VERDAL KOMMUNE

Møteprotokoll  
Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll   PDF 

Utvalg:

Plan- og utviklingskomiteen i Verdal

Møtested:

Møterommet, 3. etasje, Herredshuset

Dato:

13.01.2009

Tid:

09:00

Til stede:

9 representanter

 

Etter at sakene var behandlet var det politikeropplæring.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Knut Fortun

Medlem

FRP/H/KRF

Knut Henrik Tveita

Medlem

AP/SP

Ole Gunnar Hallager

Nestleder

AP/SP

Marit Voll Skrove

Leder

AP/SP

Elin Tuseth

Medlem

AP/SP

Ove Morten Haugan

Medlem

AP/SP

Anne Grete Valbekmo

Medlem

FRP/H/KRF

Anne Segtnan

Medlem

AP/SP

Modulf Slapgård

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:
Ingen

 

Varamedlemmer som møtte:
Ingen

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Inger Marie Bakken

Kommunalsjef

Inger Storstad

Møtesekr./kons.


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer  (PDF)

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
001/09
   
Godkjenning av møteprotokoll
  

002/09
   
Referatsak
Saksframlegg   (PDF)

003/09
  

Ole Borgen 1721/18/334 -søknad om omdisponering av friområde til boligtomt
Saksframlegg
   (PDF)
 
Vedlegg: (PDF)


004/09
 
  
  
  
Reguleringsplan Tindvegen nedre 63 og Tindvegen 70
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)  

005/09
 
  
  
  
Kollektivtransport i distriktene - bestillingstransport
Saksframlegg
   (PDF)
  
Vedlegg: (PDF)   

006/09
  

Andre saker
Saksframlegg
   (PDF)


 


 

 

PS 1/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.01.2009

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra PUK sitt møte 16.12.08 godkjennes.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:

Møteprotokoll fra PUK sitt møte 16.12.08 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 2/09 Referatsak

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.01.2009

BEHANDLING:
 

Lederen fremmet følgende forslag til vedtak:

Referatene tas til orientering.

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Referatene tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 3/09 Ole Borgen 1721/18/334 -søknad om omdisponering av friområde til boligtomt

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.01.2009

BEHANDLING:
 

Det ble foretatt befaring.

Arealplanlegger Åge Isaksen svarte på spørsmål.

 

AP v/ Ole Gunnar Hallager fremmet følgende forslag til nytt pkt. 2:

2. PUK ber administrasjonen komme tilbake med en fullstendig oversikt over alle friområder som er i bruk i sentrumsplanen. Oversikten må inneholde hvem som er grunneier og evt. hvilke avtaler som er gjort med grunneierne.

 

Det ble først votert over rådmannens forslag til vedtak som ble enstemmig vedtatt.

Det ble deretter votert over forslaget fra AP v/Ole Gunnar Hallager til nytt pkt. 2 – som også ble enstemmig vedtatt.


 

VEDTAK:

 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 30 vedtar kommunen at det ikke fremmes plan for å regulere del av felles lekeplass på eiendommen 18/334 til boligtomt.
   

 2. PUK ber administrasjonen komme tilbake med en fullstendig oversikt over alle friområder som er i bruk i sentrumsplanen. Oversikten må inneholde hvem som er grunneier og evt. hvilke avtaler som er gjort med grunneierne

Søker kan kreve saken framlagt for kommunestyret.

 

 

 

 

 

 

PS 4/09 Reguleringsplan Tindvegen nedre 63 og Tindvegen 70

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.01.2009

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 
 

INNSTILLING:
 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 27-2 vedtas reguleringsplan med bestemmelser for Tindvegen nedre 63 og Tindvegen 70, sist revidert 22.12.2008.

 

Det tas forbehold om godkjent utbyggingsavtale mellom tiltakshaver og Verdal kommune.

 

 

 

 

 

PS 5/09 Kollektivtransport i distriktene - bestillingstransport

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.01.2009

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 
 

VEDTAK:
 

Kommunen gir sin tilslutning til opplegg for bestillingstransport i Verdal.

 

 

 

 

 

PS 6/09 Andre saker

Saksprotokoll i Plan- og utviklingskomiteen i Verdal - 13.01.2009

BEHANDLING:
 

 • Evt. oppstart av purkeringsfjøs.
  Enhetsleder Petter Bjartnes redegjorde for saken – status pr. i dag.
   
 • Orientering om sentrumsutbygginga.
  Inger Marie Bakken informerte fra møte fredag 09.01.09 mellom kommunen og Amco.

 

 • Planene for Boby’n.
  Torbjørn Sirum viste planer for oppussing av fasaden av bygget.