VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

 

Utvalg:

Driftskomiteen i Verdal

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

24.08.2005

Tid:

09:00

Møte slutt:

11.00

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kjell Stiklestad

Nestleder

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Thor Bertil Granum

Medlem

AP/SP

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Bjørn Aarstad

Leder

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Ragni Elisabeth Bye

MEDL

AP/SP

Lars Børre Hallem

MEDL

SV-V

Line Adelheid Stang

MEDL

FRP-V

Odd Helge Weisæth

MEDL

FRP-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

 

 

 

 

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Arvid Vada

Ass. rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær

 

Sak nr. 37/05 ble behandlet som siste sak.

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Saksnr

Innhold

PS 37/05

Budsjettsituasjonen 1. halvår 2005

Sakspapirer Vedlegg

PS 38/05

Utbygging Ørmelen Bo og Helsetun - Godkjenning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud bygg G

Sakspapirer Vedlegg

PS 39/05

Mangel på forebyggende personell

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2

PS 40/05

Den økonomiske ramma for oppvekstområdene - fordeling mellom områdene

Sakspapirer Vedlegg

PS 41/05

Andre saker

 


 

PS 37/05 Budsjettsituasjonen 1. halvår 2005

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

SP v/Tomas I. Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

”Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering. Kommunestyret er ikke tilfreds med at det ligger an til betydelig merforbuk i forhold til budsjett. Kommunestyret er enig i de vurderinger som rådmannen har i saken, men vil presisere viktigheten av å holde budsjettrammene som prinsipp.

Det ble votert alternativt mellom rådmannens tilråding og forslaget fra SP v/Tomas Hallem, der forslaget fra Hallem ble vedtatt med 6 mot 1 stemme.

 

VEDTAK/INNSTILLING:

Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering. Kommunestyret er ikke tilfreds med at det ligger an til betydelig merforbuk i forhold til budsjett. Kommunestyret er enig i de vurderinger som rådmannen har i saken, men vil presisere viktigheten av å holde budsjettrammene som prinsipp

 

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.08.2005

BEHANDLING:

Ass. rådmann Vada og økonomisjef Trond Selseth orienterte om saken.

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag:

”Driftskomiteen ber om at vi på neste møte får belyst problemet rundt en del flyktnningr som har økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt etter at integreringstilskuddet tar slutt etter 5 år.”

Det ble først votert over tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra SP som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen 1. halvår 2005 til orientering.

Driftskomiteen ber om at vi på neste møte får belyst problemet rundt en del flykntningr som har  økonomisk sosialhjelp som hovedinntekt etter at integreringstilskuddet tar slutt etter 5 år.

 

  


 

PS 38/05 Utbygging Ørmelen Bo og Helsetun - Godkejnning av kostnadsramme/finansiering av prosjektet etter innhenting av anbud bygg G

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.08.2005

BEHANDLING:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte om saken.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

  1. Kostnadsramme for utbygging av 2.byggetrinn (bygg G) Ørmelen Bo og Helsetun godkjennes innenfor en kostnadsramme på kr.12.900.000,-.

  2. Total kostnadsramme byggetrinn 1 og byggetrinn 2 på Ørmelen Bo og Helsetun skal samlet ikke overstige kr.57.971.525,-, jfr. tidligere kommunestyrevedtak i sak 78/03,19/05 og 36/05.

 

 

 

PS 39/05 Mangel på forebyggende personell

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.08.2005

BEHANDLING:

Rådmannen fremmet forslag til endring::

I Punkt 1 endres summen fra kr 92.970,- til kr 93.000,-.

Nytt pkt. 2: Bevilgningen dekkes ved at post 149000.1110.1809 reserverte bevilgninger, reduseres med kr 93.000,- fra kr 93.000,- til kr. 0,-. Post 12700.1420.3390 konsulenttjenester, økes tilsvarende med kr 93.000,- fra kr. 0 til kr 93.000,-.

Virksomhetsleder Arnstein Kvelstad var til stede og orienterte.

Ved votering ble rådmannens tilråding med foreslått endring enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

  1. Virksomhetsområdet brann og beredskap bevilges inntil 93.000,- kr for kjøp av tjenester slik at alle lovpålagte tilsyn blir gjennomført i 2005.
  2. Bevilgningen dekkes ved at post 149000.1110.1809 reserverte bevilgninger, reduseres med kr 93.000,- fra kr 93.000,- til kr. 0,-. Post 12700.1420.3390 konsulenttjenester, økes tilsvarende med kr 93.000,- fra kr. 0 til kr 93.000,-.
  3. Oppretting av lovpålagt stilling ved forebyggende avd. tas opp i forbindelse med behandling av budsjettet for 2006.

 

 

 

PS 40/05 Den økonomiske ramma for oppvekstområdene - fordeling mellom områdene

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.08.2005

BEHANDLING:

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

”3. Administrasjonen bes se på muligheten for at et virksomhetsområde som går med overskudd i et budsjettår, kan ta med seg dette inn i det neste. Jeg ber om at dette legges fram som sak for formannskapet”.

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og forslaget fra Trude Holm med følgende resultat:

 

INNSTILLING:

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til anbefalingene i sluttrapport fra forprosjektet ”Den økonomiske ramma for oppvekstområdene – fordeling mellom områdene).

2. Kommunestyret vedtar at følgende legges til grunn for driftsbudsjett 2006 for oppvekstområdene:

a)      Skole:
De ni kriteriene som anbefales i sluttrapporten

b)      Barnehage:
De to kriteriene og tidsressurs til styring som anbefales i sluttrapporten

c)      Skolefritidsordning:
Oppvekstområdene tildeles til sammen 2 millioner kroner i 2006 i netto utgift til drift av skolefritidsordningen i kommunen

d)      Fritid:
Oppvekstområdene tildeles til sammen 1 million kroner i 2006 i netto utgift til fritidstiltak. 

3.       Administrasjonen bes se på muligheten for at et virksomhetsområde som går med overskudd i et budsjettår, kan ta med seg dette inn i det neste. Jeg ber om at dette legges fram som sak for formannskapet.

   

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.08.2005

BEHANDLING:

Ass. rådmann Vada orienterte om saken.

SP v/Trude Holm fremmet følgende forslag til nytt pkt. 3:

”3. Administrasjonen bes se på muligheten for at et virksomhetsområde som går med overskudd i et budsjettår, kan ta med seg dette inn i det neste. Det bes om at dette legges fram som sak for formannskapet”.

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra SP v/Trude Holm som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til anbefalingene i sluttrapport fra forprosjektet ”Den økonomiske ramma for oppvekstområdene – fordeling mellom områdene).

2. Kommunestyret vedtar at følgende legges til grunn for driftsbudsjett 2006 for oppvekstområdene:

e)      Skole:
De ni kriteriene som anbefales i sluttrapporten

f)        Barnehage:
De to kriteriene og tidsressurs til styring som anbefales i sluttrapporten

g)      Skolefritidsordning:
Oppvekstområdene tildeles til sammen 2 millioner kroner i 2006 i netto utgift til drift av skolefritidsordningen i kommunen

h)      Fritid:
Oppvekstområdene tildeles til sammen 1 million kroner i 2006 i netto utgift til fritidstiltak. 

3.       Administrasjonen bes se på muligheten for at et virksomhetsområde som går med overskudd i et budsjettår, kan ta med seg dette inn i det neste. Det bes om at dette legges fram som sak for formannskapet.

 

 

 

PS 41/05 Andre saker

Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal - 24.08.2005

Ingen saker.