VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal rådhus

Dato:

05.10.2005

Tid:

09:00

Slutt:

13.05

Til stede:

8 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Nestleder

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Lars Børre Hallem

Medlem

SV-V

Thor Bertil Granum

Medlem

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Odd Helge Weisæth

Medlem

FRP-V

Bjørn Aarstad

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Ragni Elisabeth Bye

MEDL

AP/SP

Line Adelheid Stang

MEDL

FRP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Torill Elverum

Ragni Elisabeth Bye

AP/SP

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Ass. rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær


 
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll 

Saksnr

Innhold

PS 42/05

Tilbakemelding fra Verdal kommune ang. drift av 110-sentral

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 43/05

Energiforbruk kommunale bygg

Sakspapirer Vedlegg

PS 44/05

Vegbelysning langs riks- og fylkesvegnettet i Verdal kommune

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 45/05

Behov for omsorgsnivå mellom sykehjem og egne hjem

Sakspapirer

PS 46/05

Økonomiplan 2006 - 2009 Verdal kommune

Sakspapirer

PS 47/05

Andre saker

Sakspapirer

PS 48/05

Eldrerådet - Sekretærfunksjon

Sakspapirer

 


 

PS 42/05 Tilbakemelding fra Verdal kommune ang. drift av 110-sentral

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.10.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Dagens ordning med kjøp av tjenester fra Namsos 110-sentral opprettholdes.

 

 

 

PS 43/05 Energiforbruk kommunale bygg

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.10.2005

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

SP v/Trude Holm satte fram følgende forslag:

”Driftskomiteen ber om at en oversikt over energiforbruket i kommunens bygningsmasse blir framlagt i halvårsrapporter.  Driftskomiteen ber om at enøk-tiltak tas opp med virksomhetslederne. Administrasjonen bes skissere tiltak som kan gi en besparelse på 5% av dagens energiforbruk”.

Ved alternativ votering mellom forslaget fra SP og tilrådinga fra rådmannen, ble forslaget fra SP enstemmig vedtatt

 

VEDTAK:

Driftskomiteen ber om at en oversikt over energiforbruket i kommunens bygningsmasse blir framlagt i halvårsrapporter.  Driftskomiteen ber om at enøk-tiltak tas opp med virksomhetslederne. Administrasjonen bes skissere tiltak som kan gi en besparelse på 5% av dagens energiforbruk

 

 

PS 44/05 Vegbelysning langs riks- og fylkesvegnettet i Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.10.2005

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte om saken.

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til vedtak:

”Driftskomiteen slutter seg til innsendte brev fra Verdal kommune av 13.09.05.

Driftskomiteen presiserer at vi går imot at eksisterende gatelys som driftes av SVV enten skal legges ned eller være slukket på natt. Vi viser til kriterium 4 som sier at SVV skal drifte veglys på RV nærmere skole enn 2,0 km. Vuku oppfyller dette kriteriet. Driftskomiteen synes det er viktig å påpeke at uten lys vil trafikksikkerheten bli kraftig redusert.”

Ved alternativ votering mellom forslaget fra SP og rådmannens tilråding, ble forslaget fra SP enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Driftskomiteen slutter seg til innsendte brev fra Verdal kommune av 13.09.05.

Driftskomiteen presiserer at vi går imot at eksisterende gatelys som driftes av SVV enten skal legges ned eller være slukket på natt. Vi viser til kriterium 4 som sier at SVV skal drifte veglys på RV nærmere skole enn 2,0 km. Vuku oppfyller dette kriteriet. Driftskomiteen synes det er viktig å påpeke at uten lys vil trafikksikkerheten bli kraftig redusert.

 

 

PS 45/05 Behov for omsorgsnivå mellom sykehjem og egne hjem

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.10.2005

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Gunn Wolden orienterte.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

  1. De 18 nye boenhetene ved Ørmelen bo- og helsetun og 20 boenheter ved Vuku bo- og helsetun får heldøgns bemanning og drives som trygghetsplasser.

  2. Ordningen iverksettes i 2006. 

  3. Nødvendige tiltak iverksettes ved åpningen av bokollektivet ved Ørmelen bo- og helsetun høsten 2005 innenfor rapportert merforbruk, jfr rapport om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005.

 

 

 

PS 46/05 Økonomiplan 2006 - 2009 Verdal kommune

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.10.2005

BEHANDLING:

Ass. rådmann Vada orienterte.

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

”En Frivillighetssentral skal samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Driftskomiteen ber om at en frivillighetssentral skal være på plass i kommunen i løpet av 2006.”

Det ble først votert over tilrådinga som ble vedtatt med 7 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert over forslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

  1. Rådmannens forslag til Økonomiplan for perioden 2006 – 09 vedtas.

  2. En Frivillighetssentral skal samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Driftskomiteen ber om at en frivillighetssentral skal være på plass i kommunen i løpet av 2006.

 

 

PS 47/05 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 05.10.2005

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Joar Aksnes fra sosialtjenesten orienterte om utfordringer ved Arbeid & Velferd i starten av møtet.

 

Dette spørsmålet ble behandlet før sak nr. 46/05:

Trude Holm stilte følgende spørsmål:

Fritidsklubben Øra – kinokjeller. Hvordan ligger det an med drifta.

Ass. rådmann Arvid Vada svarte slikt: Åpen hver mandag og onsdag fra kl. 17.00 til 21.00. Ungdomskontakten er der delvis 1 dag i uka. Bemanningen er ikke på det nivået den skal være pga. permisjon.

 

 

 

 

PS 48/05 Eldrerådet - Sekretærfunksjon

Saksprotok.oll i Driftskomiteen i Verdal - 05.10.2005

BEHANDLING:

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Sekretariatsfunksjonen for eldrerådet legges til rådmannens stab med virkning fra 1. januar 2006.