MØTEPROTOKOLL

DRIFTSKOMITÈEN
Møte 10.03.04

 

Fraværende : Anette Tiller, Line Stang og Lars Børre Hallem.
Varamedlemmer : Mari Ann Green og Rigmor Hafell.
Til stede :

8 av 9 repr. Odd-Helge Weisæth ble permittert etter behandlinga av sak 21/04.

Dessuten møtte : Ass. rådmann, Arvid Vada og møtesekretær Inger Storstad.
Brannsjef Arnstein Kvelstad (sakene 10/04 og 14/04).
Virksomhetsleder Turid Krizak (sak 18/04 og 21/04) og prosjektleder lavterskeltilbudet, Kristin Haltbrekken, (sak 18/04).

 

Møte start: Kl 0900.
Møte slutt: Kl 1500.

Sak 18/04 ble behandlet etter sak 14/04.
Sak 21/04 ble behandlet etter sak 18/04.
Ellers uendret rekkefølge.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:  
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0010/04 OMSORGSBOLIG STEKKE BLOKK A OG G - BYGGING AV SPRINKLERANLEGG
Klikk her for å se saksframlegget
0011/04 ST. OLAVSLOPPET. SØKNAD OM ARRANGEMENTSSTØTTE
Klikk her for å se saksframlegget
0012/04 TILBAKEBETALING AV FOR MYE INNBETALT BARNEHAGEKONTIGENT FOR BARN MED STORT BISTANDSBEHOV
Klikk her for å se saksframlegget
0013/04 VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE - REVIDERING
Klikk her for å se saksframlegget
0014/04 MELDING OM BRANNVERNET 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0015/04 SØKNADER OM FORNYELSE AV BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2008.
Klikk her for å se saksframlegget
0016/04 SØKNADER OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2008
Klikk her for å se saksframlegget
0017/04 SØKNADER OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2008. UTENDØRS SKJENKING AV BRENNEVIN OG SKJENKING AV ØL/R
Klikk her for å se saksframlegget
0018/04 PROSJEKTDIREKTIV OG PLAN FOR LAVTERSKEL HELSETILBUD RUS ORIENTERING
Klikk her for å se saksframlegget
0019/04 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget
0020/04 DAGTILSYN FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER I GRUNNSKOLEN OPPHOLDSTIDER OG FORELDREBETALING
Klikk her for å se saksframlegget
0021/04 ØREMERKEDE MIDLER PSYKIATRI. EVALUERING 2003. FORDELING 2004
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0010/04

OMSORGSBOLIG STEKKE BLOKK A OG G - BYGGING AV SPRINKLERANLEGG

Behandling:

Brannsjef Arnstein Kvelstad svarte på spørsmål.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Verdal kommunestyre godkjenner utbygging av av sprinkleranlegg ved omsorgsboligene på Stekket innenfor en kostnadsramme på kr.900.000,-.
 2. Prosjektet finansieres ved bruk av tidligere opptatte lånemidler:

 

 

 

Sak nr.: 0011/04

ST. OLAVSLOPPET. SØKNAD OM ARRANGEMENTSSTØTTE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

St. Olavsloppets søknad om økonomisk støtte på kr 25 000,- avslås.

 

 

 

Sak nr.: 0012/04

TILBAKEBETALING AV FOR MYE INNBETALT BARNEHAGEKONTIGENT FOR BARN MED STORT BISTANDSBEHOV

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. I henhold til kommunestyrets vedtak i sak 99/91 og til vedtak i hovedutvalg for helsevern og sosial omsorg i sak 88/91 vedtar formannskapet at det utbetales inntil kr 300.000 i for mye innbetalt barnehagekontingent i tiden 1992 – 1999.
 2. I budsjettet for 2004 gjøres følgende endringer:

  Post 1.4709.1336.2545 opprettes med kr 300.000
  Post 1.9500.1336.2545 økes med kr 300.000

 

 

 

Sak nr.: 0013/04

VEDTEKTER FOR BARNEHAGER SOM EIES OG DRIVES AV VERDAL KOMMUNE - REVIDERING

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Vedtekter for barnehager som eies og drives av Verdal kommune vedtas.

 

 

 

 

Sak nr.: 0014/04

MELDING OM BRANNVERNET 2003

Behandling:

Brannsjef Arnstein Kvelstad orienterte.

Forslag fra AP v/Bjørn Aarstad til pkt. 2:

Administrasjonen fremlegger som egen sak for driftskomitèen feiing av alle murpiper hvert år.

Det ble votert samlet over rådmannens tilråding og forslaget fra AP v/Bjørn Aarstad til pkt. 2.

Enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Saken tas til orientering.
 2. Administrasjonen fremlegger som egen sak for driftskomitèen feiing av alle murpiper hvert år.

 

 

 

Sak nr.: 0015/04

SØKNADER OM FORNYELSE AV BEVILLING FOR SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKK FOR PERIODEN 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2008.

Behandling:

Forslag fra Krf v/Rigmor Hafell:

Saken utsettes.

Rigmor Hafell trakk deretter sitt utsettelsesforslag.

Forslag fra Krf v/Rigmor Hafell:

Salgsbevillinger gis for 1 år fram, til 30.06.05.
Dette da det vil skje endringer i muligheter for utsalg når Vinmonpolet etablerer seg i Verdal. Ønsker også i denne saken å kunne ta utgangspunkt i en ruspolitisk plan.

Det ble votert alternativt mellom forslaget fra Krf v/Rigmor Hafell og rådmannens tilråding på at bevilling gis i perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

Ved votering ble rådmannens tilråding vedtatt med 6 mot 1 stemme.

Det ble deretter votert samlet over tilrådinga, pkt. A – F.

Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Krf v/Rigmor Hafell til pkt. G:

Driftskomitèen ber om at det blir i gang satt revidering av rusplan, gjerne i samarbeid med Levanger kommune, i løpet av våren 2004.

Ved votering ble forslaget fra Krf v/Rigmor Hafell til pkt. G enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Coop Inn-Trøndelag BA – org.nr. 938 548 005
 2. Coop Inn-Trøndelag BA gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent ved følgende avdelinger:

  Coop Mega Verdal

  Filialen Vuku

  Filialen Leksdal

  Filialen Inndal

  Filialen Skjækerfossen

  Coop Prix Ørmelen

  Coop Prix Vinne

  Bevillingen gis i perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Coop Inn-Trøndelag BA v/Bjørn Storhaug som daglig leder

  Styrere og stedfortredere slik:

  Mega Verdal

  Styrer: Dag Gøran Lyng
  Stedfortreder for styreren: Olav Ingebrigtsen

  Filialen Vuku

  Styrer: Leif Haugan
  Stedfortreder for styreren: Turid Lundgren

  Filialen Leksdal

  Styrer: Otto Rydning
  Stedfortreder for styreren: Aud Sjøli

  Filialen Inndal

  Styrer: Thure Olsson
  Stedfortreder for styreren: Aud Sjøli

  Filialen Skjækerfossen

  Styrer: Ulla Aksnes
  Stedfortreder for styreren: Berit Gomo

  Coop Prix Ørmelen

  Styrer: Ole Einar Winnberg
  Stedfortreder for styreren: Tove Flyum

  Coop Prix Vinne

  Styrer: Arild Musum
  Stedfortreder for styreren: Evelyn Stene

 3. Rema 1000 Verdal Jan Juberg A/S – org.nr. 976 842 510
 4. Rema 1000 Verdal Jan Juberg A/S med Jan Juberg som daglig leder gis fortsatt alminnelig bevillinge for salg av alkohol med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Rema 100 Verdal Jan Juberg A/S og med Jan Juberg som daglig leder.

  Styrer for bevillingen: Jan Juberg
  Stedfortreder for styreren: Sveinung Green

 5. Rimi Verdal v/Verdal Mat A/S – org.nr. 981 937 287
 6. Rimi Verdal v/Verdal Mat A/S med Dag Musum som daglig leder gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Rimi Verdal v/Verdal Mat A/S og med Dag Musum som daglig leder.

  Styrer for bevillingen: Dag Musum
  Stedfortreder for styreren: Jorunn Overholmen

 7. Bunnpris Verdal A/S – org.nr. 970 987 223
 8. Bunnpris Verdal A/S v/daglig leder Glenn Pettersen gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Bunnpris Verdal A/S v/daglig leder Glenn Pettersen

  Styrer for bevillingen: Glenn Pettersen
  Stedfortreder for styreren: Gunn Anita Folvik

 9. Joker Verdal v/ICA Sparmat Verdal v/FM Verdal A/S – org.nr. 954 709 221
 10. ICA Sparmat Verdal v/FM Verdal A/S v/daglig leder Torunn Sem Green gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

  Bevillingen gis for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: ICA Sparmat Verdal v/FM Verdal A/S v/daglig leder Torunn Sem Green

  Styrer for bevillingen: Torunn Sem Green
  Stedfortreder for styreren: Solfrid Rismark

 11. Joker Verdal v/IMCE Indgaard AS – org. nr. 983 901 980

IMCE Indgaard AS v/Ivar Arne Indgaard gis fortsatt alminnelig bevilling for salg av øl med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent.

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: IMCE Indgaard AS v/daglig leder Ivar Arne Indgaard

Styrer for bevillingen: Ivar Arne Indgaard
Stedfortreder for styreren: Randi Finnanger

Formannskapet fastsetter følgende salgstider for samtlige bevillingsinnehaver for bevillingsperioden 1. juli 2004 – 30. juni 2008:

Fra kl. 08.00 og fram til kl. 20.00.

- På dager før søn- og helligdager.

Fra kl. 08.00 og fram til kl. 18.00.

Unntatt er dagen før Kristi Himmelfartsdag hvor det kan selges eller utbringes øl til kl. 20.00.

- Påske-, pinse-, jul- og nyttårsaften.

Fra kl. 08.00 og fram til kl. 15.00.

  • På søn- og helligdager, 1. og 17. mai og på stemmedagen for stortingsvalg, fylkestingsvalg, kommunestyrevalg og folkeavstemning vedtatt etter lov skal det ikke skje salg eller utlevering av øl.
  • Bevillingsinnehaver har ansvaret for at bevillingspliktig alkoholholdig drikk ved salgstidens slutt ikke lenger er tilgjengelig i butikken.
  • Der det har skjedd endringer av eierforhold, i hvem som skal være bevillingsinnehaver, styrer og stedfortreder, godkjennes disse for resten av inneværende bevillingsperiode.

    

Driftskomitèen ber om at det blir i gang satt revidering av rusplan, gjerne i samarbeid med Levanger kommune, i løpet av våren 2004.

 

 

 

Sak nr.: 0016/04

SØKNADER OM FORNYELSE AV SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2008

Behandling:

Det ble votert samlet over tilrådinga, pkt. 1 – 18.

Enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Verdal Hotell A/S.

Verdal Hotell A/S v/Kari Lerberg gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som

Bevillingsinnehaver: Verdal Hotell A/S v/Kari Lerberg
Skjenkestyrer: Kari Lerberg
Stedfortreder for skjenkestyreren: Else Mari Toresen

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 08.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. Stiklestad Park Hotell A/S.

Stiklestad Park Hotell v/daglig leder Erik Pettersen gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Stiklestad Park Hotell A/S v/daglig leder Erik Pettersen
Skjenkestyrer: Otte Nessemo
Stedfortreder for skjenkestyreren: Erik Pettersen

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 08.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. Petra Drift AS.

Petra Drift AS gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Petra Drift AS v/daglig leder Eva Randi Walberg
Skjenkestyrer: Eva Randi Walberg
Stedfortreder for skjenkestyreren: Per Anders Arntsen

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 10.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. China Palace.
 2. China Palace v/Lu Dexiong gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: China Palace v/Lu Dexiong
  Skjenkestyrer: Lu Dexiong
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Li Cui Yi

  Skjenketiden godkjennes slik:

  For øl/rusbrus, vin og brennevin: Mandag – fredag: Fra kl. 14.00 – 23.00
  Lørdag: Fra kl. 13.00 – 24.00
  Søndag: Fra kl. 13.00 – 23.00

 3. Catz Diskotek & Musikkafè A/S.

Catz Diskotek & Musikkafe A/S gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Catz Diskotek & Musikkafe A/S v/styreleder Svenn Robert Berg
Skjenkestyrer: Ken-Anwar Thørnquist
Stedfortreder for skjenkestyreren: Svenn Robert Berg

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Mandag – torsdag: Fra kl. 18.00 – 02.00
Fredag – lørdag: Fra kl. 20.00 – 02.00
Søndag/helligdag: Fra kl. 18.00 – 02.00

For brennevin: Mandag – torsdag: Fra kl. 18.00 – 01.00
Fredag – lørdag: Fra kl. 20.00 – 01.00
Søndag/helligdag: Fra kl. 18.00 – 01.00

 1. Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S.

Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/Turid Hofstad gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Stiklestad Nasjonale Kultursenter A/S v/Turid Hofstad
Skjenkestyrer: Grete Brubakk
Stedfortreder for skjenkestyreren: Tore Sundfær

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 08.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. Gilroy Verdal A/S.

Gilroy Verdal A/S v/styreleder og daglig leder Svenn Robert Berg gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Gilroy Verdal A/S v/Svenn Robert Berg
Skjenkestyrer: Svenn Robert Berg
Stedfortreder for skjenkestyreren: Ken-Anwar Thørnquist

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 11.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. Klüwerstua.

Klüwerstua v/Inger Skjerve Bjartnes og Petter Bjartnes gis alminnelig bevilling for

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Klüwerstua v/Inger Skjerve Bjartnes og Petter Bjartnes
Skjenkestyrer: Inger Skjerve Bjartnes
Stedfortreder for skjenkestyreren: Kjellrun Landfald

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 11.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. Verdal Bowling AS.
 2. Verdal Bowling AS v/Sigurd Jeremiassen gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent og vin på det areal som ble godkjent av formannskapet i møte 26.09.03 i sak nr. 95/03.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Verdal Bowling AS v/Sigurd Jeremiassen
  Skjenkestyrer: Sigurd Jeremiassen
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Gerd Lefstad

  Skjenketiden godkjennes slik:

  For øl/rusbrus og vin: Mandag – torsdag: Fra kl. 12.00 – 24.00
  Fredag – lørdag: Fra kl. 12.00 – 02.00
  Søndag/helligdag: Fra kl. 12.00 – 24.00

 3. Siciliana AS.
 4. Siciliana AS v/Necati Tavukcu gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler samt øl/rusbrus og vin på en fysisk avgrenset terasse utenfor restauranten.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Siciliana AS v/Necati Tavukcu
  Skjenkestyrer: Necati Tavukcu
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Ahmet Can

  Skjenketiden godkjennes slik:

  For øl/rusbrus og vin: Mandag – torsdag: Fra kl. 13.00 – 23.00
  Fredag – søndag: Fra kl. 12.00 – 23.00

  For brennevin: Fra kl. 13.00 – 23.00

 5. Petter Nervik Cafe`n A/S.
 6. Petter Nervik Café`n A/S v/Ester Dahl gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent og vin i cafeens lokaler.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Petter Nervik Cafe`n v/Ester Dahl
  Skjenkestyrer: Ester Dahl
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Brit Sandsaunet Sund

  Skjenketiden godkjennes slik:

  Mandag - fredag: Fra kl. 09.00 – 19.00
  Lørdag: Fra kl. 09.00 – 16.00

 7. Verdal Auto-Kro A/S.
 8. Verdal Auto-Kro A/S gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent og vin i kroas lokaler – bestestua, salong og stue.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Verdal Auto-Kro A/S v/Asbjørn Fossum
  Skjenkestyrer: Asbjørn Fossum
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Trude Balgård

  Skjenketiden godkjennes slik: Fra kl. 09.00 – 21.00.

  Videre gis bevilling for skjenking av brennevin til sluttet selskap – skjenketid fra kl. 13.00 til kl. 21.00 i Kroas lokaler.

 9. Palmen AS.
 10. Palmen AS v/Adnan Ismael Ahmed gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler samt øl/rusbrus og vin innefor et nærmere avgrenset område utenfor restauranten.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Palmen AS v/Adnan Ismail Ahmed
  Skjenkestyrer: Adnan Ismail Ahmed
  Stedfortreder for skjenkestyreren:

  Skjenketiden godkjennes slik:

  Mandag – torsdag: Fra kl. 14.00 – 23.00
  Fredag – lørdag/søndag: Fra kl. 13.00 – 23.00

 11. Storebrand ASA – Holmen Gård.

Storebrand ASA v/Henning Stordal gis bevilling til skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent, vin og brennevin til sluttede selskaper i følgende lokaler ved Holmen Gård i Vuku:

samt bevilling for utendørs skjenking av øl/rusbrus og vin ved et lite grillområde ved stua på tunet av eiendommen med sitteplasser til ca. 30 personer.

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Storebrand ASA v/Henning Stordal
Skjenkestyrer: Ellinor Indahl
Stedfortreder for skjenkestyreren: Bodil Indahl

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus: Fra kl. 11.00 – 02.00
Vin Fra kl. 08.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 1. Coop Inn-Trøndelag BA`s Minsaas Cafè.
 2. Coop Inn-Trøndelag BA`s Minsaas Cafè gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent og vin i kafeens lokaler i 1. etasje i Domus varehus samt et nærmere avgrenset område utendørs.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Coop Inn-Trøndelag BA v/Minsaas Cafè v/Øivind Dahle
  Skjenkestyrer: Øivind Dahle
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Marthe Pedersen

  Skjenketiden godkjennes slik:

  Mandag – fredag: Fra kl. 10.00 – 19.00
  Lørdag: Fra kl. 10.00 – 16.00

 3. Flammen AS.
 4. Flammen AS v/styreleder og daglig leder Hisham El-Khatib gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent, vin og brennevin i restaurantens lokaler, spisekro i kjelleren og pub i 1. etasje, samt skjenking utendørs av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent og vin på restaurantens uteterasse.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Flammen AS v/Hisham El-Khatib
  Skjenkestyrer: Hisham El-Khatib
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Peyman Rad

  Skjenketiden godkjennes slik:

  For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 13.00 – 02.00
  For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 5. Sandvika Fjellstue v/Sparebanken Midt-Norge.
 6. Sandvika Fjellstue v/Sparebanken Midt-Norge v/Øyvind Melbye gis bevilling for

  skjenking av øl/rusbrus med alkoholinnhold under 4,76 volumprosent, vin og brennevin til sluttet selskap i følgende lokaler ved Sandvika fjellstue:

  Alle rom i hovedbygg (salonger, spisesaler og plenumssal). Videre utendørs skjenking av øl og vin i hageanlegg ved ildsted og utendørs gårdstun.

  Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

  Formannskapet godkjenner som:

  Bevillingsinnehaver: Sandvika Fjellstue v/Sparebanken Midt-Norge v/Øyvind Melbye
  Skjenkestyrer: Kjell Woll Sigurdsen
  Stedfortreder for skjenkestyreren: Kjell B. Gylland

  Skjenketiden godkjennes slik:

  For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 08.00 – 02.00
  For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00

 7. Vaterholmen Leir v/vaktselskapet "Intoli" v/Inge M. Skavdal.

Vaterholmen Leir v/vaktselskapet "Intoli" v/Inge M. Skavdal gis alminnelig bevilling for skjenking av øl/rusbrus med lavere alkoholinnhold enn 4,76 volumprosent og vin i spisesalen/kafeterian i hovedbygningen i Vaterholmen Leir samt bevilling for utendørs skjenking på et nærmere avgrenset område utenfor hovedbygningen inne i leiren. Videre gis bevilling for skjenking av brennevin for sluttet selskap innomhus.

Bevillingen gis fra 1. juli 2004 til 30. juni 2008.

Formannskapet godkjenner som:

Bevillingsinnehaver: Vaterholmen Leir v/vaktselskapet "Intoli" v/Inge M. Skavdal
Skjenkestyrer: Inge M. Skavdal
Stedfortreder for skjenkestyreren: Jorunn Annelene Grønning

Skjenketiden godkjennes slik:

For øl/rusbrus og vin: Fra kl. 08.00 – 02.00
For brennevin: Fra kl. 13.00 – 01.00 til sluttet selskap innomhus

Der det har skjedd/skjer endringer av eierforhold hvem, som skal være bevilingsinnehaver, styrer og stedfortreder og nye bevillinger, godkjennes disse for resten av inneværende bevillingsperiode.

Der styrer/stedfortreder ikke har avlagt kunnskapsprøve etter alkohollovens, tas det forbehold om at bestått prøve dokumenteres før godkjenning.

Flere skjenkesteder ønsker innskrenket skjenketid. Dersom det senere viser seg at noen av disse ønsker skjenketiden utvidet innenfor de ytre skjenketider for øl/rusbrus og vin fra kl. 08.00 til kl. 02.00 og for brennevin fra kl. 13.00 til kl. 01.00, får rådmannen fullmakt til å godkjenne slike søknader.

 

 

 

Sak nr.: 0017/04

SØKNADER OM SKJENKEBEVILLING FOR PERIODEN 1. JULI 2004 - 30. JUNI 2008. UTENDØRS SKJENKING AV BRENNEVIN OG SKJENKING AV ØL/R

Behandling:

Det ble votert samlet over tilrådinga, pkt. A – C.

Enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Alle med rett til utendørs skjenking og bevilling for å skjenke brennevin, gis tillatelse til utendørs skjenking av brennevin.
   
 2. 1) Alle søknader om både alminnelig bevilling og bevilling til sluttet selskap for skjenking av øl/rusbrus over 4,76 volumprosent alkohol imøtekommes.
 3. 2) Eventuelle søknader fra andre bevillingsinnehavere om også å skjenke øl/rusbrus over 4,76 volumprosent alkohol, får rådmannen fullmakt til å behandle.

 4. Bevillingene kan også utøves for den gjenværende del av inneværende bevillingsperiode.

 

 

 

 

Sak nr.: 0018/04

PROSJEKTDIREKTIV OG PLAN FOR LAVTERSKEL HELSETILBUD RUS ORIENTERING

Behandling:

Virksomhetsleder Turid Krizak og prosjektleder lavterskeltilbudet, Kristin Haltbrekken, orienterte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Driftskomiteen vedtar prosjektdirektiv og plan for lavtersekeltilbud rus og med de økonomiske forpliktelser dette medfører for kommunen.

 

 

 

Sak nr.: 0019/04

ANDRE SAKER

Behandling:

Befaring ved Ørmelen grendehus og Vinne og Øra pleie og omsorgsdistrikt.

Spørsmål fra AP v/Ragni Bye:

Hvordan blir SFO-tilbudet til elevene i "småskolen" når det fra høsten 2004 blir lengre skoledag?

Ass. rådmannen svarte.

Ass. rådmann orienterte om regnskapet for 2003.

 

 

 

Sak nr.: 0020/04

DAGTILSYN FOR FUNKSJONSHEMMEDE ELEVER I GRUNNSKOLEN OPPHOLDSTIDER OG FORELDREBETALING

Behandling:

Rådmannen trakk saken og vil legge den fram på nytt i driftskomitèens april-møte.

 

 

 

Sak nr.: 0021/04

ØREMERKEDE MIDLER PSYKIATRI. EVALUERING 2003. FORDELING 2004

Behandling:

Virksomhetsleder Turid Krizak orienterte.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Odd-Helge Weisæth ble permittert etter behandlinga av saken.

 

Vedtak:

 1. Driftskomiteen vedtar tildeling av øremerkede psykiatrimidler i samsvar med forslaget i Opptrappingsplan for psykisk helse Verdal kommune mars 2004
 2. Rådmannen får fullmakt til å foreta nødvendige budsjettendringer
 3. Det skal foreligge rapport fra de enkelte prosjektene pr 31.12.04