VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

15.09.2009

Tid:

09:00-12:00

Til stede:

9 representanter.

 
 

Etter at møtet var satt var det befaring hos InnTre AS hvor det ble sett på fjernvarmeanlegget. Repr. Karl B. Hoel møtte etter befaringa.

 

Først orienterte Bente Kjønstad under sak 64/09.

Sak 65/09 ble lagt fram i møtet og ble behandlet etter at Bente Kjønstad hadde orientert.

Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Nestleder

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

 

Janne Stenbakk Grande

Medlem

AP/SP

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Modulf Slapgård

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Ove Morten Haugan

MEDL

AP/SP

Anne Segtnan

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjetil Aarstad

Ove Morten Haugan

AP/SP

Karl Bernhard Hoel

Anne Segtnan

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
059/09
  

Godkjenning av møteprotokoll
 


060/09
  

Referatsak
Saksframlegg
   (PDF)


061/09
  

1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2 - klagesak
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)  


062/09
  

1721/200/32 og 1721/200/33 - Harald Monsen og Terje Kirkholt - Søknad om anlegg av veg til hytter - Nord-Vera
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg: (PDF)  


063/09
  

1721/230/5 - Svein Morten Østgård - deling av grunneiendom - Ådalsvollen
Saksframlegg
   (PDF)


064/09
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


065/09
  

TILLEGGSSAK: Boliganalyse for Verdal og Levanger kommuner
Saksframlegg
   (PDF)

 

Vedlegg: (PDF)  


 

 

PS 59/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 15.09.2009

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra PUK sine møter hhv 18.08. og 31.08. godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra PUK sine møter hhv 18.08. og 31.08. godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 60/09 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 15.09.2009

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 61/09 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2 - klagesak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 15.09.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

I samsvar med de vurderinger som er gjort i dette saksframlegg og i sak 43/09, opprettholdes det vedtak som ble gjort av plan- og byggesakssjefen i sak 43/09.

 

Saken oversendes fylkesmannen i Nord-Trøndelag for endelig avgjørelse.

 

 


 

 

PS 62/09 1721/200/32 og 1721/200/33 - Harald Monsen og Terje Kirkholt - Søknad om anlegg av veg til hytter - Nord-Vera

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 15.09.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

”Med hjemmel i pbl. § 7 gis dispensasjon fra reguleringsplan ”Nord-Vera og Storlunet”, for bygging av veg fra Fv-160 til hytteeiendommene 200/32 og 200/33.

 

Tiltaket er i følge pbl. § 93 et søknadspliktig tiltak, derfor må det innsendes søknad om tillatelse til tiltak med tilhørende ansvarsretter før selve byggearbeidet kan oppstartes.”

 

 

 

 

 

PS 63/09 1721/230/5 - Svein Morten Østgård - deling av grunneiendom - Ådalsvollen

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 15.09.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 7 (dispensasjon) gis Svein Morten Østgård dispensasjon fra arealdelen til kommuneplanen og tillatelse til fradeling av tomt for fritidsbolig på følgende vilkår:

 

·        Tomta tillates ikke større enn 1,5 dekar.

·        Avstanden fra tomtegrense til Inna må være min. 50 meter

 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 93 godkjennes søknad fra Svein Morten Østgård om fradeling av parsell på inntil 1,5 dekar fra eiendommen gnr.230 bnr.5.

 

Vedtaket kan pålages innen 3 uker fra mottatt dato av dette vedtaket, jfr. forvaltningslovens § 28.

 

 

 

 

PS 64/09 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 15.09.2009

BEHANDLING:

AP v/Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til vedtak:

PUK ber rådmannen utrede muligheten for å anlegge skate-/sykkelpark i Moeparken - eller annet sentrumsnært område.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

 • Lederen: Henvendelse fra beboer på Ørmelen ang. skilting i Tangenvegen etter redusert fartsgrense.
  Henvendelsen sendes Trafikksikkerhetsutvalget som bes se på muligheten for skilting.
   
 • Repr. Knut Tveita. ”Rotet” på uteområdet i tilknytning til Europris.
   
 • Knut Fortun: Rundkjøringa ved Jokern. Tatt opp i siste møte i Trafikksikkerhetsutvalget.
  Kan den skiltes? Svar fra administrasjonen: Ja. Men for å foreta skiltinga er de avhengig av teknisk drift.
   
 • Knut Fortun: Energiplan for kommunale bygg. Kan det lages en plan for det?
  Svar fra administrasjonen:  Det ligger noe i klima- og energiplanen. Ny versjon av planen kommer om ikke så lenge.
   
 • Repr. Karl Bernhard Hoel: Hadde InnTre A/S noen planer om å sende varmvannet over elva?
   

VEDTAK:

PUK ber rådmannen utrede muligheten for å anlegge skate-/sykkelpark i Moeparken - eller annet sentrumsnært område.

 

 

 

 

PS 65/09 Boliganalyse for Verdal og Levanger kommuner

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 15.09.2009

BEHANDLING:

Trainee Jon Marius Vaag Iversen redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Boliganalysen for Levanger og Verdal kommuner tas til orientering