VERDAL KOMMUNE

 
  Møteprotokoll

 
  Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

18.06.2009

Tid:

09:00 – 13.10

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Jan Arne Solvang

MEDL

FRP/H/KRF

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Sverre Sundfær

Jan Arne Solvang

FRP/H/KRF

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Formannskapssekretær

 

Møtet startet med generalforsamling i Verdal ASVO.
 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
061/09
 
Godkjenning av møteprotokoll
 

062/09
 
Årsregnskap og årsrapport 2008, Verdal kommune
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg:   (PDF)


063/09
 
Tertialrapport - Regnskap 1. tertial 2009
Saksframlegg
   (PDF)
 

Vedlegg:   (PDF)


064/09
 
Utbygging Vuku oppvekstsenter - Statusrapport
Saksframlegg   (PDF)

065/09
 
Avtale Verdal idrettslag - Verdal kommune - dom fra klagenemnda for offentlige anskaffelser
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg:   (PDF)


066/09
 
Stiklestad Park Hotell - søknad om skjenkebevilling ved Kornmagasinet
Saksframlegg   (PDF)

067/09
 
Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Innherred Boligbyggelag
Saksframlegg   (PDF)

068/09
 
Toril Å. Iversen - søknad om fritak fra kommunale verv
Saksframlegg   (PDF)

069/09
 
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement
Saksframlegg   (PDF)
 
Vedlegg:   (PDF)

070/09
  

Orientering
  


 


 

PS 61/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2009

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 4. juni 2009 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 4. juni 2009 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 62/09 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT 2008 - VERDAL KOMMUNE

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2009

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

KomRev v/Tove Melgård og Terje Wist var til stede ved behandling av denne sak.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 1.261.055,02.

 2. Rådmannens årsrapport for 2008 tas til orientering.

 3. Ufinansierte investeringer, totalt kr. 6.397.251,65, dekkes inn ved økt låneopptak på 2,5 millioner kroner og bruk av kapitalfond.

 4. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond.

 5. Verdal kommunes plasseringer i obligasjoner avsluttes. Obligasjonene innløses så snart rådmannen finner det økonomisk forsvarlig.

 

 

 

 

 

PS 63/09 Tertialrapport - Regnskap 1. tertial 2009

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2009

BEHANDLING:

Nytt saksframlegg og driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

AP v/Anita Steinkjer fremmet følgende forslag nytt forslag til pkt. 5:

”5. Formannskapet ber om å få framlagt månedlige rapporter fra økonomienheten.”

 

Høyre v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende nytt forslag til pkt. 6:

”6. Verdal kommunestyre ber rådmannen utvide tertialrapporten til å vise totalt antall stillinger i Verdal kommune som viser sammenheng mellom budsjett og faktiske antall stillinger.”

 

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende nytt forslag til pkt. 4:

”4. Formannskapet vil presisere at opprinnelig budsjett for 2009 er gjeldende for virksomhetsområdene.”

 

Votering:

 • Driftskomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

 • SP sitt forslag til nytt pkt. 4 – enstemmig vedtatt.

 • AP sitt forslag til nytt pkt. 5 – enstemmig vedtatt.

 • H sitt forslag til nytt pkt. 6 – enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar tertialrapporten for 1. tertial 2009 til etterretning.
    

 2. Det foretas følgende budsjettendringer innenfor finansområdet for 2009:

 

 11851 - 1800 - 1800 Personforsikringer      1.800.000 kr   +   600.000 kr     2.400.000 kr

 15100 - 1800 - 8701 Avdragsutgifter        16.200.000 kr  + 2.800.000 kr   19.000.000 kr

 15500 - 1410 - 3450 Fondsavsetn. vann                   0 kr  +    500.000 kr        500.000 kr   

 15500 - 1410 - 3530 Fondsavsetn. kloakk                0 kr  + 2.761.055 kr    2.761.055 kr

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 17280 - 1800 - 2221 Momsrefusjon inv.   10.000.000 kr  + 4.000.000 kr    14.000.000 kr 

 18000 - 1800 - 8400 Rammetilskudd      219.500.000 kr  +   800.000 kr   220.300.000 kr

 18750 - 1800 - 8001 Eiendomsskatt         11.500.000 kr  +   600.000 kr     12.100.000 kr

 19300 - 1800 - 8800 Bruk av overskudd                  0 kr  + 1.261.055 kr      1.261.055 kr       

 

 1. Når det gjelder driftsbudsjettet, så ser kommunestyret alvorlig på regnskaps-situasjonen pr. 30.04.09 for flere av virksomhetsområdene innen helse- omsorg og velferd og innen oppvekst. Kommunestyret forutsetter at det iverksettes tiltak som bringer driftsregnskapene for den enkelte virksomhet i balanse med vedtatte budsjettrammer.
   

 2. Kommunestyret vil presisere at opprinnelig budsjett for 2009 er gjeldende for virksomhetsområdene.
   

 3. Formannskapet ber om å få framlagt månedlige rapporter fra økonomienheten.
   

 4. Verdal kommunestyre ber rådmannen utvide tertialrapporten til å vise totalt antall stillinger i Verdal kommune som viser sammenheng mellom budsjett og faktiske antall stillinger

 

 

 

 

 

PS 64/09 Utbygging Vuku oppvekstsenter - Statusrapport

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2009

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Virksomhetsleder teknisk drift, Bård Kotheim, redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 65/09 Avtale Verdal idrettslag - Verdal kommune - dom fra klagenemnda for offentlige anskaffelser

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2009

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

AP/SP v/Bjørn Iversen fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 3:

”3. Kommunestyret ber om å få framlagt sak om ny organisering av driften av Sentralidrettsanlegget i løpet av 2010. Regelverket om offentlige anskaffelser legges til grunn.”

 

Det ble votert punktvis og alternativ votering med følgende resultat:

 • Driftskomiteens innstilling pkt. 1 – enstemmig vedtatt.

 • Driftskomiteens innstilling pkt. 2 – enstemmig vedtatt.

 • Alternativ votering mellom driftskomiteens pkt. 3og forslag til pkt. 3 fra AP/SP – forslaget fra AP/SP ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret tar avgjørelsen i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, sak 2008/221, til etterretning.

 2. Avtalen med Verdal Idrettslag går ut avtaleperioden.

 3. Kommunestyret ber om å få framlagt sak om ny organisering av driften av Sentralidrettsanlegget i løpet av 2010. Regelverket om offentlige anskaffelser legges til grunn.

 

 

 

 

PS 66/09 Stiklestad Park Hotell - søknad om skjenkebevilling ved Kornmagasinet

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Stiklestad Park Hotell, organisasjonsnr. 984 631 324, gis alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2 og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12 ved Kornmagasinet.

 2. Tina Balhald og Kim Ertsås Trana godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder for styrer.

 3. Skjenketider innvilges som omsøkt.

 

 

 

 

PS 67/09 Oppnevning av medlem og varamedlem til styret for Innherred Boligbyggelag

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2009

BEHANDLING:

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende alternativt forslag til vedtak:

”Verdal kommune takker for henvendelsen fra Innherred Boligbyggelag, men vil ut i fra en helhetsvurdering ikke finne det formålstjenlig å oppnevne medlem og varamedlem til styret for Innherred Boligbyggelag. Verdal kommune er opptatt av et godt samarbeid med Innherred Boligbyggelag det ivaretas fra kommunen sin side ved ordfører og rådmann.”

 

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Knut Snorre Sandnes reoppnevnes som medlem i styret for Innherred Boligbyggelag for resten av kommunevalgperioden.

Trine S. Hallem reoppnevnes som varamedlem i styret for Innherred Boligbyggelag for resten av kommunevalgperioden.

 

Det ble først votert over forslaget fra SP som falt med 2 mot 7 stemmer.

 

Det ble deretter votert over forslaget ordfører der forslag på medlem og varamedlem ble enstemmig valgt.

 

INNSTILLING:

Knut Snorre Sandnes reoppnevnes som medlem i styret for Innherred Boligbyggelag for resten av kommunevalgperioden.

Trine S. Hallem reoppnevnes som varamedlem i styret for Innherred Boligbyggelag for resten av kommunevalgperioden.

 

 

 

 

 

PS 68/09 Toril Å. Iversen - søknad om fritak fra kommunale verv

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2009

BEHANDLING:

AP v/Svein Svensson foreslo opprykk på varamannsliste for driftskomiteen.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling og forslag til pkt. 2 fra AP enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Toril Å. Iversen om fritak som 7. varamedlem i kommunestyret og 2. varamedlem i driftskomiteen for resten av valgperioden.

 2. Varamedlem nr. 3, 4, 5 og 6 i driftskomiteen rykker opp som varamedlem nr. 2, 3, 4 og 5.

 

 

 

 

PS 69/09 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningslov) - plandelen. Organisering av arbeidet og endring av delegasjonsreglement

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2009

BEHANDLING:

Nytt saksframlegg ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunestyre vedtar at plan- og utviklingskomiteen opprettholdes.
   

 2. Verdal kommunestyre vedtar å opprettholde ordningen med en fast kommunalt ansatt med møte-, tale- og forslagsrett i plan- og utviklingskomiteen for å ivareta barn og unges interesser i plansaker.

 3. Verdal kommunestyre vedtar å delegere følgende til plan- og utviklingskomiteen i enkeltsaker og saker som berører bare Verdal kommune:

 • Kommunens myndighet til å bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10, 12-11.

 • Kommunens myndighet til å fremme innsigelse etter § 5-4.

 • Kommunestyrets myndighet til å sende på høring og fastsette planprogram etter §§ 11-13, 12-9. Når det gjelder § 11-13 og delegering av myndigheten til å fastsette planprogram for kommuneplan, begrenses delegeringen til mindre omfattende revisjoner av kommuneplanen.

 • Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel etter § 11-17.

 • Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner etter § 12-12.

 • Kommunestyrets myndighet til å vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta utfyllinger etter § 12-14.

 • Kommunens myndighet til å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter § 13-1.

 • Kommunens myndighet etter kap. 15 om innløsning og erstatning.

 • Kommunens myndighet til å avgjøre søknader om dispensasjon etter kap. 19.

 1. Verdal kommunestyre vedtar med utgangspunkt i at samkommunestyret i henhold til egen forskrift er fast planutvalg i øvrige plan, areal og byggesaker å delegere tilsvarende myndighet som i punkt 3 i øvrige plan, areal og byggesaker til samkommunestyret.

 2. Verdal kommunestyret vedtar å delegere følgende til administrasjonssjefen i Innherred samkommune:

 • Plan- og utviklingskomiteens/Samkommunestyrets avgjørelsesmyndighet i alle kurante søknader om dispensasjon etter kap. 19 så langt dette ikke er i strid med lov og forskrift.

 • Kommunestyrets myndighet til å vedta små endringer i reguleringsplan etter § 12-14.

 • Administrasjonssjefen kan i særskilte tilfeller bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10 og 12-11.

 1. Vedtakene gjelder fra 1. juli når den nye loven trer i kraft.

 

 

 

 

 

PS 70/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 18.06.2009

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om:

 • Forslag til økonomiplan vil bli utsendt etter ferien.

 • Vaterholmen leir – organisering, saksbehandling og framdrift.

Ordføreren orienterte om:

 • Lønnsoppgjør.  Formannskapet ansvarlig for å forhandle lønn for rådmann. Utvalget vil bli innkalt til møte i uke 26.