MØTEPROTOKOLL

DRIFTSKOMITÈEN
Møte 28.01.2005

 

 

Fraværende : Rigmor Hafell, Lars Børre Hallem og Ragni E. Bye.
Varamedlemmer : Kåre Norum, Berit Rotmo og Atle Vikan.
Til stede :

9 representanter.

Dessuten møtte :

Fagsjef drift, Arvid Vada og møtesekr. Inger Storstad. 
Virksomhetsleder Arnstein Kvelstad møtte under behandlinga av sakene 1/05 og 2/05.
Rådgiver Aud Grande møtte under behandlinga av sakene 5/05 og 6/05.                          

Det var ingen merknader til innkalling og sakliste.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/05 LOKALT VEDTAK OM SPRINKLING AV NYE PLEIE- OG OMSORGSBOLIGER
Klikk her for å se saksframlegget
0002/05 FORBUD MOT BRUK AV PYROTEKNISK VARE I SENTRUM
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0003/05 KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG SALG AV ALKOHOL. ÅRSRAPPORT 2004
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg
0004/05

DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 08.09.03 I K-SAK 67/03. REVIDERING
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

0005/05

UTKAST TIL NY LOV OM BARNEHAGER - HØRING
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg

0006/05

BARNEHAGEPLAN FOR  VERDAL KOMMMUNE PERIODEN 2005-2007
Klikk her for å se saksframlegget
Klikk her for å se vedlegg 1
Klikk her for å se vedlegg 2

0007/05

ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget


 

Sak  nr.: 0001/05

LOKALT VEDTAK OM SPRINKLING AV NYE PLEIE- OG OMSORGSBOLIGER

Behandling:

Virksomhetsleder Arnstein Kvelstad orienterte/svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

  1. Når det etableres nye pleie og omsorgsboliger skal disse utstyres med sprinkel anlegg, dette kan være av typen sprinkel, boligsprinkel eller vanntåke.
  2. Alle trygghetsalarmer som kommunen plasserer ut skal utstyres med røykvarsler.

 

 

Sak  nr.: 0002/05

FORBUD MOT BRUK AV PYROTEKNISK VARE I SENTRUM 

Behandling:

Rådmannen delte ut endret tilråding som følger:

Driftskomiteen ber Verdal brannvesen om å forby oppskyting av fyrverkeri klasse II og III innenfor grenser som er vist på vedlagte kart.

Etter at medlemmene hadde lest gjennom rådmannens endrede tilråding, orienterte virksomhetsleder Arnstein Kvelstad.

Driftskomitéen fremmet følgende forslag:

§         Saken legges ut til høring.

Det ble votert samlet over rådmannens nye tilråding og forslaget fra driftskomitéen.

Ved voteringa ble den nye tilrådinga og forslaget fra driftskomitéen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftskomiteen ber Verdal brannvesen om å forby oppskyting av fyrverkeri klasse II og III innenfor grenser som er vist på vedlagte kart.

       

 

 

 

Sak  nr.: 0003/05

KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG SALG AV ALKOHOL. ÅRSRAPPORT 2004

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for 2004 tas til etterretning.

 

 

 

Sak  nr.: 0004/05

DELEGASJONSREGLEMENT VEDTATT 08.09.03 I K-SAK 67/03. REVIDERING

Behandling:

Utdelt i møtet:

Formannskapets og plan- og utviklingskomitéens behandling av saken.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling fra driftskomitéen:

  1. Det vedtas endringer i gjeldende delegasjonsreglement slik som vist i vedlagte dokument datert 07.01.05.
  2. Formannskapet blir tillagt oppgaven som kommunens kontrollutvalg i h.h.t. alkoholloven. Driftskomiteen innstiller ikke i alkoholsaker.
  3. For øvrig videreføres delegasjonene i samsvar med tidligere vedtak.

 

 

 

 

Sak  nr.: 0005/05

UTKAST TIL NY LOV OM  BARNEHAGER - HØRING

Behandling:

Rådgiver Aud Grande orienterte/svarte på spørsmål.

SP v/Trude Holm fremmet følgende alternative forslag til pkt. 3 og forslag til nytt pkt. 4:

3. § 19 Barnehagens øvrige personale.
    § 19 alternativ A + B støttes.

4. Gamle § 3 ønskes beholdt i en ny lov.  Bestemmelsene om veil. arealnorm i merknader til lov, opprettholdes.

 

Rådmannen fremmet følgende forslag til innledning i tilrådinga:

Verdal kommune ønsker primært en felles oppvekstlov som omfatter både barnehager og skoler og som tar vare på det helhetlige oppvekstmiljøet i kommunen.

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til innledning.

 

Det ble så votert punktvis over rådmannens tilråding til pkt. 1 og 2 med følgende resultat:

 

Det ble så votert alternativt mellom rådmannens tilråding til pkt. 3 og forslaget fra SP v/Trude Holm til pkt. 3:

 

Det ble til slutt votert over forslaget fra SP v/Trude Holm til nytt pkt. 4:

 

Vedtak:

Verdal kommune ønsker primært en felles oppvekstlov som omfatter både barnehager og skoler og som tar vare på det helhetlige oppvekstmiljøet i kommunen.

Verdal kommune gir følgende uttalelse:

1. I § 4 Foreldre og samarbeidsutvalg: 

    Andre avsnitt får slik ordlyd:

   ”Foreldrerådet består av alle foreldrene/de foresatte og skal fremme deres fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.”

 

2. § 18 Ledelse:

    Alternativ B støttes med følgende endring:

    Første avsnitt endres til: Barnehagen skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse.

    Andre avsnitt endres til: Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som førskolelærer eller annen tre-årig pedagogisk utdanning på høgskolenivå.

3. § 19 Barnehagens øvrige personale.
    § 19 alternativ A + B støttes.

4. Gamle § 3 ønskes beholdt i en ny lov.  Bestemmelsene om veil. arealnorm i merknader til lov, opprettholdes.

 

 

 

Sak  nr.: 0006/05

BARNEHAGEPLAN FOR  VERDAL KOMMUNE PERIODEN 2005-2007

Behandling:

Utdelt i møtet:

Formannskapets og plan- og utviklingskomitéens behandling av saken.

Rådmannen korrigerte opplysninger i saksframlegget som følger:

På side 17, under Økonomi, strykes:

I tillegg kommer andre drifts- og vedlikeholdskostnader på bygning, ca. kr 500,- pr. m2.

Økning i drifts- og vedlikeholdsutgiftene som følge av utbyggingen, beregnes derfor på grunnlag av halvparten av det nye arealet, 450 m2, og blir på ca. kr 225 000,-.

Nest siste avsnitt endres til:

Netto driftskostnader i kommunal regi blir etter dette tilnærmet kr 1,7 mill.

 

Rådgiver Aud Grande orienterte/svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling fra driftskomitéen:

  1. Barnehageplan vedtas som retningsgivende for Verdal kommune for perioden 2005-2007.

  2. Ansvaret for oppfølging av barnehageplanen legges til rådmannen.

 

 

 

Sak  nr.: 0007/05

ANDRE SAKER

Behandling:

§         Kåre Norum reiste spørsmål om hvorfor boligsosial handlingsplan ikke blir lagt fram for driftskomitèen.
Ass. rådmann Arvid Vada svarte at det i utgangspunktet ikke var økonomi innlagt i planen. 

§         Utdelt i møtet:

Servicekontoret etter 1 års drift. Brukerundersøkelse 2004.

Ass. rådmann kommenterte deler av undersøkelsen (rapporten).
Det ble reist en del spørsmål/kommentarer.
Rapporten ble tatt til etterretning.

§         Sykefraværet i Verdal kommune 2004.

Ass. rådmann Arvid Vada orienterte.

Leder Bjørn Aarstad ba om at sykefraværet for fremtiden legges fram som sak for driftskomitéen.  Ass. rådmann Arvid Vada redegjorde for hvorfor det ikke ble gjort.

 

Vedtak: Saken tas til etterretning.