VERDAL KOMMUNE

 
  Møteprotokoll

 
  Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

03.09.2009

Tid:

09:00 – 12:50

Til stede:

9 representanter.
Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og forlot møtet etter orienteringene og før sak nr. 87/09.
Til stede: 8 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Anita Dagrun Steinkjer

MEDL

AP/SP

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Ole Gunnar Hallager

Anita Dagrun Steinkjer

AP/SP

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Formannskapssekretær

 

 

Det ble i starten av møtet orientert om følgende:

Situasjonen ved Aker Verdal v/dir. Nina Udnes Tronstad.

Frivillig Verdal/Frivillighetssentralen v/Anette Tiller og Marita Nergård Gustad.

Status og framdrift pr. 30.06.09 på Rammeavtale v/Knut Baglo, Proneo AS og sårbarhets- og mulighetsanalyse for næringslivet i Verdal v/Svein Larsen, Proneo AS.


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:  
Utvalgssaksnr Sakstittel
087/09 Godkjenning av møteprotokoll

088/09
 
Vuku gatekjøkken AS - Søknad om forlengelse av leiekontrakt
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg:   (PDF)


089/09
 
PE-sak: Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2009
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:   (PDF)

  • Protokoll fra forhandlinger datert 24.08.09 (blir utlagt i møtet)


090/09

Orientering


 


 

PS 87/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.09.2009

BEHANDLING:

Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og forlot møtet.
Til stede: 8 representanter.

 

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 20. august 2009 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 20. august 2009 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 88/09 Vuku gatekjøkken - søknad om forlengelse av leiekontrakt

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.09.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

  1. Forslag til leieavtale mellom Verdal kommune og Vuku Gatekjøkken AS om areal for kiosk på kommunens eiendom ”Fusstangen” gnr. 140, bnr. 20 i Vuku, for perioden 01.07.09 – 30.06.19 godkjennes.

  2. Årlig leiepris settes til kr. 1.750.

  3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre avtalen.

 

 

 

 

PS 89/09 PE-sak. Godkjenning av forhandlinger av rådmannens lønn 2009

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.09.2009

BEHANDLING:

Møtet ble lukket i henhold til kommunelovens § 31.3.

 

Forslag til protokoll ble utdelt i møtet.

 

Ordfører endret sitt forslag til vedtak slik:

”Formannskapet godkjenner vedlagte protokoll og fastsetter rådmannens lønns- og arbeidsbetingelser fra 01.05.09. ”

 

Ved votering ble ordførerens endrede forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet godkjenner vedlagte protokoll og fastsetter rådmannens lønns- og arbeidsbetingelser fra 01.05.09.

 

 

 

 

PS 90/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 03.09.2009

BEHANDLING:

Det ble gitt følgende orienteringer i starten av møtet:

-         Situasjonen ved Aker Verdal v/dir. Nina Udnes Tronstad.

-         Frivillig Verdal/Frivillighetssentralen v/Anette Tiller og Marita Nergård Gustad.

-         Status og framdrift pr. 30.06.09 på Rammeavtale v/Knut Baglo, Proneo AS og sårbarhets- og mulighetsanalyse for næringslivet i Verdal v/Svein Larsen og Knut Baglo, Proneo AS.

 

Ordfører orienterte om:

  • Kvernmo Motor har fått det de søker om fra fylkeskommunen til Motorsportsanlegget.

  • 9 kommuner i de 3 midtnorske fylkene er bedt om å ta stilling til å etablere samarbeidsforening som skal jobbe opp i mot olje og gassindustrien - samarbeidsforening norskehavalliansen.

  • Situasjonen ved Aker Verdal – LO-delegasjon skal dit i dag, i tillegg til at en del ministre skal dit i løpet av de nærmeste ukene.

 

Rådmann orienterte om:

  • De første asylsøkerne kommer til Vaterholmen i dag. Infomøte for ansatte og åpent møte for innbyggere i går.

 

Svein Svensson orienterte om:

Har et nasjonalt styreverv som kan medføre en del møtekollisjon med formannskapet.