MØTEPROTOKOLL

DRIFTSKOMITÈEN
Møte 25.05.2005

 

 

Fraværende : Kjell Stiklestad, Ragni E. Bye og Lars Børre Hallem.
Varamedlemmer : Atle Vikan og Torill Elverum.
Til stede :

8 representanter.
Anita Steinkjer ble permittert under behandlinga av sak 28/05. (Før det ble fattet vedtak.) Til stede 7 representanter.

Dessuten møtte :

Virksomhetsleder Bård Kotheim, sak 26/05. 
Prosjektleder Betten Nordenborg, sak 27/05.
Virksomhetsleder Arnstein Kvelstad, sakene 28/05, 29/05 og 30/05.
Ass. rådmann Arvid Vada og møtesekr. Inger Storstad.

 

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

 

Møtet begynte med at virksomhetsleder Bjørn Ness ønsket velkommen og orienterte om Vinne og Ness oppvekstområde.

I tillegg orienterte rektor  ved Vinne skole, Frode Kvittem, om Vinne skole og SFO-leder Eirin Johannessen om Vinne SFO.

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTGEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0026/05 UTBYGGING VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE BYGGETRINN 1 - SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0027/05 ORIENTERING OM REHABILITERINGSPROSJEKTET I FROSTATING
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0028/05 MANGEL PÅ FOREBYGGENDE PERSONELL
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0029/05

MELDING OM BRANNVERNET 2004
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

0030/05

BEGRENSNINGER I BRUK AV FYRVERKERI I SENTRUM
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

0031/05

BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

0032/05

DRIFTSAVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

0033/05

ØKNING AV STØRRELSEN PÅ DELTIDSSTILLINGENE I VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

0034/05

KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLEN
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

0035/05

NOU 2005:3: HØRING: " FRA STYKKEVIS TIL HELT - EN SAMMENHENGENDE HELSETJENESTE "
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

0036/05

ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget


 

Sak  nr.: 0026/05

UTBYGGING VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE BYGGETRINN 1 - SLUTTRAPPORT

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling fra driftskomitèen:

  1. Sluttrapport og sluttregnskap for investeringsprosjektet Verdalsøra ungdomsskole, byggetrinn 1, godkjennes.

  2. Overforbruk på kr.405.159,- inkl.mva. dekkes av eksisterende lånemidler til tiltak 5168 Utbedring tak skoler.

 

 

Sak  nr.: 0027/05

ORIENTERING OM REHABILITERINGSPROSJEKTET I FROSTATING

 

Behandling:

Prosjektleder Betten Nordenborg orienterte/svarte på spørsmål.

Utdelt i møtet: Rehabiliteringsprosjektet i Frostating – Satsningsområder i 2004 – 2005.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Rehabiliteringsprosjektet i Frostating tas til orientering.

 

 

Sak  nr.: 0028/05

MANGEL PÅ FOREBYGGENDE PERSONELL

 

Behandling:

Virksomhetsleder Arnstein Kvelstad orienterte/svarte på spørsmål.

Anita Steinkjer ble permittert under behandlinga av saken og resten av møtet.

 

Forslag fra FRP v/Odd Helge Weisæth:

Driftskomitéen viser til den vedtatte brannordningen av 1998.  Driftskomitèen ber om at oppretting av en stilling til brannforebygging tas opp i forbindelse med behandling av driftsrapporten som fremlegges for kommunestyret d.å.

 

Forslag fra SP v/Atle Vikan:

1. Det tas kontakt med Levanger kommune om eventuelt samarbeid angående stilling til brannforebygging – rapport skal foreligge innen 01.08.05.

2. Verdal Brannvesen ser samtidig på intern bruk av personellressurs til brannforebygging som f.eks. feietjeneste.

 

Det ble først votert over forslaget fra FRP v/Odd-Helge Weisæth.

 

Det ble så votert over forslaget fra SP v/Atle Vikan.

 

Det ble til slutt votert over rådmannens tilråding.

Vedtak:

A.     Driftskomitéen viser til den vedtatte brannordningen av 1998.  Driftskomitèen ber om at oppretting av en stilling til brannforebygging tas opp i forbindelse med behandling av driftsrapporten som fremlegges for kommunestyret d.å.

B.  1. Det tas kontakt med Levanger kommune om eventuelt samarbeid angående stilling til brannforebygging – rapport skal foreligge innen 01.08.05.

      2. Verdal Brannvesen ser samtidig på intern bruk av personellressurs til brannforebygging som f.eks. feietjeneste.

C. Oppretting av en stilling til brannforebygging tas opp i forbindelse med behandling av budsjettet for 2006.

 

 

 

Sak  nr.: 0029/05

MELDING OM BRANNVERNET 2004

 

Behandling:

Virksomhetsleder Arnstein Kvelstad orienterte/svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Driftskomiteen tar årsmeldingen til orientering

 

 

Sak  nr.: 0030/05

BEGRENSNINGER I BRUK AV FYRVERKERI I SENTRUM

 

Behandling:

Virksomhetsleder Arnstein Kvelstad orienterte/svarte på spørsmål.

Forslag fra AP v/Thor-Bertil Granum:

Saken utsettes slik at det kan foretas utredning om ansvarsforholdet i slike saker.

 

Forslag fra FRP v/Odd-Helge Weisæth til tillegg til  kulepkt. 3:

Alle som får tillatelse til salg får tilsendt kart sammen med tillatelsen, med en orientering om forbudet.                                                                                 

 

Det ble først votert over tilrådinga.

 

Det ble så votert over forslaget fra FRP v/Odd-Helge Weisæth til tillegg til kulepkt. 3.

 

Vedtak:

 

 

Sak  nr.: 0031/05

BUDSJETTSITUASJONEN 1. KVARTAL 2005

 

Behandling:

Korrigert rapport om budsjettsituasjonen pr. 31.03.05, datert 20. mai 2005, ble utdelt i møtet.

Forslag fra AP v/Bjørn Aarstad:

Teksten under rapportens kap. 7 bes tatt inn under  pkt. 4.

 

Det ble votert punktvis over tilrådinga med følgende resultat:

 

Det ble så votert over forslaget fra AP v/Bjørn Aarstad.

Innstilling fra driftskomitéen:

  1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 1. kvartal 2005 til orientering.

  2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.

  3. Kommunen søker fylkesmannens godkjennelse for bruk av minimumsavdrag på hele lånemassen fra og med 2005.

  4. Kommunestyret vedtar budsjettendringer som foreslått i rapportens kap. 7.

Teksten under rapportens kap. 7 bes tatt inn under pkt. 4.

 

 

Sak  nr.: 0032/05

DRIFTSAVTALE MELLOM VERDAL KOMMUNE OG PRIVATE BARNEHAGER

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Forslag til driftsavtale mellom Verdal kommune og private barnehager vedtas.

 

 

Sak  nr.: 0033/05

ØKNING AV STØRRELSEN PÅ DELTIDSSTILLINGENE I VERDAL KOMMUNE

 

Behandling:

FRP v/Odd-Helge Weisæth fremmet følgende alternative forslag til de to første avsnittene i rådmannens tilråding:

Det etableres et hovedprosjekt for å arbeide med å redusere uønsket deltid for ansatte som har mindre enn 50% stilling og som ønsker større stilling.  Er det mulig, kan også større deltidsstillinger økes.

Mål for hovedprosjektet:

Innenfor de lønnsmidler Verdal kommune har til rådighet har ingen ansatte i 2008 ufrivillig deltidsstilling som er mindre enn 50%.

 

Det ble først votert alternativt mellom forslaget fra FRP v/Odd H. Weisæth og de to første avsnittene i rådmannens tilråding.

 

Det ble så votert over resten av rådmannens tilråding.

 

Vedtak:

Det etableres et hovedprosjekt for å arbeide med å redusere uønsket deltid for ansatte som har mindre enn 50 % stilling og som ønsker større stilling. Er det mulig, kan også større deltids stillinger økes.

Mål for hovedprosjektet:

Innenfor de lønnsmidler Verdal kommune har til rådighet har ingen ansatte i 2008 ufrivillig deltidsstilling som er mindre enn 50%.

 

Prosjektgruppa bør bestå av representanter fra

o       pleie- og omsorgsdistriktene

o       oppvekstområdene

o       arbeidstakerorganisasjonene

o       organisasjonsenheten.

Rådmannen er prosjektansvarlig.

 

 

Sak  nr.: 0034/05

KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLEN

 

Behandling:

Forslag fra AP v/Bjørn Aarstad:

Driftskomitèen slutter seg til Plan for kompetanseutvikling for ped. personale i grunnskolene i Levanger og Verdal kommuner (høringsutkast) og tar saken til etterretning.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftskomitèen slutter seg til Plan for kompetanseutvikling for ped. personale i grunnskolene i Levanger og Verdal kommuner (høringsutkast) og tar saken til etterretning.

 

 

Sak  nr.: 0035/05

NOU 2005:3: HØRING: " FRA STYKKEVIS TIL HELT - EN SAMMENHENGENDE HELSETJENESTE "

Behandling:

Forslag fra AP v/Bjørn Aarstad:

Forslag til høringsuttalelse til NOU 2005:3 ”Fra stykkevis til helt – en sammenhengende helsetjeneste”, vedtas.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Forslag til høringsuttalelse til NOU 2005:3 ”Fra stykkevis til helt – en sammenhengende helsetjeneste”, vedtas.

 

 

Sak  nr.: 0036/05

ANDRE SAKER

 

Behandling:

Spørsmål fra Bjørn Aarstad:

Har vi kjøletårn i Verdal?

Rådmannen svarte at så vidt han visste om har vi ikke kjøletårn i Verdal.

 

Møte i driftskomitèen i juni?

Det er i møteplanen ikke satt opp møte i juni, og det holdes ikke møte med mindre det dukker opp saker som må behandles før neste berammede møte, 25. august 2005.