VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  

Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

24.11.2005

Tid:

10:00

Slutt:l

12.40.

Til stede:

12 representanter. Elin Tuseth ble gitt permisjon og forlot møtet etter behandling av sak nr. 14/05 (ble beh. som første sak). Til stede 11 representanter.

Sak nr. 14/05 ble behandlet som første sak.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kåre Norum

Medlem

H/KRF

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Brit Fredriksen

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

Elin Tuset

Medlem

NSF-V

Bjørn Holmli

Medlem

FAG-V

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Lennart Johansson

MEDL

SV

Berit Musum

MEDL

FRP

Ihna Waade

MEDL

UTD-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Lars Børre Hallem

Lennart Johansson

SV-V

Bjørn Engelin

Ihna Waade

UTD-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretærSakliste Administrasjonsutvalget 24.11.05

 

Saksnr

Innhold

PS 12/05

Budsjett 2006 - Verdal kommune

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

PS 13/05

Budsjettsituasjonen 3. kvartal 2005

Sakspapirer Vedlegg

PS 14/05

Kommunens framtidige pensjonsordning

Sakspapirer Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5

PS 15/05

Orienteringer

 


 

PS 12/05 Budsjett 2006 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2005

BEHANDLING:

Elin Tuset fra Sykepleierforbundet ble gitt permisjon og forlot møtet. Til stede: 11 representanter.

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til nye pkt. 12, 13 og 14:

”Driftsbudsjett.

12. Frikjøp tillitsvalgte:

Påløpne utgifter til vikar m.v. ved frikjøp av kommunale ombud som er ansatt i Verdal kommune, belastes sentraladministrasjon og ikke det enkelte virksomhetsområde. Rådmannen bes foreta eventuelle budsjettmessige korrigering.

13. Opprusting Havfrueparken.

Formannskapet slutter seg til oversendelsesforslaget fra Plan- og utviklingskomiteen om å bevilge inntil kr 200.000,- til opprusting av Havfrueparken. Rådmannen bes innarbeide dette i budsjettet for 2006.

Investeringsbudsjett.

14. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret på at det avsettes 2 mill. kr. i 2006 på investeringsbudsjettet til oppstart av arbeidet med bygging av ny kommunal barnehage på Reinsholm i tråd med vedtatt barnehageplan. Investeringsrammen heves tilsvarende. Rådmannen bes innarbeide dette i budsjett og økonomiplan.”

Det ble votert punktvis over rådmannens tilråding og forslag fra AP med følgende resultat:

  

VEDTAK:

1.      Kommunestyret vedtar Budsjett 2006 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2006 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer.

 

Forslag budsjett

 

2 006

Skatt på inntekt og formue

210 873 000

Rammetilskudd

158 777 000

Ekstraordinære skjønnsmidler

0

Sum

369 650 000

Eiendomsskatt

10 200 000

Integreringstilskudd flyktninger

14 500 000

Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger

3 200 000

Kompensasjonstilskudd skoler

1 900 000

Momskompensasjon

6 000 000

Sum inntekter

405 450 000

Renter

16 365 512

Avdrag

23 000 000

Netto kapitalutgifter

39 365 512

Bruk av overskudd

0

Inndekning tidl. års underskudd

0

Frie inntekter, kapitalutgifter og underskudd

366 084 488

Reservert bevilgning inkl lønnsoppgjør 2006

Bruk av tidligere avsetning

 

Rådmannens stab

14 876 000

Oppvekstområdene

116 495 389

Felles skole og oppvekst

9 421 000

Vuku, Garnes og Volden

23 305 425

Stiklestad og Leksdal

16 176 285

Ørmelen og Verdalsøra

30 626 260

Verdalsøra ungdomsskole

19 890 898

Vinne og Ness

17 075 521

Pleie og omsorg og funksjonshemmede

117 752 714

Vinne pleie og omsorgsdistrikt

39 674 544

Øra pleie og omsorgsdistrikt

66 116 356

Vuku omsorgsdistrikt

11 961 814

Sosialtjenesten

11 928 253

Kulturtjenesten

9 983 439

Flyktningetjenesten

12 629 573

Teknisk drift

11 672 700

Brann og beredskap

4 656 420

Kirken

5 237 000

Fordelt ramme Verdal

305 231 488

Ramme på tjenesteomr ISK (netto):

50 953 000

Resultat

0

 

2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2006 for det enkelte    virksomhetsområde på detaljnivå.

3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden 2006. 

Tiltak

2006

IT-investeringer

2,0

Kontorteknisk utstyr

0,1

Verdalsøra ungdomsskole og Vuku oppvekstsenter

7,0

Verdaløra barneskole

0,0

Utbygging ny barnehage

5,0

Verdal svømmehall

0,0

Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse

1,0

Mindre tiltak på skoler

1,0

Påbygg Verdal Bo- og helsetun

0,0

Innkjøp medisinsk akuttutstyr legesentrene

0,3

Ulike tiltak omsorgstjenester

0,3

Idretts- og kulturanlegg

0,8

Aula/foaje VVGS

1,0

Kirker/kirkegårder

0,5

Gjeldssanering SNK

1,1

Utvikling Stiklestad

0,0

Utvikling sentrum/Industriområdet

1,0

Ny brannbil

0,0

Ny brannstasjon

0,5

Enøk tiltak

2,5

Utskifting PCB gatelys

0,5

Maskiner

0,3

Kommunale veger

2,0

Til sammen

26,9

 

Tiltak

2006

Hovedplan vannforsyning

6,0

Sanering eksisterende kloakk

6,5

Spredt avløp

4,0

Feiebil m/ utstyr

0,5

Til sammen

17,0

 

Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke planlagt egenfinansiering for noen av investeringene.

 

Finansiering

2006

Totale investeringer

43,9

Finansiering:

 

Bruk av lån

43,9

Bruk av tilskudd/salg

0,0

 

4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr 43.900.000,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode.

5. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%.
Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2006 settes til:
På verker og bruk i hele kommunen – kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor nærmere avgrensede områder – kr 4,00 (4 promille) med unntak av boligarealer på jord- og skogbrukseiendommer der satsen settes til kr 2,00 (2 promille) – for hver kr 1.000 av skattetakstverdien. Det vises til lovens §§ 2, 3, 4, 10 og 11.

6. Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt.

For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing startet ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2002 og vil gå over 5 år til og med 2006.

7.  Det tas opp 8 mill. kroner i Startlån i år 2006. Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser.

8. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2006 settes til 1 mill. kroner, jfr. § 15 Lov om sosiale tjenester.

9. Det er avsatt 8,5 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2006 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer.

10. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år 2005.

11. Rammen for Innherred samkommune settes til 50.953.000 kroner.

12. Frikjøp tillitsvalgte:

Påløpne utgifter til vikar m.v. ved frikjøp av kommunale ombud som er ansatt i Verdal kommune, belastes sentraladministrasjon og ikke det enkelte virksomhetsområde. Rådmannen bes foreta eventuelle budsjettmessige korrigering.

13. Opprusting Havfrueparken.

Formannskapet slutter seg til oversendelsesforslaget fra Plan- og utviklingskomiteen om å bevilge inntil kr 200.000,- til opprusting av Havfrueparken. Rådmannen bes innarbeide dette i budsjettet for 2006.

 

Investeringsbudsjett.

14. Formannskapet innstiller overfor kommunestyret på at det avsettes 2 mill. kr. i 2006 på investeringsbudsjettet til oppstart av arbeidet med bygging av ny kommunal barnehage på Reinsholm i tråd med vedtatt barnehageplan. Investeringsrammen heves tilsvarende. Rådmannen bes innarbeide dette i budsjett og økonomiplan.”

 

 

PS 13/05 Budsjettsituasjonen 3. kvartal 2005

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens tilråding enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Administrasjonsutvalget tar rapporten om budsjettsituasjonen 3. kvartal 2005 til orientering.

 

 

PS 14/05 Kommunens framtidige pensjonsordning

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2005

BEHANDLING:

Jan Fredriksen fra Willis orienterte om sin vurdering av innkomne tilbud.

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag til vedtak:

”Administrasjonsutvalget er usikker på langtidsvirkningen av et eventuelt skifte av selskap. Det bør være en høy terskel for å flytte fra en langsiktig samarbeidspartner som KLP. Det er viktig at kommunesektoren beholder et folkevalgt , demokratisk styrt forsikringsselskap. Verdal kommune beholder på denne bakgrunn KLP som leverandør av den kommunale tjenestepensjonsordningen.”

Ved alternativ votering mellom rådmannens tilråding og forslaget fra AP v/Svein Svensson ble forslaget vedtatt med 11 mot 1 stemme.

 

INNSTILLING:

Administrasjonsutvalget er usikker på langtidsvirkningen av et eventuelt skifte av selskap. Det bør være en høy terskel for å flytte fra en langsiktig samarbeidspartner som KLP. Det er viktig at kommunesektoren beholder et folkevalgt , demokratisk styrt forsikringsselskap. Verdal kommune beholder på denne bakgrunn KLP som leverandør av den kommunale tjenestepensjonsordningen

 

 

PS 15/05 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 24.11.2005

BEHANDLING:

Ingen orienteringer.