VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

16.06.2009

Tid:

09:00

Til stede:

7 representanter.
Knut Fortun møtte under behandlingen av sak 38.
8 representanter.

 

Sak 42/09 ble behandlet etter sak 38/09. Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

 

Ole Gunnar Hallager

NESTL

AP/SP

Modulf Slapgård

MEDL

SV/V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP/SP

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Janne Stenbakk Grande

Medlem

AP/SP

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Sverre Sundfær

Anne Grete Valbekmo

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
036/09
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

037/09
   
Referater
Saksframlegg   (PDF)

038/09
  

Klima- og energiplan Verdal kommune, versjon 02 - orientering
Saksframlegg
   (PDF)


039/09
 
  
  
  
Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bergsgrav holdeplass – Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)  

040/09
 
Trones Barnehage - forespørsel om omregulering av friområde til tomt for barnehage
Saksframlegg
   (PDF)

041/09
 
Utbyggingsavtale for Eplehagen / Lektor Musums gate 11 og 13 - 1721/19/130 og 231
Saksframlegg
   (PDF)

042/09
 
1721/19/236 - Europris Verdal - søknad om oppsetting av salgstelt v/hovedinngang - Johannes Bruns gate 10
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)  

043/09
 
1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)  

044/09
  

Andre saker
 


045/09
  

TILLEGGSSAK: Reguleringsplan Nord-Vera midtre, 2. gangs behandling
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg:   (PDF


 

 

PS 36/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.06.2009

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra PUK sitt møte 12. mai 2009 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra PUK sitt møte 12. mai 2009 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 37/09 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.06.2009

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 38/09 Klima- og energiplan Verdal kommune, versjon 02 - orientering

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.06.2009

BEHANDLING:

Konsulent Ove Nesbø, EC-Group, var i møtet og orienterte om kunnskapsgrunnlaget for ny versjon av klima- og energiplan.

Repr. Knut Fortun møtte under behandlingen av saken.
Til stede 8 representanter.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering

 

 

 

 

 

 

PS 39/09 PUK - Offentlig ettersyn av reguleringsplan for Bergsgrav holdeplass

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.06.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Forslag til reguleringsplan for Bergsgrav holdeplass, med tilhørende bestemmelser datert 15.05.09, legges ut til offentlig ettersyn, i medhold av Plan- og bygningsloven § 27- 1, 2.

 

 

 

 

 

 

PS 40/09 Trones Barnehage - forespørsel om omregulering av friområde til tomt for barnehage

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.06.2009

Behandling:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Kommunen stiller seg positivt til at muligheter for barnehagetomt på eiendommen 6/235 vurderes og avklares gjennom detaljregulering av det aktuelle området.

 

 

 

 

 

 

PS 41/09 Utbyggingsavtale for Eplehagen / Lektor Musums gate 11 og 13 - 1721/19/130 og 231

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.06.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Med hjemmel i Plan- bygningsloven § 64 c vedtas foreliggende utbyggingsavtale mellom Eplehagen Levanger AS og Verdal kommune.

 

 

 

 

 

 

PS 42/09 1721/19/236 - Europris Verdal - søknad om oppsetting av salgstelt v/hovedinngang - Johannes Bruns gate 10

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.06.2009

BEHANDLING:

Det ble foretatt befaring.

 

Rådmannen la fram følgende forslag som pkt. 2 i tillegg til sitt opprinnelige forslag til vedtak:

2. Tiltaket vil medføre redusert sikt for trafikk i området, og søknaden avslås også med

   begrunnelse om dårligere trafikksikkerhet.

 

AP v/Knut Tveita fremmet følgende forslag til vedtak:

 

1. Som en prøveordning sesongen 2009 er PUK positiv til at Europris, Verdal, får sette opp et  

    salgstelt i sommermånedene mai – august.

2. Størrelsen på teltet må ikke overskride 4 m x 8 m og teltet trekkes inn i hjørnet.

3. Tillatelsen gis under forutsetning av at det foreligger skriftlig positivt samtykke fra

    borettslagets styre og eier av Sprek Treningssenter i løpet av uke 25.

4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen.

 

Det ble votert alternativt mellom rådmannens opprinnelige forslag med tilleggsforslag fremmet i møtet og forslaget fra AP v/Knut Tveita.

Ved votering ble AP v/Knut Tveita sitt forslag vedtatt med 6 stemmer. 2 stemmer ble avgitt for rådmannens forslag.

 

VEDTAK:

 1. Som en prøveordning sesongen 2009 er PUK positiv til at Europris, Verdal, får sette opp et salgstelt i sommermånedene mai – august.

 2. Størrelsen på teltet må ikke overskride 4 m x 8 m og teltet trekkes inn i hjørnet.

 3. Tillatelsen gis under forutsetning av at det foreligger skriftlig positivt samtykke fra borettslagets styre og eier av Sprek Treningssenter i løpet av uke 25.

 4. Vedtaket kan påklages til fylkesmannen.

 

 

 

 

 

 

PS 43/09 1721/19/184 - Hofstad Vist Eiendom AS - Bolighus m/2 leiligheter - Kroken 2

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.06.2009

BEHANDLING:

Saksbehandler Brit Alvhild Haugan var i møtet og svarte på spørsmål.

PUK fremmet følgende tilleggsforslag:

Vedtaket har oppsettende virkning.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak med tilleggsforslaget fremmet av PUK enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 93 (tillatelse til tiltak) godkjennes søknad om tillatelse for oppføring av tomannsbolig, carportanlegg samt renovasjonsbod med følgende forbehold:

 

Bygget skal prosjekteres og oppføres i samsvar med plan- og bygningsloven med gjeldende forskrifter og vedtekter. Det er ikke søkt om dispensasjon fra noen form for dispensasjon, det forutsetter at tiltaket gjennomføres i henhold til disse.

 

 • Avstand fra nabogrense må tilfredsstille pbl`s § 70 nr. 1.

 

NK- prosjektering Njål Kolsvik, org.nr. 979741588; gis ansvarsrett som ansvarlig søker.

Ansvarlig for prosjektering samt ansvarlig for kontroll av prosjektering av bygning og

installasjoner.

 

Torstein Hofstad , org.nr. 986798676, gis personlig ansvarsrett i henhold til GOF § 17 for følgende funksjoner: ansvarsrett som ansvarlig utførende samt ansvarlig for kontroll av utførelsen av bygningstiltaket.

 

Vedtaket kan påklages i henhold til Forvaltningslovens § 28. Det er tre ukers klagefrist fra mottatt dato av dette vedtaket.

 

Vedtaket har oppsettende virkning.

 

 

 

 

 

PS 44/09 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.06.2009

BEHANDLING:
Redegjørelser fra kommunalsjef Inger Marie Bakken.

 • Sak 69/09 til formannskapets møte 18.06.09: Lov om planlegging byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) – plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement.
   
 • Asylmottak i Vaterholmen Leir. Status.

   

Spørsmål fra repr. Knut Fortun:

 • Lektor Musums gt. 7 – Huseier har innlemmet fortauet i hagen til eiendommen.  Har kommunen kjennskap til dette?
  Kommunen har fått henvendelse fra naboer og tiltakshaver er bedt om å søke om tiltaket.

 

Spørsmål fra repr. Anne Segtnan:

 • Hvordan er status for arealplan?
  Svar fra Åge Isaksen: Usikkert, av forskjellige grunner, men håper å kunne legge fram ”noe” i løpet av 2009.

 

 

 

 

 

PS 45/09 Reguleringsplan Nord-Vera Midtre, 2. gangs behandling

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 16.06.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-2 tilrår rådmannen at Plan- og utviklingskomiteen innstiller til kommunestyret: Reguleringsplan Nord-Vera midtre vedtas.

 2. Forutsatt at områdestyret opprettholder reindriftsagronomens varsel om innsigelse, sendes planen til fylkesmannen for mekling.

 3. Hvis områdestyret ikke fremmer innsigelse utgår pkt. 2 og 3 i rådmannens innstilling.

 4. Tiltakshaver pålegges ved byggesaksbehandlingen å gjennomføre anlegget etter de prinsipper som fylkeskommunen, sametinget, NTE og NVE framsetter i høringen.