VERDAL KOMMUNE

 
  Møteprotokoll

 
  Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

20.08.2009

Tid:

09:00 – 11:10

Til stede:

8 representanter

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Svein Jørgen Svensson

MEDL

AP/SP

Jan Arne Solvang

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Sverre Sundfær

Jan Arne Solvang

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Formannskapssekretær


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:  
Utvalgssaksnr Sakstittel
071/09 Godkjenning av møteprotokoll

072/09
 
Utbygging ny barnehage  Reinsholm - Sluttrapport
Saksframlegg   (PDF)

073/09
 
RV 757 Havnekrysset - Ny rundkjøring - Godkjenning av forskutteringsavtale
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:   (PDF)


074/09
 
Tiltakspakke / krisepakke Verdal kommune - Prioriteringsliste
Saksframlegg   (PDF)

075/09
 
Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp
Saksframlegg   (PDF)

076/09
 
Leie av Tryggården AS i forbindelse med bosetting av flyktninger
Saksframlegg   (PDF)

077/09
 
Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune
Saksframlegg   (PDF)
 1. Tabell over høringsuttalelser – med kommentarer

 2. Høringsuttalelser

 3. Elevtallsgrunnlag Verdal kommune – powerpointpresentasjon datert 10.03.2009

 4. Forskrift om veiledende skoleområder, vedtatt i Verdal kommunestyre 18.03.2002


078/09
 
Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger
Saksframlegg   (PDF)

079/09
 
Ny salgsbevilling for Rimi Verdal og ICA Supermarked etter fusjon ICA Detalj AS og ICA Norge AS
Saksframlegg   (PDF)

080/09
  

Sandvika Fjellstue AS: Søknad om ny skjenkebevilling ved Sandvika Fjellstue
Saksframlegg
   (PDF)


081/09
  

Røstad Entreprenør AS -  Kjøp av arealer i Halsanvegen og Ørin Sør
Saksframlegg
   (PDF)


082/09
  

Bjørn Hynne - Søknad om kjøp av tilleggsareal fra eiendommen 1721/18/519
Saksframlegg
   (PDF)


083/09
  

Leieavtale Stene Søndre 1721/241/1  - Roger Indahl
Saksframlegg
   (PDF)


084/09
  

Godtgjøring i forbindelse med Stortingsvalget og sametingsvalget 2009
Saksframlegg
   (PDF)


085/09
  

Oppnevning i kommunale verv etter Bjarne Haugan
Saksframlegg
   (PDF)


086/09

Orientering


 


 

PS 71/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

 

Protokoll fra møte 18. juni 2009 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 18. juni 2009 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 72/09 Utbygging ny barnehage  Reinsholm - Sluttrapport

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Driftkomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Sluttrapport for investeringsprosjektet ”Ny barnehage Reinsholm” godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 73/09 RV 757 Havnekrysset - Ny rundkjøring - Godkjenning av forskutteringsavtale

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal kommune garanterer for et beløp på inntil 5,3 mill.kr. til bygging av ny rundkjøring i Havnevegen (RV757).

 

 

 

 

 

PS 74/09 Tiltakspakke / krisepakke Verdal kommune - Prioriteringsliste

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Verdal formannskap ber om at følgende arbeider ved bruk av tiltakspakken igangsettes raskest mulig:

 • Ventilasjonsanlegg/utbedring drenering Stiklestad skole
 • Ventilasjonsanlegg/nytt tak Ørmelen skole
 • Rehabilitering bruer Sæter og Green (På vegen opp til Høysjøen)
 • Tiltak Vinne skole/barnehage

 

 

 

 

 

PS 75/09 Endring av veiledende satser for økonomisk sosialhjelp

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Joar Aksnes, NAV, var i møtet og svarte på spørsmål.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommune justerer kommunens veiledende satser for stønad til livsopphold som foreslått i saksframstillingen. Dette med virkning fra 01.09.09. Satsene er veiledende, og hver søknad skal vurderes individuelt.
   

 2. Verdal kommune innfører fra samme dato en målrettet differensiert bruk av økonomisk sosialhjelp. Endringen skal understøtte og motivere til større aktivitet hos bruker.
   

 3. For aldersgruppen 18 – 25 år kan det brukes ordinære satser både i forbindelse med økonomisk sosialhjelp, kvalifiseringsstønad og introduksjonsstønad når kriteriene for det er oppfylt.

 

 

 

 

 

PS 76/09 Leie av Tryggården AS i forbindelse med bosetting av flyktninger

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Joar Aksnes, NAV, var i møtet og svarte på spørsmål.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Vedlagte forslag til leieavtale mellom Trygg-Gården AS og Verdal kommune om leie av leiligheter og hybler i forbindelse med bosetting av flyktninger vedtas.
   

 2. Avtalen gjelder fra 1. september 2009 og løper i 4 år med evt. forlengelse med nye 2-årsperioder.

 

 

 

 

 

PS 77/09 Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

Driftskomiteens innstilling.

Kart over sentrum med kretsgrensene.

Kart over kommunen med kretsgrensene.

 

Kommunalsjef oppvekst, Randi Segtnan, redegjorde for saken.

 

Venstre v/Brita Kleven Thorsvik fremmet følgende utsettelsesforslag:

”Saken utsettes. Ved justering av skoleområdene i Verdal kommune skal det legges avgjørende vekt på følgende i Forskrift om veiledende skoleområder: ”skal grunnskoleelevene gå på den nærmeste skolen eller ved den skolen i nærmiljøet som de sokner til.

 

Administrasjonen bes om å legge fram nytt forslag til skoleområder som i større grad tar hensyn til avstand til skolen.”

 

Utsettelsesforslaget falt med 2 mot 6 stemmer

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling vedtatt med 6 mot 2 stemmer.

 

INNSTILLING:

Kommunestyret vedtar slik forskrift om skoleområder for grunnskolen i Verdal gjeldende fra skolestart 2010:

 

FORSKRIFT OM SKOLEOMRÅDER I VERDAL 

 

§1        Denne forskrift blir gitt av Verdal kommunestyre med hjemmel i Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (Opplæringslova) § 8-1, 1. ledd.

 

§2        De veiledende skoleområdene er:

 

BARNETRINN

 

Ørmelen skoles område omfatter:

            Delområde 01: Ørmelen, med grunnkretsene 0101 (Ørin), 0102  (Ørmelen 1: nord),

0103 (Ørmelen 2: midt), 0104 (Ørmelen 3: sørvest) og 0105 (Ørmelen 4: sørøst) og fra Delområde 02:Verdalsøra, grunnkrets 0202 (Verdalsøra S: Tinden). I tillegg den delen av 0205 (Holte, Borgen, Haug) som ligger sør for Stiklestad alle, dvs. Kirkehaug, Fæby og Reinsholm.

 

Verdalsøra barneskoles område omfatter:

Fra Delområde 02:Verdalsøra, grunnkretsene 0201 (V.øra N: Veita, Tvistvold, Melan), 0203 (V.øra Ø: Prærien, Garpa), 0204 (Mikv.-Frydenl.) og 0205 (Holte, Borgen, Haug), bortsett fra område sør for Stiklestad alle.

fra  Delområde 03: Sjøbygda, grunnkretsene 0301(Ydse,Ydsedalen), 0302 (Trones), 0303 (Sjøbygda) og0304 (Volhaugen, unntatt del av boligfeltet Forbregd/Lein)

 

Stiklestad skoles område omfatter:

            Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0402 (Forbregd), (Hele boligfeltet Forbregd/Lein går til

            Stiklestad.), 0403 (Stiklestad) og 0404 (Raset), grunnkretsen 0401 (Vist m/Haukå)

 

Leksdal skoles område omfatter:

Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsene 0406 (Sør-Leksdal) og 0407 (Nord-Leksdal).

 

Vinne skoles område omfatter:

Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsene 0501 (Stamphusmyra, Fætten), 0502 (Brannan),

0503 (Berg), 0504 (Molberg) og 0505 (Vinne).

 

Ness oppvekstsenters område omfatter:

Fra Delområde 05:Vinne og Ness, grunnkretsen 0506 (Ness).

 

Vuku oppvekstsenters område omfatter:

Fra Delområde 04: Stiklestad, grunnkretsen 0405 (Jermstad) og

fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0601 (Reppe), 0602 (Vuku), 0603 (Ulvilla) og grunnkretsen 0608 (Dillan, sør for elva).

 

Volden skoles område omfatter:

Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0604 (Volden), 0605 (Bjartan) og 0606 (Kleppen og Vera)

 

Garnes oppvekstsenters område omfatter:

Fra Delområde 06: Øvre Verdal, grunnkretsene 0607 (Sul), 0609 (Inndal) og 0610 (Levring

m/Tromsdal).

 

UNGDOMSTRINNET:

 

Verdalsøra ungdomsskoles område tilsvarer områdene til: Verdalsøra barneskole, Vinne skole, Ness oppvekstsenter og Ørmelen skole.

 

Vuku oppvekstsenter, ungdomsskolens område tilsvarer områdene til: Garnes oppvekstsenter, Leksdal skole, Stiklestad skole, Vuku oppvekstsenter og Volden skole.

 

§3        De angitte skoleområdene er veiledende. Med dette forstås at områdegrensene ikke er

absolutte.

 

§4        Dersom kommunen ikke bestemmer noe annet, skal grunnskoleelevene skrives inn ved den skolen de sokner til. Plassering skjer før skolestart, ved flytting og ved overgang til ungdomstrinnet. Kommunen kan bestemme at barn som bor i grenseområder, kan plasseres ved naboskole når dette ikke innebærer uforholdsmessig stor forskjell i avstand.

 

§5        Grunn for overføring til naboskole kan være:

- hensynet til kostnadseffektiv klassedeling

- hensynet til kostnadseffektiv skyssordning

 

§6        Søsken skal alltid ha rett til å gå ved samme skole dersom foresatte ønsker det.

 

§7        Etter søknad kan elever tas inn ved annen skole enn den de sokner til.

Jfr Opplæringslova §8-1, 2.ledd.

 

§8        Særskilt plassering av elever vil være enkeltvedtak etter Forvaltningsloven og vil gi klagerett i samsvar med bestemmelsene i denne loven.

 

 

 

 

 

PS 78/09 Forslag til Handlingsprogram 2010-2013 (2019) for nye fylkesveger

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Plan- og utviklingskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble plan- og utviklingskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Kommunen mener budsjettet for nye fylkesveger er for lite med hensyn til å kunne oppfylle målsettingene for hovedsatsingsområdene (framkommelighet og regional utvikling, transportsikkerhet, miljø, universell utforming) innen en rimelig tidshorisont.
    

 2. Kommunen er for øvrig tilfreds med de prioriteringer som framkommer av forslag til handlingsprogram.

 

 

 

 

PS 79/09 Ny salgsbevilling for Rimi Verdal og ICA Supermarked etter fusjon ICA Detalj AS og ICA Norge AS

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen i Verdal gis ICA Norge AS, org.nr. 931 186 744, v/daglig Antonio Soares gis salgsbevilling for alkoholdholdig drikk i gruppe 1 ved følgende butikker etter fusjon med ICA Detalj AS ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2012:

 

ICA Supermarked Verdal, filial nr. 4283

Styrer for salgsbevillingen: Dag Musum

Stedfortreder for salgsbevillingen: Jorunn Overholmen.

 

Rimi Verdal, filial nr. 2907

Styrer for salgsbevillingen: Heidi Helene Bakk

Stedfortreder for salgsbevillingen: Trine Karin Fjerdingen.

 

 

 

 

 

PS 80/09 Sandvika Fjellstue AS: Søknad om ny skjenkebevilling ved Sandvika Fjellstue

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen i Verdal gis Sandvika Fjellstue AS, organisasjonsnr. 993 952 451, gis skjenkebevilling for sluttet selskap for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.2012 ved Sandvika Fjellstue.

 2. Kjell Woll Sigurdsen og Torgeir Anda godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer. Godkjenningen som stedfortreder gis under forutsetning av bestått kunnskapsprøve i alkoholloven.

 3. Skjenketider innvilges som omsøkt.

 

 

 

 

PS 81/09 Røstad Entreprenør AS -  Kjøp av arealer i Halsanvegen og Ørin Sør

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Røstad Entreprenør AS tilbys å kjøpe eiendommene gnr 18/163 og del av 18/31, samt gnr 283, bnr 154 og 178 slik det framgår av kommunens tilbud av 10.06.09.

 2. Tilbudet står ved lag fram til 15.09.09.

 3. Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

 

PS 82/09 Bjørn Hynne - Søknad om kjøp av tilleggsareal fra eiendommen 1721/18/519

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 • Søknad fra Bjørn Hynne om kjøp av ca. 90 m2 av kommunens eiendom 18/745 imøtekommes.

 • Prisen settes til kr. 200,00 pr. m2.

 • Oppmålings- og tinglysingskostnader dekkes av kjøper.

 • Administrasjonen gis fullmakt til å gjennomføre salget.

 

 

 

 

PS 83/09 Leieavtale Stene Søndre 1721/241/1  - Roger Indahl

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre tilbyr Roger Indahl å kjøpe del av kommunens eiendom Stene Søndre, gnr. 241, bnr. 1, som grenser til hans eiendom 242/11 og som er dyrket.

 2. Rett til atkomst til strand og elv sikres avtalemessig.

 3. Arealprisen settes til kr. 4.250 pr. da, og kjøper dekker alle omkostninger i forbindelse med kjøpet.

 4. Alternativt tilbys Roger Indahl en 10-årig leiekontrakt fom. 01.01.09. Årlig leieavgiften settes til kr. 255,00 pr. da, og med rett til årlig endring iht. endring i konsumprisindeksen.

 5. Administrasjonen gis fullmakt til å sluttføre salget/leieavtalen.

 

 

 

 

PS 84/09 Godtgjøring i forbindelse med Stortingsvalget og sametingsvalget 2009

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

VEDTAK:

 1. For møter i valgstyret som holdes i tilknytning til ordinære formannskapsmøter gis ingen møtegodtgjøring.

 2. For møter ellers i valgstyret ytes en møtegodtgjøring på kr 400,- pr. møte.

 3. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til tellekorpsets medlemmer til kr 800,-, pr. person.

 4. Formannskapet fastsetter godtgjøringen til stemmestyremedlemmer til kr 800,-, pr. dag. For disse ytes i tillegg erstatning for evt. tap i arbeidsinntekt i henhold til gjeldende reglement.

 5. Godtgjøring til valgstyrets medlemmer, tellemannskaper og stemmestyremedlemmer belastes post 10800.1110.1001 Godtgjøring.

 

 

 

 

PS 85/09 Oppnevning i kommunale verv etter Bjarne Haugan

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

 

Verdal Arbeiderparti vil fremme forslag på nye representanter i kommunestyrets møte.

 

INNSTILLING:

 1. Janne Stenbakk Grande rykker inn som fast medlem i kommunestyret etter Bjarne Haugan for resten av valgperioden.

 2. Brit L. Kverkild rykker inn som fast medlem i kommunestyret fram til 30.09.2010 (Elin Tuseths permisjonstid).

 3. Følgende oppnevnes i:

 • 2. varamedlem i driftskomiteen:

 • 2. varamedlem i fjellstyret:

 • nestleder i utmarksnemnda:

 • samarbeidsutvalget ved Volden skole:

 

 

 

PS 86/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.08.2009

BEHANDLING:

Arnstein Kjeldsen fra økonomienheten orienterte om status på driftssiden pr. 31.07.09.

 

Rådmann orienterte om:

 • Pandemi – svineinfluensa. Lagt ned mye arbeid og har hatt en høy beredskap etter de pålegg som har kommet fra Fylkesmannen. Kriseledelse er nedsatt i tillegg til faggruppe. Formannskapets medlemmer anbefales å gå inn på www.svineinfluensa.no.  Et fantastisk informasjonsopplegg. Etter siste møte i beredskapsgruppen i kommunen kom det fram fra medisinsk hold at det er kraftig nedgang i utviklingen av pandemien, toppen er nådd.

 • Obligasjoner ble solgt samme uke som kommunestyrets møte i juni. Merinntekt på kr 220.000,- på det salget.

 • E6-monumentet. Sak om dette vil bli framlagt i kommunestyret.

Ordføreren orienterte om:

 • Situasjonen ved Aker Verdal og næringslivet i Verdal generelt som følge av internasjonale økonomiske bevegelser – tiltak.

 • Det kongelige selskap av Norges Vel 200 år. Regional konferanse på Stiklestad i dag der ordfører og rådmann deltar.

 

Knut Snorre Sandnes hadde følgende spørsmål:

Økonomien i selskap Verdal kommune er eier i.

Kan vi få informasjon i formannskapet om status i disse selskap som kan påvirke oss økonomisk, bl.a. Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS?

 
Ordfører svarte:

Vil bli orientert i kommunestyret når generalformaling er avviklet, som regel i mai eller juni. Pga. forskjellig forhold ble ikke generalforsamling i SNK avholdt før i slutten av juni. Dette gjør at Stiklestad Nasjonale Kultursenter og Tindved Kulturhage vil holde orientering i kommunestyrets augustmøte.