MØTEPROTOKOLL

DRIFTSKOMITÈEN
Møte 13.04.2005

 

 

Fraværende : Rigmor Hafell, Anita Steinkjer og Lars Børre Hallem.
Varamedlemmer : Ingen.
Til stede :

6 representanter.

Dessuten møtte :

Virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem møtte under behandlinga av sakene 18/05 og 19/05.  Virksomhetsleder Bjørn Ness møtte under behandlinga av sakene 19/05 og 25/05. 
Dessuten møtte ass. rådmann Arvid Vada og møtesekr. Inger Storstad.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0018/05 FORBREGD LEIN BARNEHAGE - KAPASITETSØKNING
Klikk her for å se saksframlegget
0019/05 B-SAK MELDING OM OVERFORBRUK VED VINNE SKOLE
Klikk her for å se saksframlegget
0020/05 REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0021/05

BETALINGSTJENESTENE VANN, AVLØP, FEIING - RESULTAT 2004
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

0022/05

OMSORGSBOLIG STEKKE BLOKK A OG G : SPRINKLERANLEGG SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

0023/05

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2004:18 HELHET OG PLAN I SOSIAL- OG HELSETJENESTENE
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

0024/05

ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

0025/05

VINNE BARNEHAGE - KAPASITETSØKNING 
Klikk her for å se saksframlegget


 

Sak  nr.: 0018/05

FORBREGD LEIN BARNEHAGE - KAPASITETSØKNING 

Behandling:

Virksomhetsleder Kristin Gomo Hallem orienterte/svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

  1. Driftskomitèen godkjenner kapasitetsøkningen ved Forbregd-Lein barnehage.

  2. Virksomhetsleder har det fulle ansvar å påse at kapasitetsøkningen ikke påfører kommunen økte kostnader.

 

 

Sak  nr.: 0019/05

MELDING OM OVERFORBRUK VED VINNE SKOLE

Behandling:

Virksomhetsleder Bjørn Ness orienterte/svarte på spørsmål.

Forslag fra AP v/Bjørn Aarstad:

Driftskomitéen tar på nåværende tidspunkt saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Driftskomitéen tar på nåværende tidspunkt saken til orientering.

 

 

 

Sak  nr.: 0020/05

REGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2004

Behandling:

Forslag fra SP v/Trude Holm til alt. til pkt. 2, kulepkt. 1, i tilrådinga:

5 mill. kroner investeres i Tindved kulturhage.

2 mill. kroner settes av til disposisjonsfond.

 

SP v/Trude Holm fremmet så følgende verbalforslag:

Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet den 20. april som viser hvilket nivå driftsstøtten til ungdomsklubbene i Vinne, Vuku og Øra må ligge på for å kunne gi et godt nok tilbud.

 

Det ble votert med følgende resultat:

Det ble til slutt votert over verbalforslaget fra SP v/Trude Holm.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Innstilling fra driftskomitéen:

  1. Verdal kommunes årsregnskap for 2004 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk(overskudd) på 12.814.247 kroner.
  2. Det regnskapsmessige overskuddet disponeres slik:

·        5 mill. kroner investeres i Tindved kulturhage.
2 mill. kroner settes av til disposisjonsfond.

·        Det dekkes 4.328.621 kroner av tidligere akkumulert underskudd.

·        Det avsettes 1.485.626 kroner til reservert bevilgning. Formannskapet får fullmakt til å fordele disse midlene.

  1.       Rådmannens årsrapport for 2004 tas til orientering.

  2.       Rådmannen får fullmakt til å foreta de budsjettmessige endringer.

Rådmannen bes legge fram en sak for formannskapet den 20. april som viser hvilket nivå driftsstøtten til ungdomsklubbene i Vinne, Vuku og Øra må ligge på for å kunne gi et godt nok tilbud.

 

 

Sak  nr.: 0021/05

BETALINGSTJENESTENE VANN, AVLØP, FEIING - RESULTAT 2004

Behandling:

Forslag fra AP v/Bjørn Aarstad:

Driftskomiteen slutter seg til rådmannens vurderinger.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling fra driftskomitéen:

Driftskomiteen slutter seg til rådmannens vurderinger.

 

 

Sak  nr.: 0022/05

OMSORGSBOLIG STEKKE BLOKK A OG G : SPRINKLERANLEGG SLUTTRAPPORT

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling fra driftskomitéen:

  1. Sluttrapport for sprinkleranlegg Stekke godkjennes.

  2. Overforbruk på 28.475,- kr. dekkes av lånemidler til tiltak 5166 Ørmelen bo og helsetun.

 

 

 

Sak  nr.: 0023/05

HØRINGSUTTALELSE - NOU 2004:18 HELHET OG PLAN I SOSIAL- OG HELSETJENESTENE

Behandling:

Samkommunestyrets vedtak i sak 17/05 ble utdelt i møtet.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftskomiteen gir sin tilslutning til Samkommunestyrets vedtak 7.4.05 i sak 17/05.

 

 

Sak  nr.: 0024/05

ANDRE SAKER

Behandling:

·        Rådmannen orienterte om at sykefraværet 1. kvartal 2005 er 7,44%.

·        Spørsmål fra Thor Bertil Granum ang. brev fra h.h.v. rektor ved  V.øra b.skole og rektor ved  kulturskolen ang. lokaliteter.
Ass. rådmann svarte.

·        Driftskomitéens møte 25. mai skal foregå i Vinne og Ness oppvekstområde.

Sak  nr.: 0025/05

VINNE BARNEHAGE - KAPASITETSØKNING

Behandling:

Virksomhetsleder Bjørn Ness orienterte/svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Driftskomitèen godkjenner kapasitetsøkningen ved Vinne barnehage.

  2. Virksomhetsleder har det fulle ansvar å påse at kapasitetsøkningen ikke påfører kommunen økte kostnader.