MØTEPROTOKOLL

DRIFTSKOMITÈEN
Møte 29.10.2003

 

Fraværende : Anita Steinkjer.
Varamedlemmer : Torill Elverum.
Til stede :

9 representanter.

Dessuten møtte : Ass. rådmann Arvid Vada,
virksomhetsleder teknisk drift Bård Kotheim
og møtesekretær.

Utdelt i møtet:

 1. Organisasjonskart for Verdal kommune.
 2. Delegasjonsreglement for Verdal kommune.
 3. Reglement for komitèene Verdal kommune.
  (Driftskomitèen og Plan- og utviklingskomitèen.)

Arvid Vada orienterte/kommenterte.

Torill Elverum, Odd-Helge Weisæth og Line Adelheid Stang ble permittert etter behandlinga av sak 7/03.

 

Sakliste

KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV MØTEPROTOKOLL
KLIKK HER FOR UTSKRIFTSVENNLIG VERSJON AV ALLE SAKSFRAMLEGG (unntatt B-saker)
     
Til behandling:
Utvalgssaksnr Type Sakstittel
0001/03 BUDSJETTSITUASJONEN 3. KVARTAL 2003
Klikk her for å se saksframlegget
0002/03 TEK OVERSIKT OVER PÅGÅENDE INVESTERINGSPROSJEKTER I VERDAL KOMMUNE
Klikk her for å se saksframlegget
0003/03 TEK UTBYGGING AV KOMMUNALTEKNISKE HOVEDANLEGG REINSHOLM - FORPROSJEKT
Klikk her for å se saksframlegget
0004/03 TEK RETTING AV AVVIK ØRIN RENSEDISTRIKT - KOMMENTARER FRA FYLKESMANNNEN I NORD-TRØNDELAG PÅ FORSLAG TIL RAMMEPLAN AVLØP
Klikk her for å se saksframlegget
0005/03 VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER I SAMARBEIDSUTVALGENE VED KOMM. BARNEHAGER SAMT PRIVATE BARNEHAGER HVOR KOMMUNEN DEKKER DRIFTSUNDER
Klikk her for å se saksframlegget
0006/03 OPPNEVNING AV MEDLEM I STYRET FOR VUKU SAMFUNNSHUS FOR PERIODEN 2003-2007
Klikk her for å se saksframlegget
0007/03 OPPNEVNING AV KOMMUNENS REPRESENTANTER I SAMARBEIDSUTVALGENE VED SKOLENE FOR PERIODEN 2003-2007
Klikk her for å se saksframlegget
0008/03 ANDRE SAKER
Klikk her for å se saksframlegget

 

 

 

Sak nr.: 0001/03

BUDSJETTSITUASJONEN 3. KVARTAL 2003

Behandling:

Arvid Vada refererte e-post av 28.10.03 fra KS til kommunen ang. skatteanslag for 2003.

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Kommunestyret tar rapporten om budsjettsituasjonen ved utgangen av 3. kvartal 2003 til etterretning.
 2. Kommunestyret ser med bekymring på den økonomiske situasjonen og understreker viktigheten av å tilpasse aktiviteten til de økonomiske rammene.
 3. Kommunestyret vedtar de foreslåtte budsjettendringer i samsvar med vedlagt liste.

 

 

Sak nr.: 0002/03

OVERSIKT OVER PÅGÅENDE INVESTERINGSPROSJEKTER I VERDAL KOMMUNE

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Saken tas til orientering

 

 

 

Sak nr.: 0003/03

UTBYGGING AV KOMMUNALTEKNISKE HOVEDANLEGG REINSHOLM - FORPROSJEKT

Behandling:

Ved votering ble tilrådinga enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

 1. Forprosjekt for "Utbygging av kommunaltekniske hovedanlegg på Reinsholm" godkjennes.
 2. Kostnader til bygging hovedanlegg for vann og avløp dekkes over ordinære investeringsmidler til vann- og avløp innenfor en økonomisk ramme på 3,7 mill.kr.
 3. Kostnader til opparbeidelse av samleveg gjennom feltet finansieres av utbyggerene/intresentene i feltet.

 

 

 

Sak nr.: 0004/03

RETTING AV AVVIK ØRIN RENSEDISTRIKT - KOMMENTARER FRA FYLKESMANNNEN I NORD-TRØNDELAG PÅ FORSLAG TIL RAMMEPLAN AVLØP

Behandling:

Fremskrittspartiet v/Odd-Helge Weisæth fremmet følgende forslag:

Driftskomitèen ber om at det innføres et eget regnskap for kostnadene knyttet til vann og avløp. Det forutsettes at et slikt regnskap synliggjør at selvkostprinsippet blir ivaretatt når det gjelder fastsetting av de kommunale avgiftene på dette området.

Driftskomitèen ber administrasjonen fremlegge en egen sak slik at man får synliggjort hvilke kostnadskomponenter som pr. dags dato er innlagt i selvkostprinsippet.

Det ble først votert over forslaget fra Fremskrittspartiet.

Det ble deretter votert over rådmannens tilråding.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

 

 

 

Sak nr.: 0005/03

VALG AV KOMMUNALE REPRESENTANTER I SAMARBEIDSUTVALGENE VED KOMM. BARNEHAGER SAMT PRIVATE BARNEHAGER HVOR KOMMUNEN DEKKER DRIFTSUNDERSKUDDET

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag:

Det settes ned et utvalg på 4 personer som skal komme med forslag til representanter og vararepresentanter til neste møte. Dette gjelder også evt. andre utvalg driftskomitèen skal komme med forslag til representanter og vararepresentanter til.

Administrasjonen bes snarest innhente opplysninger til utvalget om hvilke evt. andre utvalg det måtte være.

Videre fremmet Arbeiderpartiet v/Bjørn Aarstad forslag på følgende medlemmer i utvalget:

Medlemmer:

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Det settes ned et utvalg på 4 personer som skal komme med forslag til representanter og vararepresentanter til neste møte i driftskomitèen. Dette gjelder også andre utvalg driftskomitèen skal komme med forslag til representanter og vararepresentanter til.

Administrasjonen bes snarest innhente opplysninger til utvalget om hvilke andre utvalg det måtte være.

Medlemmer:

 

 

 

Sak nr.: 0006/03

OPPNEVNING AV MEDLEM I STYRET FOR VUKU SAMFUNNSHUS FOR PERIODEN 2003-2007

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag:

Det nedsatte utvalg under sak 4/03 bes komme med forslag til 2 representanter med vararepresentanter til neste møte i driftskomitèen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Det nedsatte utvalg under sak 4/03 bes komme med forslag til 2 representanter med vararepresentanter til neste møte i driftskomitèen.

 

 

 

Sak nr.: 0007/03

OPPNEVNING AV KOMMUNENS REPRESENTANTER I SAMARBEIDSUTVALGENE VED SKOLENE FOR PERIODEN 2003-2007

Behandling:

Arbeiderpartiet v/Bjørn Aarstad fremmet følgende forslag:

Det nedsatte utvalg under sak 4/03 bes komme med forslag til representanter og vararepresentanter til neste møte i driftskomitèen.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

Vedtak:

Det nedsatte utvalg under sak 4/03 bes komme med forslag til representanter og vararepresentanter til neste møte i driftskomitèen.

 

 

 

Sak nr.: 0008/03

ANDRE SAKER

Behandling:

Det ble foretatt befaring i Vuku, Garnes og Volden oppvekstområde.