VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

12.05.2009

Tid:

09:00-12:20

Til stede:

8 representanter

 

Første punkt i sak 35/09 ble behandlet etter sak 30/09.

Sak 33/09 ble behandlet etter dette.  Ellers uendret behandlingsrekkefølge.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

 

Janne Stenbakk Grande

Medlem

AP/SP

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Ole Gunnar Hallager

NESTL

AP/SP

Modulf Slapgård

MEDL

SV/V

Ove Morten Haugan

Medlem

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Anne-Eli Kjesbu

Ove Morten Haugan

AP/SP

Lars Gunnar Marken

Modulf Slapgård

SV/V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
029/09
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

030/09
   
Referater
Saksframlegg   (PDF)

031/09
  

Bebyggelsesplan Lektor Musumsgt. 11 og 13
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)  


032/09
 
  
  
  
PUK/KOM – Reguleringsplan for Sandheim, Verdal kommune
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)  

033/09
 
Forhåndsvurdering – grusuttak på Mønnes vestre 247/1
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)  

034/09
 
1721/6/319 – Tonje Gaupseth og Håvard Nessemo – garasje – Flisa 4 – søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for ”Sognan”
Saksframlegg
   (PDF)

035/09
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


 


 

PS 29/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.05.2009

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte 21. april 2009 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra plan- og utviklingskomiteens møte 21. april 2009 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 30/09 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.05.2009

BEHANDLING:

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 31/09 Bebyggelsesplan Lektor Musumsgt 11 og 13

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.05.2009

BEHANDLING:

Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.

Plan- og utviklingskomiteen fremmet følgende tilleggsforslag:

Tilføyning under pkt. 8.3:

Hele utomhusområdet skal være ferdigstilt senest innen utgangen av 2012.

Tilføyning under pkt. 8.4:

Det må dokumenteres at jordprøvene er tatt etter gjeldende regler, i motsatt fall må det tas nye prøver.

 

Det ble votert punktvis med følgende resultat:

 1. Forslag til tilføyning under pkt. 8.3. Enstemmig vedtatt.

 2. Forslag til tilføyning under pkt. 8.4. Enstemmig vedtatt.

 3. Rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt. (Rådmannens forslag b) blir c).)

 

VEDTAK:

Det gjøres følgende endringer i bestemmelsene:

 1. Punkt 1.3 siste setning flyttes like etter første setning og suppleres med følgende: ”Mindre deler av boligbygg kan tillates med gesimshøyde inntil 6,65 m.”

 2. Pkt. 8.3 – tilføyelse: Hele utomhusområdet skal være ferdigstilt senest innen utgangen av 2012.

 3. Nytt punkt 8.4: ”Det kan ikke gis ramme-/igangsettingstillatelse før det foreligger tiltaksplan for håndtering av påviste forurensninger i grunnen. Tiltaksplanen skal utarbeides i samsvar med forurensningsforskriftens § 2-6. Tiltaksplanen skal utarbeides av foretak med særlig faglig kompetanse. Det må dokumenteres at jordprøvene er tatt etter gjeldende regler, i motsatt fall må det tas nye prøver.”

Bebyggelsesplan for Lektor Musumsgt. 11 og 13, sist rev. 29.04.09 m/bestemmelser sist rev. 30.04.09, og med endringer som anført ovenfor, vedtas i hht. plan- og bygningslovens § 28-2.

 

Mellom tiltakshaver og Verdal kommune skal det utarbeides og godkjennes utbyggingsavtale.

 

 

 

 

PS 32/09 PUK/KOM - Reguleringsplan for Sandheim, Verdal

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.05.2009

BEHANDLING:

Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Forslag til reguleringsplan for Sandheim, med tilhørende bestemmelser, legges ut til offentlig ettersyn, i medhold av PBL § 27- 1, 2.

 

 

 

 

 

PS 33/09 Forhåndsvurdering - grusuttak på Mønnes vestre 247/1

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.05.2009

BEHANDLING:

Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.

 

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til vedtak:

PUK er i utgangspunktet positiv til tiltaket og anbefaler tiltakshaver å igangsette reguleringssak, grusuttak Mønnes vestre 247/1.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

PUK er i utgangspunktet positiv til tiltaket og anbefaler tiltakshaver å igangsette reguleringssak, grusuttak Mønnes vestre 247/1.

 

 

 

 

 

PS 34/09 1721/6/319 - Tonje Gaupset og Håvard Nessemo - Garasje - Flisa 4 - søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for "Sognan"

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.05.2009

BEHANDLING:

Arealplanlegger Åge Isaksen redegjorde for saken.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
 

SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende tilleggsforslag:

Administrasjonen bes vurdere nye reguleringsbestemmelser i tettbebyggelse under rullering av kommuneplanens arealdel.

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak. Enstemmig vedtatt.

Det ble votert over tilleggsforslaget fra SP v/Marit Voll Skrove. Enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for ”Sognan” § 2a og 2b innvilges

(PBL § 7).

Administrasjonen bes vurdere nye reguleringsbestemmelser i tettbebyggelse under rullering av kommuneplanens arealdel.

 

 

 

 

 

PS 35/09 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 12.05.2009

BEHANDLING:

 • Prosjekt uønsket deltid.
  Unni Haugan Sellæg, prosjektmedarbeider, og Kari Hynne, ansatt med ufrivillig deltidsstilling, var i møtet og orienterte om prosjektet.
   
 • Marit Voll Skrove. Melbygruva.
  SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til vedtak:
  PUK ber administrasjonen fremme sak til neste møte om situasjonen i Melbygruva.
  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
 • Jernbaneundergangen.
  Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, var i møtet og orienterte om status for prosjektet.
   
 • Vegvesenets planer for havnekrysset.
  Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, var i møtet og orienterte om planene.
   
 • Marit Voll Skrove: Forsøpling.
  SP v/Marit Voll Skrove fremmet følgende forslag til vedtak:
  Administrasjonen bes fremme en sak der de ser på muligheter for å hindre forsøpling i kommunen.
  Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.
   
 • Prosjekt pilegrim. (http://pilegrim.info)
  Inger Marie Bakken orienterte.

 

VEDTAK:

·        PUK ber administrasjonen fremme sak til neste møte om situasjonen i Melbygruva.

·        Administrasjonen bes fremme en sak der de ser på muligheter for å hindre forsøpling i kommunen.

 

--- slutt på saksprotokoll ---