MØTEPROTOKOLL

 DRIFTSKOMITÈEN
Møte 02.06.2004

 

 

Fraværende :

Line A. Stang, Odd H. Weisæth, Thor B. Granum, Anita D. Steinkjer og Lars B. Hallem.

Varamedlemmer : Anne Eli Kjesbu og Berit Rotmo.
Til stede : 6 representanter.
Dessuten møtte :

Fagsjef drift Arvid Vada og møtesekretær Inger Storstad.
Rådgiver Harald Myrvang møtte under behandlinga av sakene  37/04 og 38/04.
Virksomhetslederne Håvard Holmen, Randi Segtnan og Gunn S. Wolden møtte under behandlinga av sak 34/04.
Rådgiver Aud Grande møtte under behandlinga av sak 39/04.
Virksomhetsleder Kjartan Høstland møtte under behandlinga av sak 46/04.

 

Sak 34/04 ble behandlet etter sak 37/04.
Sak 38/04 ble behandlet før sak 37/04.

Møte start: Kl 0915.
Møte slutt: Kl 1300.

 

Sakliste

 

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0034/04 BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004 - NY BEHANDLING I  DRIFTSKOMITEEN
Klikk her for å se saksframlegget
0035/04 HALLEMSÅSEN VANNRENSEANLEGG - UTSKIFTING AV SAND OG RØRARRANGEMENT  I SANDFILTER
Klikk her for å se saksframlegget
0036/04 VANNSITUASJONEN VED GARNES VANNVERK
Klikk her for å se saksframlegget
0037/04 PROSJEKT "ARBEID OG VELFERD" - KOMMUNALE FORSKRIFTER.
Klikk her for å se saksframlegget
0038/04 KLIENTUTVALG - NEDLEGGELSE OG OPPHEVELSE AV REGLEMENT
Klikk her for å se saksframlegget
0039/04 KAPASITETSØKNING PÅ BARNEHAGEOMRÅDET - OPPSTART AV NY PRIVAT BARNEHAGE
Klikk her for å se saksframlegget
0040/04 K TV-AKSJONEN 2004    HJERTEROM
Klikk her for å se saksframlegget
0041/04 K  TILSYNSUTVALG FOR MINNESTØTTER M.V. FOR PERIODEN 2003-2007
Klikk her for å se saksframlegget
0042/04 AS VINMONOPOLET.  SØKNAD OM SALGSBEVILLING/GODKJENNING AV BELIGGENHET/GODKJENNING AV SELVBETJENT BUTIKK
Klikk her for å se saksframlegget
0043/04 FLYKTNINGETJENESTEN - RAPPORT 1. KVARTAL 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0044/04 BARNEVERNTJENESTEN - RAPPORT 2. HALVÅR 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0045/04 SOSIALTJENESTEN ARBEID OG VELFERD - RAPPORT 1. KVARTAL 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0046/04 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

Sak  nr.: 0034/04

BUDSJETTSITUASJONEN KVARTALSVIS 2004 - NY BEHANDLING I  DRIFTSKOMITEEN

Behandling:

Virksomhetslederne Håvard Holmen, Randi Segtnan og Gunn S. Wolden orienterte om utfordringene i hhv. oppvekstsektoren og omsorgssektoren.

Forslag fra driftskomitèen:

Driftskomitèen slutter seg til rådmannens vurderinger ang. budsjettet for 2004.  

Ved votering ble driftskomitèens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftskomitèen slutter seg til rådmannens vurderinger ang. budsjettet for 2004.  

 

Sak  nr.: 0035/04

HALLEMSÅSEN VANNRENSEANLEGG - UTSKIFTING AV SAND OG RØRARRANGEMENT  I SANDFILTER

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Driftskomiteen tar ovennevnte redegjørelse vedrørende nødvendig vedlikeholdsbehov på filter ved Hallemsåsen vannrenseanlegg til etterretning.

 2. Driftskomiteen ber rådmannen innarbeide i budsjett/økonomiplan for 2005-2008.

 

 

Sak  nr.: 0036/04

VANNSITUASJONEN VED GARNES VANNVERK

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:  

 1. Driftskomiteen ønsker at tilknytning av Garnes vannverk til kommunens hovedvannverk Leksdalsvatnet utføres så snart som praktisk mulig. Dette innebærer at Garnesmarka tilknyttes Verdal Vannverk, Leksdalsvatnet, vinteren 2005/2006.

 2. Driftskomiteen ber rådmannen innarbeide dette inn i budsjett/økonomiplan for 2005-2008.

 

 

Sak  nr.: 0037/04

PROSJEKT "ARBEID OG VELFERD" - KOMMUNALE FORSKRIFTER.

 

Behandling:

Det ble ikke utdelt saksframlegg i møtet.

Rådgiver Harald Myrvang orienterte.

Utkast til forskrift om vedtekter ble utdelt til gjennomsyn i møtet.

Forslag fra AP v/Bjørn Aarstad:

Driftskomitèen tar saken til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftskomitèen tar saken til orientering.

 

Sak  nr.: 0038/04

KLIENTUTVALG - NEDLEGGELSE OG OPPHEVELSE AV REGLEMENT

 

Behandling:

Rådgiver Harald Myrvang orienterte og svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

 1. Klientutvalget nedlegges fra 1.7.2004.

 2. Reglement for klientutvalget av 28.4.2003 oppheves fra samme dato.

 3. Ansvar som har vært tillagt klientutvalget og som ikke overtas av Innherred Samkommune eller Arbeid & Velferd, delegeres til de 3 pleie- og omsorgsdistriktene og flyktningetjenesten innenfor virksomhetenes arbeidsområde.

 4. Andre klagesaker som har vært tillagt klientutvalget behandles av kommunens klageorgan (formannskapet).

 

Sak  nr.: 0039/04

KAPASITETSØKNING PÅ BARNEHAGEOMRÅDET - OPPSTART AV NY PRIVAT BARNEHAGE

 

Behandling:

Rådgiver Aud Grande orienterte og svarte på spørsmål.

Forslag fra AP v/Bjørn Aarstad:

Saken utsettes til neste møte i driftskomitèen.

Ved votering ble forslaget fra AP v/Bjørn Aarstad enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i driftskomitèen.

 

Sak  nr.: 0040/04

TV-AKSJONEN 2004    HJERTEROM

 

Behandling:

Forslag fra driftskomitèen til leder og medlem under pkt. 1:

Driftskomitèen oppnevner Thor B. Granum som leder og Ragni E. Bye som medlem til TV-aksjonskomitèen 2004.

Det ble først votert over forslaget fra driftskomitèen til leder og medlem under pkt. 1.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over rådmannens tilråding til pkt. 2.

Tilrådinga ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. Driftskomitèen oppnevner Thor B. Granum som leder og Ragni E. Bye som medlem til TV-aksjonskomiteen 2004

 2. Kulturtjenesten gis ansvar for å oppnevne tre medlemmer fra frivillige organisasjoner.

 

 

 

Sak  nr.: 0041/04

TILSYNSUTVALG FOR MINNESTØTTER M.V. FOR PERIODEN 2003-2007

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Følgende oppnevnes som ansvarlig for minnestøttene i perioden 2004-2007:

Visborgstøtta:                                              Inndal bygdelag

Korporal Skavhoggs søtte:                        Inndal bygdelag

Str-Ingvalds støtte:                                  Ragnhild Hofstad

Sundbystøtta:                                            Arnolf  Lyngstad

Ørmelen Krigskirkegård:                            Kjell Solvold/Ørmelen vel

Oluf Ryghstøtte:                                          Trond Arne Wisth

Olskjelda:                                                    Arvid Vold/Sul idrettslag

Kongssteinen” ved Olavsbrua:                     Frode Solvang

Frokostraststeinen:                                       Frode Solvang    

Takksamhetssteinen:                                     Frode Solvang                       

 

 

 

Sak  nr.: 0042/04

AS VINMONOPOLET.  SØKNAD OM SALGSBEVILLING/GODKJENNING AV BELIGGENHET/GODKJENNING AV SELVBETJENT BUTIKK

 

Behandling:

Uttalelse fra Lensmannen i Verdal, datert 25.5.04, ble utdelt i møtet.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Innstilling:

 1. A/S Vinmonopolet gis salgsbevilling for brennevin, vin og øl med høyere alkoholinnhold enn 4,75 volumprosent alkohol (sterkøl) i Verdal kommune og godkjennelse av butikketableringen i Ami Verdal, jfr. alkohollovens § 3-1 og 3-3.

 2. Kommunens godkjenner at den nye butikken etableres som selvbetjeningsbutikk.

 3. Bevillingen gis til 30. juni 2008.

 

 

 

Sak  nr.: 0043/04

FLYKTNINGETJENESTEN - RAPPORT 1. KVARTAL 2004

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvartalsrapporten fra flyktningtjenesten tas til orientering.

 

 

Sak  nr.: 0044/04

BARNEVERNTJENESTEN - RAPPORT 2. HALVÅR 2003

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftskomitèen tar halvårsrapporten til orientering.

 

Sak  nr.: 0045/04

SOSIALTJENESTEN ARBEID OG VELFERD - RAPPORT 1. KVARTAL 2004

 

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Kvartalsrapporten fra sosialtjenesten i ”Arbeid og Velferd” tas til orientering.

 

Sak  nr.: 0046/04

ANDRE SAKER

 

Behandling:

Ekstra møte i juni (slutten av måneden).

Dato fastsettes av administrasjonen.

Virksomhetsleder Kjartan Høstland informerte om utbyggingen ved Verdalsøra ungdomsskole og utfordringene for skolen.

Den planlagte befaring ved skolen utsettes til høsten.