saken.

Vedtak:

Formannskapet tar rådmannens gjennomgang av regnskapsresultatet for 1999 til orientering.

Sak nr.: 0017/00

SAKSPROTOKOLL: VARAORDFØRERVERVET. ARBEIDSOPPLEGG. GODTGJØRELSE.

Behandling:

Bjørn Iversen anmodet om å bli fritatt ved behandling av saken.

Formannskapet imøtekom anmodningen og Bjørn Iversen fratrådte.

Ordføreren satte fram følgende forslag:

"Varaordføreren frikjøpes i 20 % av sin nåværende stilling ved Inderøy vg. skole for å drive med kommunale oppgaver.

Varaordføreren beholder sin særskilte godtgjørelse på 13 %.

Fravær ut over dette refunderes i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgiften ved frikjøp refunderes Inderøy vg. skole etter regning og belastes post 1.1000.1000.0803 Tapt arbeidsfortjeneste.

Ordningen trer i kraft fra 01.02.2000."

FRP v/Roy Stangvik satte fram slikt forslag:

"Varaordfører Bjørn Iversen tilstås en godtgjørelse på årsbasis tilsvarende 30 % av ordførerens godtgjøring.

Varaordførerens særskilte godtgjørelse på 13 % opphører.

Varaordfører avklarer selv sitt forhold til Inderøy videregående skole i forbindelse med denne ordning.

Inderøy videregående skole tilstås ingen refusjoner i forbindelse med varaordførerens fravær.

Det forutsettes at varaordføreren tilpasser oppgavene innenfor de gitte rammer og ikke tilstås verken fast- eller møtegodtgjørelse som leder for eller medlem a utvalg, råd og nemnder eller tapt arbeidsfortjeneste."

SV v/Turid Krizak satte fram følgende forslag:

"Saken utsettes i påvente av gjennomgang av OU-prossessen."

Det ble først votert over SVís utsettelsesforslag som ble forkastet med 10 mot 1 stemme.

Videre ble det votert over FRPís forslag som ble forkastet med 10 mot 1 stemme.

Til slutt innstiller formannskapet med 10 mot 1 stemme på at kommunestyret vedtar ordførerens forslag.

 

Vedtak:

Varaordføreren frikjøpes i 20% av sin nåværende stilling ved Inderøy vg. skole for å drive med kommunale oppgaver.

Varaordføreren beholder sin særskilte godtgjørelse på 13%.

Fravær ut over dette refunderes i samsvar med gjeldende bestemmelser.

Utgiften ved frikjøp refunderes Inderøy vg. skole etter regning og belastes post 1.1000.1000.0803 Tapt arbeidsfortjeneste.

Ordningen trer i kraft fra 01.02.2000.

Sak nr.: 0018/00

SAKSPROTOKOLL: KRISEPLAN FOR VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble Beredskapsrådets innstilling enstemmig vedtatt.

Vedtak:

De framlagte risiko- og sårbarhetsanalyser for brann ved institusjon og transportuhell tas til orientering og vedlegges kommunens kriseplan.

Sak nr.: 0019/00

SAKSPROTOKOLL: UTBYGGING VUKU SKOLE

Behandling:

Ved votering ble Plan- og byggekomiteens innstilling i sak 14/99 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Byggekomiteen mener det er nødvendig med en ny gjennomgang av rammene for utbygging av ungdomsskolene i kommunen.
 2. Skoleadministrasjonen og Hovedutvalg for undervisning bes foreta en total gjennomgang av investeringsbehovet ved begge ungdomsskolene og fremme forslag til nye rammer for både nybygg og rehabilitering.
 3. Saken oversendes skoleetaten for videre behandling.

Sak nr.: 0020/00

SAKSPROTOKOLL: REPRESENTANT FOR VERDAL KOMMUNE I ... FOR STIFTELSEN INNHERRED BO- OG AKTIVISTETS- OG SERVICESENTER (IBAS)

Behandling:

Turid Krizak fratrådte som inhabil under behandlingen av saken.

Ordføreren satte fram slikt forslag

:

"1. Formannskapet imøtekommer søknaden fra Turid Krizak om fritak for å

være kommunens representant i styret for IBAS for resten av valgperioden.

  1. Formannskapet forutsetter at Bård Skjørholm tiltrer styret som fast medlem som varamedlem for Turid Krizak."

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Formannskapet imøtekommer søknaden fra Turid Krizak om fritak for å være
 2. kommunens representant i styret for IBAS for resten av valgperioden.

 3. Formannskapet forutsetter at Bård Skjørholm tiltrer styret som fast medlem

som varamedlem for Turid Krizak.

Sak nr.: 0021/00

SAKSPROTOKOLL: FRAMTIDIG ORGANISERING AV PLAN- OG BYGGEKOMITEEN.

Behandling:

Teknisk sjef orienterte og besvarte spørsmål i tilknytning til saken.

Ved votering ble innstillingen fra hovedutvalget for landbruk, miljø og teknisk enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Instruks for prosjektgrupper som skal fungere som som plan- og byggekomite for kommunale bygg slik det fremgår av saken, vedtas.

2. Ordningen med administrativ organisering av plan- og byggearbeider for kommunale bygg evalueres etter 2 år.

Sak nr.: 0022/00

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET - 2000

Behandling:

Vedtak:

Det ble framlagt forslag fra rådmannen på medlemmer og varamedlemmer til skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda.

Saken ble drøftet av formannskapet som fremmer slik innstilling overfor kommunestyret:

SKATTETAKSTNEMND

3 medlemmer Personlige varamedlemmer

1. Arnold Grytbakk, leder - Kjell Minsaas

2. Inger Marie Skreden Valstad, nestleder - Kari oddfrid Kvernmo

3. Roy Stangvik - Ivar Nonset

 

OVERSKATTETAKSTNEMND

6 medlemmer Personlige varamedlemmer

1. Arne Falkfjell, leder - Magnus Tiller

2. Rolf Olav Olsen, nestleder - Morten Baglo

3. Audun Valstad - Jarle M. Forbord

4. Bjørg Aarnes Ressem - Kjellaug Valstad

5. Marit Kjøllesdal - Hildur Børresen

6. Eli Kluken Moene - Berit Gustad Nessø

Administrasjonen bes underrette medlemmene og varamedlemmene om formannskapets innstilling.

Sak nr.: 0023/00

SAKSPROTOKOLL: REGIONSAMARBEID "FROSTATING" FRA 1998 -

Behandling:

Vedtak:

Ordføreren utdelte til orientering sakliste til Frostatings møte 11.02.2000 på Levanger.

Ordføreren redegjorde om sitt syn på arbeidet i Frostating.

Etter ordførerens redegjørelse, ble saken drøftet. Det framkom bare positive signaler til arbeidet i Frostating som er med på å styrke regionen og den enkelte kommune.

Det ble understreket at det er ønskelig med mer regelmessig og formell tilbakemelding av de saker som blir behandlet i Frostating.