VERDAL KOMMUNE

 
  Møteprotokoll

 
  Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Møterom, Reinsholm barnehage

Dato:

20.05.2009

Tid:

11:10 – 13:30

Til stede:

9 representanter.
Bjørn Iversen fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 52/09.
Til stede 8 representanter.
Brita K. Thorsvik fikk permisjon f.o.m. sak nr. 53/09.
Til stede 7 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Formannskapssekretær

 

Tomas Iver Hallem fungerte som ordfører etter at Bjørn Iversen fikk permisjon.

 

Sak nr. 56/09 ble behandlet etter sak 54/09. Sak nr. 55/09 ble behandlet til slutt.
 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
049/09
 
Godkjenning av møteprotokoll
 

050/09
 
Årsregnskap og årsrapport  2008 - Verdal kommune
Saksframlegg   (PDF)
 

Vedlegg:   (PDF)


051/09
 
Alternative utbyggingsmodeller Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg:


052/09
 
Rusomsorgen i Verdal kommune – orientering om aktiviteten
Saksframlegg
   (PDF)

053/09
 
Premier Cru AS - Søknad om skjenkebevilling ved Verdal Hotell
Saksframlegg
   (PDF)

054/09
  

Orientering
  


055/09
 
B-SAK : Klage på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede
 

056/09
 
TILLEGGSSAK : Godkjenning av aksjonæravtale mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg:


 


 

PS 49/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.05.2009

BEHANDLING:

Ordføreren fremmet følgene forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 23. april 2009 godkjennes.”

 

Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 23. april 2009 godkjennes.

 

 

 

 

 

 

PS 50/09 Årsregnskap og årsrapport  2008 - Verdal kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.05.2009

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Verdal kommunes årsregnskap for 2008 fastsettes med et regnskapsmessig underforbruk (overskudd) på kr. 2.018.855,02.

 2. Rådmannens årsrapport for 2008 tas til orientering.

 3. Ufinansierte investeringer, totalt kr. 6.397.251,65, dekkes inn ved økt låneopptak på 2,5 millioner kroner og bruk av kapitalfond.

 4. Det regnskapsmessige overskuddet avsettes til kommunens disposisjonsfond.

 

 

 

 

 

PS 51/09 Alternative utbyggingsmodeller Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.05.2009

BEHANDLING:

Utdelt i møtet:

E-post datert 18. mai 2009 fra Vidar Lie, leder FAU Verdalsøra ungdomsskole -  Uttalelse fra FAU ved Verdalsøra ungdomsskole vedr. politisk behandling av skoleutbyggingen på Verdalsøra – sak 037/09.

Driftskomiteens innstilling.

 

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende alternativt forslag til pkt. 1 i driftskomiteens innstilling:

Skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall sendes ut på samspillkonkurranse i henhold alternativ 3 med tillegg som vist i tabellen under.

Alternativ 3 med tillegg av rehabilitering av svømmehall og ungdomskole

 

Verdalsøra B

Verdalsøra U

Flerbrukshall

Svømmehall

Restaurering u skole

 

114 mil Kr

25 mill Kr

32 mill Kr

19 mill Kr

20 mill Kr

 

Ny.

Ny parallell/Fellesareal

Ny

Renovering.

Renovering

 

 

 

Sum

 

210 mill Kr

 

 

 

 

Det ble først votert over forslaget fra SP som falt med 3 mot 6 stemmer.

 

Det ble deretter votert samlet over driftskomiteens innstilling som ble enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Skoleutbygging Verdalsøra barneskole, Verdalsøra ungdomsskole, flerbrukshall og svømmehall sendes ut på samspillkonkurranse i henhold til alternativ 1.

 2. Det oppnevnes en bedømmelseskomité av prosjektet bestående av følgende representanter:

 • 2 eksterne arkitekter som utpekes av Arkitektforeningen

 • Ordfører, leder plan- og utviklingskomiteen, leder driftskomiteen og gruppeledere i de andre partiene.

 • Rektorene ved skolene

 • Rådmann, virksomhetsleder teknisk drift, kommunalsjef oppvekst, virksomhetsleder kultur

 • 2 representanter fra FAU

 • 2 tillitsvalgte

Leder:      Ordfører

Sekretær: Innleid konsulent

 1. Forslag til endelig utbyggingsvedtak inkludert valg av entreprenør/utbyggingsgruppe framlegges for kommunestyret i november 2009.

 

 

 

 

 

PS 52/09 Rusomsorgen i Verdal kommune - orientering om aktiviteten

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.05.2009

BEHANDLING:

Bjørn Iversen fikk permisjon og forlot møtet.

Til stede 8 representanter.

 

Kommunalsjef Tone Haugan var i møtet og redegjorde for saken og svarte på spørsmål.

 

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

 1. Formannskapet gir sin tilslutning til de aktiviteter/tiltak som skisseres i saken for rusmisbrukere i kommunen.

 2. Rådmannen gis fullmakt til å forhandle om kjøp av eiendom Reinsvoll Søndre til formålet. Evt. kjøp av eiendommen legges fram som egen sak.

 

 

 

 

 

PS 53/09 Premier Cru AS - Søknad om skjenkebevilling ved Verdal Hotell

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.05.2009

BEHANDLING:

Brita K. Thorsvik fikk permisjon og forlot møtet.

Til stede: 7 representanter.

 

Uttalelse fra lensmannen i Verdal ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Under forutsetning av at det ikke kommer innvendinger fra Lensmannen i Verdal gis Premier Cru AS, organisasjonsnr. 993 629 637, alminnelig skjenkebevilling for alkoholholdig drikk i gruppe 1, 2, og 3 som omsøkt ut inneværende bevillingsperiode til 30.06.12 ved Verdal Hotell.

 2. Petter Vesterås og ElseMari Thoresen godkjennes som henholdsvis skjenkebevillingens styrer og stedfortreder.

 3. Skjenketider innvilges som omsøkt. For hotellrommene kan det skjenkes alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent alkohol til overnattingsgjester uten hensyn til begrensningene i skjenketidene, jfr. Alkohollovens § 4-4, 7. ledd.

 

 

 

 

 

PS 54/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.05.2009

BEHANDLING:

Rådmann orienterte om:

Billighetserstatning ved omsorgssvikt for barnevernsbarn m.m. Sak om dette ble utsatt i formannskapet tidligere i vår. Den er nå bragt inn til KS. De vil kjøre en samlet sak for kommunene i Nord-Trøndelag.

 

Trude Holm hadde følgende spørsmål:

Tildelinger fra ENOVA. Kunne Verdal kommune fått penger av denne potten til renovering av basseng?

Rådmann svarte:

Ikke i denne omgang. Det var utbygging av fyrkjeler som ble prioritert.

 

 

 

 

 

 

PS 55/09 B-SAK Klage på søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.05.2009

BEHANDLING:

Møtet ble lukket etter kommunelovens § 31.3.

 

Saksframlegg ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Innkommet klage fra NN over vedtak 30.03.09 vedrørende avslag på parkeringstillatelse for forflytningshemmede tas ikke til følge og rådmannens avslag opprettholdes.. Vedtak kan ikke påklages.

 

 

 

 

 

 

PS 56/09 Godkjenning av aksjonæravtale Stiklestad Nasjonale Kultursenter mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 20.05.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Forslag til aksjonæravtale Stiklestad Nasjonale Kultursenter mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune godkjennes.