OFFENTLIG HOVEDUTSKRIFT

FORMANNSKAPET

Møte 12.01.00

 

Fraværende :

Varamedlemmer :

Til stede :

Dessuten møtte :

 

 

Saksliste

Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr.

Tittel

PS 0001/00 00/00023 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: ORGANISERING AV LIKNINGSFORVALTNINGEN - HØRING

PS 0002/00 00/00030 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: VARAORDFØRERVERVET. FRIKJØP I 20% STILLING.

PS 0003/00 99/03419 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: FORSLAG ANGÅENDE BARNEHAGER FRAMSATT AV SV UNDER BUDSJETTBEHANDLINGEN.

PS 0004/00 99/00001 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: DETALJBUDSJETT 2000 - SENTRALADMINISTRASJONEN

PS 0005/00 99/00154 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT PÅ "VERKER OG BRUK" VEDTEKTER.

PS 0006/00 99/03166 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

PS 0007/00 99/03244 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: RESTAURANT PICCOLA ITALIA A/S. SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING.

PS 0008/00 99/03415 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: INNVILGELSE AV SKJENKEBEVILLINGER DRØFTET OPP MOT INTENSJONEN I DEN NYE TILTAKSPLANEN MOT RUS

PS 0009/00 99/03417 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: VURDERING AV NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR EVT. NEDLEGGELSE.

PS 0010/00 99/03418 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: UTARBEIDING AV BARNE- OG UNGDOMSPLAN

PS 0011/00 99/02618 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD ETTERGIVELSE SKATT *******************************************************************

PS 0012/00 99/03227 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV RESTSKATT 97/98 *******************************************************************

PS 0013/00 00/00123 Innstilling vedtatt

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET - 2000

 

Sak nr.: 0001/00

SAKSPROTOKOLL: ORGANISERING AV LIKNINGSFORVALTNINGEN - HØRING

Behandling:

Følgende dokumenter ble utdelt til formannskapets medlemmer:

- Brev av 06.01.2000 m/vedlegg fra kommunekassereren til rådmann.

AP v/Bjørn Iversen satte fram følgende forslag:

" 1. Det nedsettes et utvalg på 3 medlemmer til å gjennomgå utredningene og som gis fullmakt

til å avgi høringsuttalelse på vegne av Verdal kommune.

2. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne sekretær for utvalget. "

Ved votering ble APs forslag enstemmig vedtatt.

Videre vedtok formannskapet enstemmig at utvalget gis slik sammensetning:

Thor Bertil Granum

Olav Røhmesmo

Arne Holan

Vedtak:

 1. Det nedsettes et utvalg på 3 medlemmer til å gjennomgå utredningene og som gis fullmakt til å avgi høringsuttalelse på vegne av Verdal kommune.

Som medlemmer i utvalget oppnevnes:

Thor Bertil Granum

Olav Røhmesmo

Arne Holan

2. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne sekretær for utvalget.

Sak nr.: 0002/00

SAKSPROTOKOLL: VARAORDFØRERVERVET. FRIKJØP I 20% STILLING.

Behandling:

Bjørn Iversen anmodet om å bli fritatt ved behandlingen av denne sak.

Formannskapet imøtekom anmodningen og Bjørn Iversen fratrådte.

SV v/Turid Krizak satte fram følgende forslag:

" Saken utsettes og legges fram på nytt i formannskapets møte 27. januar d.å.

Administrasjonen bes vurdere alternativer som framkom under formannskapets drøfting av saken. "

Ved votering ble utsettelsesforslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes og legges fram på nytt i formannskapets møte 27. januar d.å.

Administrasjonen bes vurdere alternativer som framkom under formannskapets drøfting av saken.

Sak nr.: 0003/00

SAKSPROTOKOLL: FORSLAG ANGÅENDE BARNEHAGER FRAMSATT AV SV UNDER BUDSJETTBEHANDLINGEN.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Forslaget fra SV angående barnehager framsatt under kommunestyrets behandling av

budsjettet for år 2000 oversendes hovedutvalget for undervisning til videre utredning

og behandling.

Sak nr.: 0004/00

SAKSPROTOKOLL: DETALJBUDSJETT 2000 - SENTRALADMINISTRASJONEN

Behandling:

Det ble utdelt brev, datert 4. juni d.å. fra Bedriftshelsetjenesten (unntatt fra off.het

Off.lovens 6-2a).

Vedtak:

Formannskapet slutter seg til rådmannens forslag til detaljbudsjett for sentraladministrasjonens ansvarsområde.

Sak nr.: 0005/00

SAKSPROTOKOLL: EIENDOMSSKATT PÅ "VERKER OG BRUK" VEDTEKTER.

Behandling:

FRP v/Roy Stangvik foreslo at punkt 2 i tilrådingen endres og gis slik ordlyd:

" Eiendomsskattetaksten settes til 50% av omsetningsverdien".

 

AP v/Bjørn Iversen satte fram slikt forslag til endring av pkt. 4 i tilrådingen:

" Rådmannen gis fullmakt til å fremme forslag overfor kommunestyret på medlemmer og

varamedlemmer i skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda samt leder og nestleder i de

samme nemnder. "

Saken ble tatt opp til votering. Formannskapet voterte punktvis over tilrådingen med slikt resultat:

Pkt. 1 Enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom FRPs forslag og pkt. 2 i tilrådingen, ble tilrådingen vedtatt med 8 mot 2 stemmer.

Pkt. 3 Enstemmig vedtatt.

Ved alternativ votering mellom pkt. 4 i tilrådingen og APs forslag, ble APs forslag enstemmig vedtatt.

Pkt. 5 Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Kommunestyret vedtar utkast til vedtekter datert 30.12.1999.
 2. Eiendomsskattetaksten settes til ca. av omsetningsverdien.
 3. Eiendomsskatten som ifølge vedtektene skal betales i 2 terminer forfaller for år 2000 til betaling med forfall 20. august og 20. oktober.
 4. Rådmannen gis fullmakt til å fremme forslag overfor kommunestyret på medlemmer

og varamedlemmer i skattetakstnemnda og overskattetakstnemnda samt leder og

nestleder i de samme nemnder.

5. Skattetakstnemnda trer i funksjon straks.

Skattetakstnemnda må ha gjennomført de nødvendige takster i god tid før utgangen av

juni år 2000.

Sak nr.: 0006/00

SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Veita Restaurant & Pub A/S v/Najah Fahni El-Khatib innvilges serveringsbevilling som omsøkt.
 2. Formannskapet godkjenner Monica Andersen Granås og Andre Snekkerhaugen som

henholdsvis styrer for virksomheten og stedfortreder for styreren.

Sak nr.: 0007/00

SAKSPROTOKOLL: RESTAURANT PICCOLA ITALIA A/S. SØKNAD OM SERVERINGSBEVILLING.

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Restaurant Piccolo Italia A/S godkjennes som bevillingsinnehaver og gis bevilling for å
 2. drive serveringsvirksomhet i restaurantens lokaler i "Woxholtgården" i Nordgata 22 på

  Verdalsøra.

  Det forutsettes at virksomheten ikke starter opp før endelig godkjenning foreligger fra

  Næringsmiddeltilsynet i Sør-Innherred.

 3. Formannskapet godkjenner Ømer Argin og Fidian Argin som henholdsvis styrer for

serveringsvirksomheten og stedfortreder for styreren.

Sak nr.: 0008/00

SAKSPROTOKOLL: INNVILGELSE AV SKJENKEBEVILLINGER DRØFTET OPP MOT INTENSJONEN I DEN NYE TILTAKSPLANEN MOT RUS

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Formannskapet vedtar at forslaget oversendes hovedutvalget for helse, sosial, pleie og omsorg til vurdering/videre oppfølging.

Sak nr.: 0009/00

SAKSPROTOKOLL: VURDERING AV NEMNDER, RÅD OG UTVALG FOR EVT. NEDLEGGELSE.

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Formannskapet nedsetter et politisk utvalg på 3-5 medlemmer til å foreta den vurdering som kommunestyret har bedt om med hensyn til nedleggelse av kommunale nemnder,
 2. råd og utvalg.

  Følgende oppnevnes som medlemmer av utvalget:

  Ordføreren

  Bjørn Aarstad

  Tomas Hallem

  Roy Stangvik

  Terje Skjevik

 3. Rådmannen gis fullmakt til å oppnevne sekretær for utvalget.
 4. Utvalgets innstilling blir å legge fram til behandling samtidig som sak vedr. administrativ

organisering legges fram til behandling.

Sak nr.: 0010/00

SAKSPROTOKOLL: UTARBEIDING AV BARNE- OG UNGDOMSPLAN

Behandling:

Ved votering ble tilrådingen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

SVs forslag angående barne-og ungdomsplan ( framsatt under kommunestyrets behandling av budsjettet for år 2000) oversendes hovedutvalget for kultur til nærmere utredning.

Sak PS 0011/00

 

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: SØKNAD ETTERGIVELSE SKATT

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. 6 - Unntak på grunn av dokumentets innhold

 

Vedtak:

Skattekravet fastholdes.

Sak PS 0012/00

 

Sakstittel: SAKSPROTOKOLL: SØKNAD OM ETTERGIVELSE AV RESTSKATT 97/98

Gradering: B - Unntatt offentlighet

Hjemmel: Off.l. 6 - Unntak på grunn av dokumentets innhold

 

Vedtak:

Etter vurdering av de foreliggende opplysninger finner en ikke at vilkårene er tilstede for at betingelsene i skattebetalingslovens 41.1. er tilstede slik at skattekravet kan ettergis.

Skattekravet fastholdes.

Saken sendes formannskapet til endelig avgjørelse.

Sak nr.: 0013/00

SAKSPROTOKOLL: ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET - 2000

Behandling:

 1. Tommen Gram Etablering i Verdal
 2. Rådmannen redegjorde fra et møte med bedriftsledelsen om blant annet tempoplan for utbyggingen. Det er tatt sikte på at bygningen skal stå ferdig 1. november d.å. og at produksjon i Verdal forutsettes igangsatt 01.01.2001.

 3. Strategisk Næringsplan m.v.
 4. Rådmannen orienterte om arbeidet med Strategisk Næringsplan og annet næringslivsarbeide som samtidig er i gang.

 5. Nasjonal Transportplan Godstransport
 6. Rådmannen orienterte om det arbeide som er igangsatt sammen med Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Levanger kommune hvor bl.a. Asbjørn Øie (tidligere regionleder for Jernbaneverket) er engasjert til å gjennomgå planen. I denne sammenheng ble det opplyst at Innherredsregionen kan være et supplement til planlagt "Godsterminal" i Trondheim.

 7. "Rusprosjektet"
 8. Rådmannen opplyse at det den 13.01.2000 skal det avholdes et møte mellom rådmennene i Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Det er ventet at det i møte vil bli en endelig avklaring på om Inderøy kommune og Steinkjer kommune vil bli deltakere i prosjektet.

 9. Kurs for kommunalt oppnevnte styrerepresentanter i små og mellomstore bedrifter
 10. Rådmannen opplyste at den 22.02. d.å. vil det bli arrangert et kurs i Trondheim for kommunalt oppnevnte styrerepresentanter i små og mellomstore bedrifter.

  Aktuelle representanter som ønsker å delta bes gi melding til rådmannen som vil sørge for nødvendig påmelding.

   

   

 11. NSBs rutetermin fra 11.06.2000 til 06.01.2001
 12. Ordførerens brev, datert 06.01.2000 til Nord-Trøndelag Fylkeskommune ble utdelt til formannskapets medlemmer.

 13. Kommuneplan Stiklestad

Ordføreren opplyste at i forbindelse med behandlingen av Kommunedelplan Stiklestad vil det bli avholdt et møte på Stiklestad 04.02.2000 hvor Riksantikvaren vil delta.

h) Studietur til Holstebro i Danmark

Ordføreren opplyste at det arbeides med tilrettelegging for en studietur for formannskapet til Holstebro i Danmark. Hensikten med turen er å få et innblikk i hvordan Holstebro by har satset på kultur i næringslivssammenheng. Nærmere opplegg for besøket vil bli framlagt som egen sak for formannskapet i et senere møte.

i) Frostating

Ordføreren opplyste at hun nå er valgt som leder i Arbeidsutvalget for Frostating.

Det ble gitt en kort oversikt over hvilke saker som behandles i Frostating og om de tanker som nå foreligger om mer "oppfølging" av de saker som blir behandlet.

j) Angående plassering av MINTs Innherredsgruppe

Rådmannen orienterte om det utspill kommunen har kommet med til Musikktjenesten i Nord-Trøndelag.

Vedtak: