MØTEPROTOKOLL

DRIFTSKOMITÈEN
Møte 28.01.04

 

Fraværende : Anita Steinkjer og Line A. Stang.
Varamedlemmer : Rigmor Hafell.
Til stede :

8 representanter.

Dessuten møtte : Ass. rådmann Arvid Vada og møtesekretær.
Rådgiver Aud Grande møtte under behandlinga av sak 7/04.
Møtet begynte med at Endre Kanestrøm orienterte om prosjektet "Verdal kommune – nye veier å gå".
Repr. Odd Helge Weisæth ble permittert etter behandlingen av pkt. 3 under sak 9/04.

 

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/04 UTVALG TIL Å GJENNOMGÅ KOMMUNENS BYGNINGSMASSE
Klikk her for å se saksframlegget
0002/04 SPELNEMNDA 2003 - 2007 : MANDAT- OG ARBEIDSOMFANG
Klikk her for å se saksframlegget
0003/04 OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG PÅ KULTUROMRÅDET
Klikk her for å se saksframlegget
0004/04 MOT.SØKNAD OM SPONSING AV MOT-DAGER 10 - 12/3 2004
Klikk her for å se saksframlegget
0005/04 VALG AV DRIFTSKOMITEENS REPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALGET VED MUSIKKSKOLEN FOR PERIODEN 2003-2007
Klikk her for å se saksframlegget
0006/04 KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG SALG AV ALKOHOL. ÅRSRAPPORT 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0007/04 FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGE - HØRINGSNOTAT OM UTKAST
Klikk her for å se saksframlegget
0008/04 ST. OLAVSLOPPET. SØKNAD OM ARRANGEMENTSSTØTTE
Klikk her for å se saksframlegget
0009/04 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

Sak nr.: 0001/04

UTVALG TIL Å GJENNOMGÅ KOMMUNENS BYGNINGSMASSE

Behandling:

AP v/Ragni E. Bye fremmet følgende forslag:

Leder Bjørn Aarstad utpekes som driftskomitèens representant i utvalget.

Ved votering ble tilrådinga med forslaget fra AP v/Ragni E. Bye enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Det nedsettes et utvalg for gjennomgang av den kommunale bygningsmasse bestående av:

Leder Bjørn Aarstad utpekes som driftskomitèens representant i utvalget.

 

 

Sak nr.: 0002/04

SPELNEMNDA 2003 - 2007 : MANDAT- OG ARBEIDSOMFANG

Behandling:

Driftskomitèen fremmet følgende tilleggsforslag:

Kommunestyret oppnevner leder og nestleder i Spelnemnda.

Ved votering ble tilrådinga med tilleggsforslaget fra driftskomitèen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Kommunestyret tar saken til orientering.

Kommunestyret oppnevner leder og nestleder i Spelnemnda.

 

 

Sak nr.: 0003/04

OPPNEVNING AV REPRESENTANTER TIL KOMMUNALE STYRER OG UTVALG PÅ KULTUROMRÅDET

Behandling:

Leder Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag:

Tidligere vedtak under sak 30/03 – Representanter til Spelnemnda – oppheves.

Valgkomitèen v/leder Odd Helge Weisæth fremmet følgende forslag:

 1. Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget.
  Leder: Stig Arild Myhre
  Medlem: Kåre Norum
 2. Innstillingskomitèen for Stiklestadprisen.
  Medlem: Jostein Grande
  Medlem: Svein Svensson
 3. Astrid og Bjarne Slapgaards Minnefond.
  Leder: Rigmor Hafell
  Medlem: Maj-Brit S. Larsen
  Medlem: Kjell Minsås
 4. Representanter til Spelnemnda.
  Leder: Leif Johannes Sagen.
  Nestleder: Lars Børre Hallem.

SV v/Lars Børre Hallem fremmet følgende forslag på varapersoner under pkt. 4:

Varaperson for Leif Johannes Sagen: Gjermund Haga

Varaperson for Lars Børre Hallem: Håkon Lyngsmo

Det ble først votert over forslaget fra leder Bjørn Aarstad .

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Det ble så votert punktvis over forslaget fra valgkomitèen.

Det ble til slutt votert over forslaget fra SV v/Lars Børre Hallem.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:
 
Tidligere vedtak under sak 30/03 – Representanter til Spelnemnda – oppheves.

 1. Styringsgruppa for sentralidrettsanlegget.
  Leder: Stig Arild Myhre
  Medlem: Kåre Norum
 2. Innstillingskomitèen for Stiklestadprisen.
  Medlem: Jostein Grande
  Medlem: Svein Svensson
 3. Astrid og Bjarne Slapgaards Minnefond.
  Leder: Rigmor Hafell
  Medlem: Maj-Brit S. Larsen
  Medlem: Kjell Minsås
 4. Representanter til Spelnemnda.
  Leder: Leif Johannes Sagen Varaperson: Gjermund Haga
  Nestleder: Lars Børre Hallem Varaperson: Håkon Lyngsmo

 

 

 

Sak nr.: 0004/04

MOT.SØKNAD OM SPONSING AV MOT-DAGER 10 - 12/3 2004

Behandling:

Driftskomitèen fremmet følgende tilleggsforslag som pkt. 2 og 3:

 1. Driftskomitèen ber om å få tilsendt rapport etter arrangementet.
 2. Ved evt. senere søknader om tilskudd bes budsjett vedlegges søknaden.

Ved votering ble tilrådinga med driftskomitèens tilleggsforslag til pkt. 2 og 3 enstemmig vedtatt.

Vedtak:

 1. MOT- dagene i Verdal 10.-12. mars støttes økonomisk med kr. 10.000,-
  Beløpet belastes: knt. 14703.1250.2311. "Tilskudd lag og organisasjoner m.m"
 2. Driftskomitèen ber om å få tilsendt rapport etter arrangementet.
 3. Ved evt. senere søknader om tilskudd bes budsjett vedlegges søknaden.

 

 

Sak nr.: 0005/04

VALG AV DRIFTSKOMITEENS REPRESENTANT I SAMARBEIDSUTVALGET VED MUSIKKSKOLEN FOR PERIODEN 2003-2007

Behandling:

Valgkomitèen v/leder Odd Helge Weisæth fremmet følgende forslag:

Vararepresentant til SU ved Verdal kommunale musikk- og kulturskole: Kjell Stiklestad.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Vararepresentant til SU for Verdal kommunale musikk- og kulturskole: Kjell Stiklestad.

 

 

 

Sak nr.: 0006/04

KONTROLLUTVALGET FOR SKJENKING OG SALG AV ALKOHOL. ÅRSRAPPORT 2003

Behandling:

Driftskomitèen fremmet følgende forslag:

Årsrapporten for 2003 tas til etterretning.

Ved votering ble forslaget fra driftskomitèen enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsrapport for 2003 tas til etterretning.

 

 

 

Sak nr.: 0007/04

FORSKRIFT OM FORELDREBETALING I BARNEHAGE - HØRINGSNOTAT OM UTKAST

Behandling:

Driftskomitèen fremmet følgende forslag:

Driftskomitèen har ingen innvendinger mot høringsnotatet.

Ved votering ble forslaget fra driftskomitèen enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Driftskomitèen har ingen innvendinger mot høringsnotatet.

 

 

Sak nr.: 0008/04

ST. OLAVSLOPPET. SØKNAD OM ARRANGEMENTSSTØTTE

Behandling:

Forslag fra SV v/Lars Børre Hallem:

Saken utsettes til neste møte i driftskomitèen.

Ved votering ble forslaget fra SV v/Lars Børre Hallem enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes til neste møte i driftskomitèen.

 

 

 

Sak nr.: 0009/04

ANDRE SAKER

Behandling:

 1. Retningslinjer for arbeid med ansvarsgrupper og individuelle planer.
  Retningslinjer, datert 22.1.04, ble utdelt i møtet.
  Notatet tas til orientering.
 2. Tilskudd til lag og organisasjoner. Søknadsfrist.
  Driftskomitèen ber administrasjonen utrede muligheten for å sette en frist for søknad om støtte fra ulike lag og organisasjoner.
  Etter driftskomitèens syn vil dette lette budsjettarbeidet og tildeling av midler.
 3. Ang. kunstgressbanen.
  Repr. Lars Børre Hallem og og Kjell Stiklestad stilte spørsmål ang. bruken av kunstgressbanen.
  Sak om drift av sentralidrettsanlegget fremmes i et senere møte i driftskomitèen.
 4. Odd Helge Weisæth ble permittert.

 5. Befaring på vannverket i Hallemsåsen og kloakkrenseanlegget på Ørin.
  Befaring ble foretatt.