MØTEPROTOKOLL

DRIFTSKOMITÈEN
Møte 13.10.04

 

Fraværende :

Bjørn Aarstad og Lars Børre Hallem.

Varamedlemmer : Anne Eli Kjesbu og Berit Rotmo.
Til stede : 9 representanter.
Dessuten møtte :

Økonomisjef Trond Selseth møtte under behandlinga av sak 57/04.
Virksomhetsleder Bård Kotheim møtte under behandlinga av sakene 57/04 - 62/04.
Dessuten møtte ass. rådmann Arvid Vada og møtesekretær Inger Storstad.

Møte start: kl   0900

Møte slutt: kl   1400

 

Permisjoner: Anita Steinkjer ble permittert kl 1030 – før sak 57/04 var ferdigbehandlet.

Berit Rotmo ble permittert kl 1130 – etter behandlinga av sak 60/04.

Anne Eli Kjesbu ble permittert etter behandlinga av sak 63/04.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0057/04 ØKONOMIPLAN 2005 - 2008
Klikk her for å se saksframlegget
0058/04 FELLESKJØKKEN VERDAL BO OG HELSETUN - SLUTTRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0059/04 VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE  -  STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0060/04 UTBYGGING ØRMELEN BO OG HELSETUN - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget
0061/04

UTBYGGING VUKU OPPVEKSTSENTER - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget

0062/04

BRANN ØRMELEN SKOLE DEN 30.03.04 - STATUSRAPPORT
Klikk her for å se saksframlegget

0063/04 KAPASITETSØKNING I VINNE OG NESS OPPVEKSTOMRÅDE-  ETABLERING AV ÅPEN BARNEHAGE
Klikk her for å se saksframlegget
0064/04 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0057/04

ØKONOMIPLAN 2005 - 2008

Behandling:

FRP v/Odd-Helge Weisæth fremmet følgende forslag:

”I påvente av å få avklart alle usikkerhetsmomenter i tilknytning til Statsbudsjettet, forskyves behandlingen av økonomiplanen til Kommunestyrets behandling i november.”

Ved votering ble utsettelsesforslaget forkastet med 8 stemmer mot 1 stemme.

Økonomisjef Trond Selseth og virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Anita Steinkjer ble permittert.

AP v/Thor B. Granum fremmet følgende forslag:

Pkt. 9 under Tjenesteproduksjon/Lokal samfunnsutvikling side 29 foreslås endret til :

”9. Utvide åpningstiden for å øke tilgjengeligheten og stimulere til flere aktive brukere av biblioteket.”

Forslag fra SP v/Kjell Stiklestad:

Driftskomitèen  ber om at det blir framlagt til formannskapets møte 21.10. de økonomiske konsekvensene av en økning i investeringene til spredt avløp med 2 mill. kr. i 2005 og 2 mill. kr i 2006.

Det ble votert samlet over forslagene:

Forslagene ble vedtatt med 7 stemmer mot 1 stemme.

Forslag fra driftskomitéen:

Driftskomitèen  tar rådmannens forslag til Økonomiplan for perioden 2005-08 til orientering .

Ved votering ble forslaget vedtatt med 7 stemmer mot 1 stemme.

 

Forslag fra driftskomitèen:

Rådmannens forslag til Økonomiplan for perioden 2005-08 tas til orientering med følgende merknader:

a.  Pkt. 9 under Tjenesteproduksjon/Lokal samfunnsutvikling side 29 endres til :

          9. Utvide åpningstiden for å øke tilgjengeligheten og stimulere til flere aktive brukere av biblioteket.  

       b. Driftskomitèen  ber om at det blir framlagt til formannskapets møte 21.10. de økonomiske konsekvensene av en økning i investeringene til spredt avløp med 2 mill. kr i 2005 og 2 mill. kr i 2006.

 

Sak  nr.: 0058/04

FELLESKJØKKEN VERDAL BO OG HELSETUN - SLUTTRAPPORT

Behandling:

Korrigert saksframlegg ble utdelt i møtet.

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling fra driftskomitèen:

  1. Sluttrapport med regnskap for investeringsprosjektet”Felleskjøkken Verdal bo og helsetun” godkjennes.
  2. De beskrevne tilleggsarbeider, kostnadsberegnet til kr 330.000,- inkl. mva godkjennes igangsatt.
  3. Endelig kostnadsramme for prosjektet settes til kr. 3.330.000,-.

 

Sak  nr.: 0059/04

VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE  -  STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT

Behandling:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

FRP v/Odd-Helge Weisæth fremmet følgende forslag:

”Driftskomitèen ber rådmannen om at det fortsatt holdes et høyt trykk på å begrense overskridelsene i prosjektet.

Driftskomitèen erkjenner imidlertid det faktum at det vil bli en overskridelse i størrelsesorden 200 – 300 000 kroner.  På den bakgrunn ber driftskomitèen rådmannen om at man fremlegger for formannskapet en innstilling på budsjettjustering som tar høyde for den bebudede overskridelsen.”

Det ble først votert over forslaget fra FRP v/Odd-Helge Weisæth.

Forslaget ble forkastet med 7 stemmer mot 1 stemme.

Det ble så votert over rådmannens tilråding.

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

Innstilling fra driftskomitèen:

Saken tas til orientering.

 

Sak  nr.: 0060/04

UTBYGGING ØRMELEN BO OG HELSETUN - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT

Behandling:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Berit Rotmo ble permittert.

 

Innstilling fra driftskomitèen:

Saken tas til orientering.

 

Sak  nr.: 0061/04

UTBYGGING VUKU OPPVEKSTSENTER - STATUSRAPPORT/ØKONOMISK RAPPORT

Behandling:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Innstilling fra driftskomitèen:

Saken tas til orientering.

 

 

Sak  nr.: 0062/04

BRANN ØRMELEN SKOLE DEN 30.03.04 - STATUSRAPPORT

Behandling:

Virksomhetsleder Bård Kotheim orienterte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling fra driftskomitèen:  

1.      Utgifter til oppgradering av varmeanlegg og kabling/oppkoblingspunkter for EDB-anlegg som går utenfor forsikringsoppgjøret, dekkes over investeringsbudsjett 2004, tiltak 5168, Utbedring tak skoler.

2.      Driftskomite/formannskap ber om at det framlegges ny sak når forsikringsoppgjør/gjenoppbyggingskostnader er mer avklart.

 

Sak  nr.: 0063/04

KAPASITETSØKNING I VINNE OG NESS OPPVEKSTOMRÅDE-  ETABLERING AV ÅPEN BARNEHAGE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Anne Eli Kjesbu ble permittert.

 

Vedtak:

1. Driftskomitèen godkjenner at Vinne og Ness oppvekstområde etablerer tilbud om åpen barnehage og at kapasiteten ved Vinne barnehage økes med 12-13 nye barnehageplasser.

2. Det påhviler virksomhetsleder for Vinne og Ness oppvekstområde det fulle ansvar å påse at kapasitetsøkningen ikke påfører kommunen økte kostnader.

 

 

Sak  nr.: 0064/04

ANDRE SAKER

Behandling:

Det ble foretatt befaring ved Verdalsøra ungdomsskole.