VERDAL KOMMUNE

 
  Møteprotokoll

 
  Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Dato:

23.04.2009

Tid:

09:05 – 13:10

Til stede:

9 representanter.
Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot møtet under behandling av sak 42/09.
Til stede 8 representanter.
Anita Karlsen fikk permisjon og forlot møtet f.o.m. sak nr. 47/09.
Jan Arne Solvang tiltrådte under behandling av sak 47/09.
Til stede: 8 representanter.
Tomas Iver Hallem fikk permisjon under behandling av sak nr. 48/09.
Til stede: 7 representanter.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Jan Arne Solvang

Medlem

FRP/H/KRF

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

MEDL

AP/SP

Brita Kleven Thorsvik

MEDL

SV/V

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Trine Synnøve Hallem

Kristin Johanne Hildrum

AP/SP

Anita Karlsen

Brita Kleven Thorsvik

SV/V

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
041/09
 
Godkjenning av møteprotokoll
 

042/09
 
Organisering av det boligsosiale tilbud i Verdal
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)  


043/09
 
Eierskapsmelding Verdal Kommune
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)  


044/09
 
Kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning 2008- 2020 - Verdal kommune / Levanger kommune
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)  


045/09
 
Høring - Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing
Saksframlegg
   (PDF)

046/09
 
Vann, avløp og renovasjonsgebyr for 2009 - Status
Saksframlegg
   (PDF)

 
Vedlegg:   (PDF)


047/09
 
Alternative utbyggingsmodeller Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole
Saksframlegg
   (PDF)

048/09
  

Orientering
  


 


 

PS 41/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2009

BEHANDLING:

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 19. mars 2009 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Protokoll fra møte 19. mars 2009 godkjennes.

 

 

 

 

 

 

PS 42/09 Organisering av det boligsosiale tilbud i Verdal

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2009

BEHANDLING:

Jan Arne Solvang fikk permisjon og forlot møtet under behandling av saken.
Til stede 8 representanter.

 

Rådmannen gjennomgikk saken.

 

Formannskapet stilte spørsmål og drøftet saken.

 

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag til vedtak:

”Formannskapet slutter seg til de vurderinger rådmannen kom med, og anbefaler at arbeidet med å samle de kommunale boligene i en bedre organisering fortsetter.”

 

Ved votering ble forslaget fra SP v/Tomas Iver Hallem enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet slutter seg til de vurderinger rådmannen kom med, og anbefaler at arbeidet med å samle de kommunale boligene i en bedre organisering fortsetter.

 

 

 

 

 

 

PS 43/09 Eierskapsmelding Verdal Kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2009

BEHANDLING:

Traniee Jon Marius V. Iversen orienterte om saken.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Eierskapsmelding for Verdal kommune 2009 tas til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 44/09 Kommunedelplan Næring, landbruk og naturforvaltning 2008- 2020  -  Verdal kommune/Levanger kommune

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2009

BEHANDLING:

AP v/Svein Svensson fremmet følgende forslag:

Utdanning og kompetanse: Trine Synnøve Hallem (AP)

Naturforvaltning: Ole Gunnar Hallager (AP)

Industri og energi: Bjørn Iversen (AP)

 

SV v/Anita Karslen fremmet følgende forslag:

Helseteknologi: Brita K. Thorsvik (V)

 

SP v/Tomas Iver Hallem fremmet følgende forslag:

Miljøbasert næringsutvikling: Marit V. Skrove (SP)

Reiseliv, kultur og opplevelser: Tomas Iver Hallem (SP)

 

H v/Knut Snorre Sandnes fremmet følgende forslag:

Landbruk og Mat: Knut Snorre Sandnes (H)

 

Ved votering ble alle forslag enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Formannskapet oppnevner følgende politikere fra Verdal kommune til hver av de enkelte arbeidsgruppene:

 • Utdanning og kompetanse: Trine Synnøve Hallem (AP)

 • Naturforvaltning: Ole Gunnar Hallager (AP)

 • Industri og energi: Bjørn Iversen (AP)

 • Helseteknologi: Brita K. Thorsvik (V)

 • Miljøbasert næringsutvikling: Marit V. Skrove (SP)

 • Landbruk og Mat: Knut Snorre Sandnes (H)

 • Reiseliv, kultur og opplevelser: Tomas Iver Hallem (SP)

 

 

 

 

 

PS 45/09 Høring - Pilegrimsmotivet som nasjonal satsing

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2009

BEHANDLING:

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune støtter den foreslått satsingen på Pilegrimsmotivet.
   

 2. Det er viktig at en pilegrim defineres så inkluderende som mulig. Både religion, kultur, natur og historie vil være vesentlige innholdsmomenter i en pilegrimsvanding – og den enkelte pilegrim må selv bestemme innholdet i sin egen tilnæring til saken. Den ”indre vandring” kan være like viktig som den fysiske vandring, det er derfor viktig at en også kan være pilegrim om en ikke begir seg ut på en fysisk vanding, men bruker bil.
   

 3. Tidshorisonten synes vel kort i forhold til ambisjonene i satsingen, trolig trengs det vesentlig flere år enn 3 for å utvikle et bærekraftig opplegg.
   

 4. Det er riktig å etablere et nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim. Det er viktig at senteret får et navn som kan fungere både i kirkelig miljø og i forhold til reiselivssatsing, og som lett kan søkes internasjonalt/nasjonalt på nett. Også Stiklestad som symbol er sentralt og bør kunne presenteres sammen med Nidaroskatedralen som pilegrimsmålet Nidaros. Dette krever er sterkt samarbeid mellom miljøene, det tror vi begge parter vil tjene på. 
   

 5. Det er naturlig at det opprettes et eget pilegrimssenter på Stiklestad med egen daglig leder samt en 50% stilling som pilegrimsprest lokalisert til Stiklestad kirke. Hvordan dette kan organiseres inklusive finansiering, må utredes nærmere. Visjonen fra Stiklestad Nasjonale Kultursenter om at leden Stiklestad – Nidaros bør være Norges mest brukte led, begge veier, støttes. Det er viktig at leden framstår som attraktiv og underbygger fortellingen om Olav.
   

 6. For at Olavsarven skal fenge bredt nok, er det avgjørende å sette Olavsarven inn i tverrfaglig og samtidig kontekst. Stiklestad Nasjonale Kultursenters forlag om at Olavsarven blir gjenstand for flerfaglig kunnskapsutvikling som grunnlag for formidling og at det stilles midler til rådighet for dette støttes.  Det vil være naturlig at SNK utvider sin allerede flerfaglige kompetanse for å få til dette og at det opprettes et flerfaglig forskningsprogram med tittel ”Olavsarvens tolkninger og bruk historisk og i samtiden”. Et dialogforum mellom Biskopen i Nidaros, Nidaris pilegrimsgård, Olavsfestdagene, SNK, NTNU og HINT rundt Olavsarvens aktuelle innhold vil være av stor nytte.
   

 7. Behovet for midler til å finansiere en så betydelig satsing som det som foreslås, er stor.  Forslaget om å opprette et pilegrimsfond av betydelig størrelse, hvor ulike pilegrimsrelaterte tiltak kan søke støtte, er absolutt nødvendig. Det er viktig å sike at det arbeid og de ressurser som legges ned i pilegrimssatsingen, gir varig verdiskaping. Det er en forutsetning at Miljødepartmentet og Kultur- og kirkedepartementet samordner sine satsninger i årene som kommer.

 

 

 

 

 

PS 46/09 Vann, avløp og renovasjonsgebyr for 2009 - Status

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2009

BEHANDLING:

Driftskomiteens innstilling ble utdelt i møtet.

 

Ved votering ble driftskomiteens innstilling enstemmig vedtatt.

 

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

 

PS 47/09 Alternative utbyggingsmodeller Verdalsøra barneskole og Verdalsøra ungdomsskole

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2009

BEHANDLING:

Anita Karlsen fikk permisjon og forlot møtet.
Jan Arne Solvang tiltrådte under behandling av saken.
Til stede: 8 representanter.

 

Saksframlegg ble utdelt i møtet og gjennomgått av kommunalsjef Randi Segtnan.

 

Rådmann, kommunalsjef oppvekst og virksomhetsleder teknisk drift orienterte og besvarte spørsmål.

 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

INNSTILLING:

Saken tas til orientering.

 

 

 

 

 

PS 48/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 23.04.2009

BEHANDLING:

Tomas Iver Hallem fikk permisjon under behandling av denne sak.
Til stede: 7 representanter.

 

Rådmann orienterte om:

 • Ørmelen grendehus - utleie fra 01.05.2009 til 30.03.2010 til Ørmelen danseforening og Ørmelen Vel.

 • ISK 3. Sak til drøfting i samkommunestyrets møte 30.04.2009. Videre behandling i samkommunestyret 12.05.2009 og i kommunestyrene i slutten av mai.

 • Åfjord kommune har holdt strategiseminar på Holmen Gård – rådmann orienterte om organisering av samkommunen.

 • Rådmann har vært i Brussel gjennom rådmannsforumet i KS. Konkret oppfølging av denne samlingen blir de mulighetene/ressursene som ligger i EU, bl.a. for oppvekstsektoren.

 

Ordfører orienterte om:

 • Ønsker tilbakemeldinger på prosess-sakene i formannskapet.

 • Minnestund for Brit Fredriksen ved Volden skole kl. 12.00 fredag 24.03.2009. Ordfører vil si noen ord. Begravelse tirsdag 28. april.

 • Verdal ASVO – generalforsamling – forespørsel fra styret om styresammensetningen. Leder, nestleder, styremedlem på valg. Styret vil foreslå gjenvalg på disse. Formannskapet ikke har innsigelser til dette.

 • Verdal Røde kors. Nattevandring sommer 2009. Starter 1. mai og varer til september. Vil ha 4 til 6 nattevandrere fra de folkevalgte. De som stiller melder dette til ordfører.

 • Fått forespørsel fra ordfører i Sunndal kommune på Nordmøre. Ønsker at vi deltar på et stort næringslivsseminar for å dele våre erfaringer når det gjelder samhandling med næringslivet.

 • Formannskapets møte 14. mai må flyttes pga. ”Kommunedagene” til KS på samme dag. Formannskapet blir flyttet til onsdag 20. mai.