VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF  

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

17.02.2009

Tid:

09:00-13:40

Til stede:

8 representanter.
Repr. Knut Tveita og Modulf Slapgård ble innvilget permisjon mens orienteringen under andre punkt under sak 15/09 pågikk.
Til stede: 6 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Nestleder

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

 

Ove Morten Haugan

Medlem

AP/SP

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

Modulf Slapgård

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

MEDL

FRP/H/KRF

Elin Tuseth

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Kjetil Aarstad

Elin Tuseth

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
007/09
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

008/09
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

009/09
  

NTE-Nett A/S - Presentasjon av rapporten "Lokal energiutredning 2008"
Saksframlegg
   (PDF)


010/09
 
  
  
  
Evaluering av Felles ruspolitisk handlingsplan for Levanger og Verdal 2006 - 2008
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)  

011/09
 
TINE Midt-Norge, Verdal. Utbyggingsavtale.
Saksframlegg
   (PDF)

012/09
 
Søknad om status som ressurskommune for universell utforming.
Saksframlegg
   (PDF)

013/09
 
  
  
  
1721/234/7/72 - Svein I Larsen - Søknad om tilbygg til hytte - klage på vedtak
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

014/09 Disponering av friareal/lekeplasser.
Saksframlegg
   (PDF)

015/09
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


 


 

PS 7/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.02.2009

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra PUK sitt møte 13. januar 2009 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Møteprotokoll fra PUK sitt møte 13. januar 2009 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 8/09 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.02.2009

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 9/09 NTE-Nett A/S - Presentasjon av rapporten "Lokal energiutredning 2008"

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.02.2009

BEHANDLING:

 

Repr. fra NTE presenterte sluttrapport for 2008.

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Saken tas til orientering

 

 

 

 

 

PS 10/09 Evaluering av Felles ruspolitisk handlingsplan for Levanger og Verdal 2006 - 2008

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.02.2009

BEHANDLING:
 

Rådmannen endret sitt forslag til vedtak som følger:

Evaluering av ruspolitisk handlingsplan for perioden 2006-2008 tas til orientering.

 

Ved votering ble rådmannens endrede forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Evaluering av ruspolitisk handlingsplan for perioden 2006-2008 tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 11/09 TINE Midt-Norge, Verdal. Utbyggingsavtale.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.02.2009

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

Med hjemmel i Plan- bygningsloven § 64 c vedtas utbyggingsavtale mellom TINE Midt- Norge, Verdal og Verdal kommune. Avtalen kunngjøres.

 

Ihht til Plan- og bygningsloven § 64 d er det ikke klageadgang på vedtaket.

 

 

 

 

 

PS 12/09 Søknad om status som ressurskommune for universell utforming.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.02.2009

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

Verdal kommune stiller seg til disposisjon som ressurskommune etter forespørsel og opplegg fra Miljøverndepartementet.

 

Det forutsettes at arbeidet kan gjennomføres slik det framgår av saksframlegget og at kommunen overføres kr 225.000,- pr. år.

 

 

 

 

 

PS 13/09 1721/234/7/72 - Svein I Larsen - Søknad om tilbygg til hytte - klage på vedtak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.02.2009

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Plan- og utviklingskomiteen har vurdert klagen, men kan ikke se at det foreligger momenter i klagen som tilsier at påklaget vedtak bør oppheves eller endres.

 

Plan- og utviklingskomiteens vedtak i sak PS 107/08 opprettholdes og klagen sendes til Fylkesmannen i Nord-Trøndelag som klageinstans.

 

 

 

 

 

PS 14/09 Disponering av friareal/lekeplasser.

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.02.2009

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Kommunen tar initiativ til forhandlinger med grunneier av 18/334, med det formål å finne løsninger på eventuelle endringer av eier-/festeforhold av de areal eiendommen stiller til disposisjon for allment bruk i Verdal sentrum.

 

 

 

 

 

PS 15/09 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 17.02.2009

BEHANDLING:

 

·        Orientering om gang-/sykkelveg Stiklestad.

Hilde Gunn Slottemo, i egenskap av mor til fire barn ved Stiklestad skole, redegjorde for sine synspunkter på vegutbygginga ved Stiklestad.

Det ble enstemmig vedtatt at det ble mulighet for å fremme forslag i saken.


SV v/Modulf Slapgård fremmet følgende forslag til vedtak:

Plan- og utviklingskomiteen erkjenner at Verdal kommune ifølge nasjonale og lokale retningslinjer og bestemmelser har forpliktelser når det gjelder å ivareta barns og unges sikkerhet i trafikken.  Vi mener derfor det er uheldig at de nye veiløsningene på Stiklestad fører til forverring av trafikkforholdene for barn som sokner til Stiklestad skole.

På dette grunnlag mener PUK at administrasjonen må foreta en hurtig utredning av økonomiske og praktiske muligheter og konsekvenser av en veiomlegging der gang- og sykkelveien til Stiklestad skole ikke krysser ny bilvei.  PUK ber deretter om at saken tas opp til politisk behandling i førstkommende kommunestyremøte.

SP v/Anne Segtnan fremmet følgende forslag til vedtak:
Ny løsning for gangveg ved Stiklestad skole tas inn i Nasjonal Transportplan ved neste rullering.

 

VOTERING:
Det ble først votert over første avsnitt i forslaget fra SV v/Modulf Slapgård.
Forslaget falt med 7 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget.

Det ble så votert over andre del i forslaget.
Forslaget falt med 7 stemmer. 1 stemme ble avgitt for forslaget.

Det ble til slutt votert over forslaget fra SP v/Anne Segtnan.
Forslaget ble vedtatt med 7 stemmer.  En stemte mot.

VEDTAK:
Ny løsning for gangveg ved Stiklestad skole tas inn i Nasjonal Transportplan ved neste rullering.

 

  • Tomtereserver i kommunen. Orientering.
    John Ragnar Sæther og Bård Kotheim redegjorde for tomtesituasjonen i kommunen pr. d.d.