VERDAL KOMMUNE

 
  Møteprotokoll

 
  Utskriftsvennlig versjon av møteprotokoll (pdf)
 

Utvalg:

Verdal formannskap

Møtested:

3. etasje, Herredshuset

Dato:

04.03.2009

Tid:

09:00 – 11:10

Til stede:

9 representanter.

 

Dokumenter utdelt:

Brev datert 13.02.09 fra Sivilombudsmannen. Lukking av formannskapssmøte.

 

Faste medlemmer som møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Kristin Johanne Hildrum

Medlem

AP/SP

Trude Holm

Medlem

AP/SP

Bjørn Iversen

Ordfører

AP/SP

Knut Snorre Sandnes

Medlem

FRP/H/KRF

Anita Dagrun Steinkjer

Medlem

AP/SP

Svein Jørgen Svensson

Medlem

AP/SP

Tomas Iver Hallem

Varaordfører

AP/SP

Brita Kleven Thorsvik

Medlem

SV/V

 

 

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn

Funksjon

Representerer

Jan Arne Solvang

MEDL

FRP/H/KRF

 

 

Varamedlemmer som møtte:

Navn

Møtte for

Representerer

Sverre Sundfær

Jan Arne Solvang

FRP/H/KRF

 

 

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Stilling

Rudolf Holmvik

Rådmann

Line Therese Ertsås

Konsulent


 

Sakliste

Utskriftsvennlig versjon av sakspapirer (PDF)  

Til behandling:
Utvalgssaksnr Sakstittel
030/09
 
Godkjenning av møteprotokoll
 

031/09
 
Forslag til Fylkesvegplan 2010 - 2013, høring
Saksframlegg
   (PDF)

Vedlegg: (PDF)  


032/09
  

Orientering
  


 


 

 

PS 30/09 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.03.2009

BEHANDLING:
 

Ordfører fremmet følgende forslag til vedtak:
 

Protokoll fra møte 19. februar 2009 godkjennes.”

 

Ved votering ble ordførers forslag enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 

Protokoll fra møte 19. februar 2009 godkjennes.

 

 

 

 

 

PS 31/09 Forslag til Fylkesvegplan 2010 - 2013, høring

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.03.2009

BEHANDLING:
 

Ved votering ble rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

 

 

VEDTAK:

 1. Verdal kommune er enig i foreslått strategi for fordeling av fylkesveginvesteringene.
   

 2. Prioriteringer av gang-/sykkelveger er i samsvar med kommunens ønsker.
   

 3. Fv. 160, Skjækerfossen – Vera bør prioriteres for forsterkning til 10 tonn med asfalt i planperioden.

 

 

 

 

PS 32/09 Orientering

Saksprotokoll i Verdal formannskap - 04.03.2009

BEHANDLING:
 

Rektor ved Verdal videregående skole, Ragnhild S. Nordseth, orienterte om:

 • Samhandling og samarbeid med kommune, private næringsliv og det offentlige ellers. Hvordan skal dette gjøres fremover.

 

Morten Skaufel, senterleder Boby’n, orienterte om:

 • Utvikling av sentret fra starten i 1987 til i dag.

 

Kristin J. Hildrum stilte følgende spørsmål:

Fremmedspråkundervisningen ved Møllegata. Når skal de flyttes til Verdal videregående?

 

Rektor ved videregående svarte:

Det er i avtalen forutsatt at de fysisk skal være på Verdal videregående. Dette ble utsatt pga. plassmangel. De står foran en utbygging nå som tidligst kan være ferdig til neste høst.

 

Rådmann svarte:

De må se på hva som må gjøres ettersom utbyggingen er forsinket og flytting ikke kan skje ennå.

 

 

Ordføreren orienterte om:

 • Konklusjon fra Sivilombudsmannen – lukking av formannskapsmøte. Avgjørelse i kommunens favør.

 

Rådmann orienterte om:

 • Verdal kommune er med i et Reiselivsprosjekt som heter Innherred Reiseliv – felles sekretariat på Steinkjer. I denne sammenheng er det laget utkast til to infokart for innfartsvegene. Ett kart for Innherred og ett for Verdal kommune, altså to-delt. Førsteutkastet til dette kartet har blitt kjent og noen har gått til avisene med det.