VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll

Utvalg:

Verdal Administrasjonsutvalg

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

20.10.2005

Tid:

13:00

Slutt:

14:00

Til stede:

12 representanter.


Dokumenter utdelt:
Møteprotokoller fra møter den 18.08.05 og 08.09.05

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Medlem

AP/SP

Lennart Johansson

Medlem

SV-V

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Nestleder

AP/SP

Elin Tuset

Medlem

NSF-V

Terje Aksnes

Medlem

FAG-V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Gerd Janne Kristoffersen

LEDER

AP/SP

Kåre Norum

MEDL

H/KRF

Robert Eriksson

MEDL

FRP-V

Ihna Waade

MEDL

UTD-V

Bjørn Holmli

MEDL

FAG-V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Brit Fredriksen

Gerd Janne Kristoffersen

AP/SP

Rigmor Hafell

Kåre Norum

H/KRF

Mona Kleiven Stene

Bjørn Holmli

FAG-V

Bjørn Engelin

Ihna Waade

UTD-V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Politisk sekretær


Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll
 

SAKLISTE ADMINISTRASJONSUTVALGET 20.10.05

Saksnr

Innhold

PS 9/05

Økonomiplan 2006 - 2009 Verdal kommune

Sakspapirer

PS 10/05

Ytringsfrihet for ansatte i Verdal kommune

Sakspapirer

PS 11/05

Orienteringer

 


 

PS 9/05 Økonomiplan 2006 - 2009 Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 20.10.2005

BEHANDLING:

Rådmannen orienterte om saken.

Fagforbundet v/Mona K. Stene fremmet følgende oversendelsesforslag:

”Fagforbundet Verdal foreslår at det settes av midler i økonomiplanen til å finansiere en lærlingordning i Verdal kommune. Vi er helt avhengig av at kommunene, som er de eneste arbeidsgivere som har arbeidsområder der omsorgsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, osv. kan få lærlingplasser, mener vi at de har et spesielt ansvar.

Det er også etter vår mening helt avgjørende for at kommunene skal få mulighet til å rekruttere viktig fagpersonell, for å gi inbyggerne tjenester av høy kvalitet, at det blir tatt inn lærlinger.

Vi mener derfor at Verdal kommune må oppfylle normen med at det tas inn en lærling pr. tusen innbygger.”

Det ble først votert over rådmannens tilråding som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over oversendelsesforslaget fra Fagforbundet som ble enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Rådmannens forslag til Økonomiplan for perioden 2006 – 09 vedtas.

Oversendelsesforslag:

Fagforbundet Verdal foreslår at det settes av midler i økonomiplanen til å finansiere en lærlingordning i Verdal kommune. Vi er helt avhengig av at kommunene, som er de eneste arbeidsgivere som har arbeidsområder der omsorgsarbeidere, barne- og ungdomsarbeidere, osv. kan få lærlingplasser, mener vi at de har et spesielt ansvar.

Det er også etter vår mening helt avgjørende for at kommunene skal få mulighet til å rekruttere viktig fagpersonell, for å gi inbyggerne tjenester av høy kvalitet, at det blir tatt inn lærlinger.

Vi mener derfor at Verdal kommune må oppfylle normen med at det tas inn en lærling pr. tusen innbygger.

 

 

PS 10/05 Ytringsfrihet for ansatte i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 20.10.2005

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens konklusjon enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Ansatte i  Verdal kommune har - på egne vegne - full anledning til å delta aktivt i samfunnsdebatten og uttale seg offentlig i saker som angår kommunens arbeid generelt eller eget fag- og arbeidsområde.
Det er et lederansvar å oppmuntre de ansatte til å si i fra om forhold på arbeidsplassen, og å vise at aktiv deltakelse i samfunnsdebatten anses som positivt og legitimt.
Det forventes at ansatte i  Verdal kommune aktivt legger fram forslag, synspunkter og kritikk gjennom ordinær tjenestevei eller via tillitsvalgte før de går ut med offentlig kritikk som gjelder eget arbeidsområde og egen arbeidsplass.
Punktene i konklusjonen er i tråd med kommunens  personalpolitiske handlingsplan og kommunens verdigrunnlag. Rådmannen har ansvaret for å gjøre prinsippene kjent i organisasjonen

 

 

 

PS 11/05 Orienteringer

Saksprotokoll i Verdal Administrasjonsutvalg - 20.10.2005

BEHANDLING:

Trude Holm fremmet spørsmål om beredskapsøvelse:

Rådmannen orienterte. Blir beredskapsøvelse 26. og 27. oktober for Levanger og Verdal kommuner. Samhandling som skal øves. Øvelsen går ut på at vi blir utsatt for et terrorangrep.